Објављен нови превод Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) у „Сл. гласнику РС“

У „Службеном гласнику РС" број 123 од 13. октобра 2020. године објављено је Решење о утврђивању превода Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ). Решење о утврђивању превода МСФИ ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. гласнику РС", тачније 21. октобра 2020. године.

   

Решење о утврђивању превода МСФИ (у наставку: Решење) донео је Министар финансија на основу члана 3. ст. 1. и 2. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС", број 73/19), којим је прописано да преводе МСФИ, односно МСФИ за МСП решењем утврђује Министарство финансија. Решење, којим се одређује и датум почетка примене МСФИ, односно МСФИ за МСП, заједно са текстом превода МСФИ, односно МСФИ за МСП, Министарство финансија објављује у „Службеном гласнику Републике Србије" и на интернет страници Министарства финансија (http://www.mfin.gov.rs/).

   

Решењем о утврђивању превода МСФИ утврђен је превод Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ), који је дат у прилогу Решења и чини његов саставни део.

   

МСФИ из Решења чине:

- Концептуални оквир за финансијско извештавање,

- основни текстови Међународних рачуноводствених стандарда (МРС),

- основни текстови МСФИ издати од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде (International Accounting Standards Board - IASB), као и

- тумачења издата од Комитета за тумачење рачуноводствених стандарда у облику у којем су издати, односно усвојени и који не укључују основе за закључивање, илуструјуће примере, смернице, коментаре, супротна мишљења, разрађене примере и други допунски објашњавајући материјал који може да се усвоји у вези са стандардима, односно тумачењима, осим ако се изричито не наводи да је он саставни део стандарда, односно тумачења.

   

МСФИ из Решења о утврђивању превода МСФИ, почеће да се примењују од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2021. године. МСФИ из наведеног решења могу се применити и приликом састављања финансијских извештаја на дан 31. децембра 2020. године (уз обелодањивање одговарајућих информација о томе у Напоменама уз финансијске извештаје).

   

Превод МСФИ из Решења извршен је у складу са процедуром за превођење Фондације за Међународне стандарде финансијског извештавања (МСФИ Фондација), а на основу Споразума о одрицању од ауторских права на територији Републике Србије, закљученог између МСФИ Фондације и Министарства финансија и привреде број 998-RS-(MinFin)-Waiver-IFRS & SMEs-2013 од 31. јула 2013. године.

   

Сагласно наведеном Споразуму, ауторска права на превод припадају МСФИ Фондацији и превод се не може прештампавати и објављивати без сагласности МСФИ Фондације.

   

Ставља се ван снаге Решење о утврђивању превода МСФИ Министра финансија број 401-00-4980/2019-16 од 21. новембра 2019. године („Службени гласник РС", број 92/19), осим у случају примене тог решења приликом састављања финансијских извештаја на дан 31. децембра 2020. године.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste