Издања

У продаји

ПРИМЕНА КОНТНОГ ОКВИРА за привредна друштва, задруге и предузетнике

У приручнику је објашњена комплетна проблематика рачуноводственог евидентирања пословних про­ме­на прив­редних друштава у складу са МСФИ, са применом свих релевантних важећих прописа из области по­ре­за и других јавних прихода, девизног пословања, евиденције промета робе и услуга, пла­­­т­ног промета, тржишта хар­тија од вредности и др. 

   

Приручник је намењен практичној при­мени Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и пре­ду­зетнике. Приручник садржи детаљна об­јаш­ње­ња свих класа, група рачуна и појединачних рачуна на којима се евидентирају пос­ло­в­не промене, са број­ним практичним примерима. Ос­нов­ни циљ приручника је да објаснимо пос­тупак рачуноводственог еви­ден­ти­рања различитих пословних промена. Ме­ђутим, текстови нису ограничени само на рачуноводствено обух­ватање пос­ловних промена, већ садрже и сва пот­ребна објашњења у вези са пореским и другим аспектима.
   
Примена контног оквира за привредна друштва, задруге и предузетнике12.100
Цена са ПОПУСТОМ за претплатнике Рачуноводствене праксе

9.100

 

 

Цена: 9100 динара

ИЗДАЊА

ereste