Издања

У продаји

Међународни стандард финансијског извештавања (IFRS) за мале и средње ентитете (SME)

Званично најновије издање Међународног стандарда финансијског извештавања за мале и средње ентитете (IFRS za SME) и пратећег материјала неопходног за практичну примену.

 

Ово издање се састоји од две књиге:

 

-Део А, који садржи Међународни стандард финансијског извештавања за мале и средње ентитете (IFRS za SME) и табелу извођења

 

- Део Б, који садржи Основу за закључивање и Илустративне финансијске извештаје

 

(комплет две књиге)

Цена: 5000 динара

У продаји

Примена међународних стандарда финансијског извештавања

Разлог за ново издање је чињеница да су Међународни стандарди финансијског извештавања који обухватају и Међународне рачуноводствене стандарде и Тумачења која је објавио Комитет за тумачење МРС, односно Одбор за тумачење МСФИ, у последњој деценији претрпели значајне измене и донет је већи број нових стандарда у циљу хармонизације глобалне рачуноводствене регулативе и праћења пословних транасакција савременог окружења.

   

Новим издањем, у обиму око 1.200 страна, обухваћене су измене МРС, МСФИ и новодонети стандарди МСФИ 14, затим МСФИ 9, МСФИ 15 са применом у 2018. години, МСФИ 16 са применом почев од 2019.године, закључно са МСФИ 17 који треба да се примењује почев од 2021. године.

   

Поред свеобухватне примене актуелних МСФИ укључујући и њихове новине и измене, илустроване бројним примерима, саджај овог издања усмерен је и на друге аспекте пословних трансакција, као што су примена релевантне регулативе из области: опорезивања, платног промета, облигационих односа, радног права, привредних друшатва и сл. у конкретним околностима.

   

(комплет две књиге)

Цена: 19100 динара

У продаји

Међународни стандарди и саопштења ревизије, контроле квалитета, прегледа, осталих уве­ра­вања и сродних услуга

   

Издање 2016-2017. 

   

Савез рачуновођа и ревизора Србије, у сарадњи са Савезом рачуновођа и ревизора Ре­пуб­лике Српске и Институтом сертификованих рачуновођа Црне Горе, сходно правима и оба­­в­езама по основу чланства у Међународној федерацији рачуновођа (IFAC) и по ов­лаш­ћењу Одбора за Ме­ђу­на­родне станадарде ревизије и уверавања извршио је превод ­но­вог издања Међународних стандарда и саопштења ревизије, контроле квалитета, прегледа, осталих уве­ра­вања и сродних услуга.


Овај приручник садржи Ме­ђу­на­родне стан­дарде ревизије, контроле ква­­ли­те­та,  ангажовања прегледа, уве­ра­вања и срод­них услуга као и саоп­ште­ња о ме­ђу­на­родној професионалној прак­си који су на снази или ступају на сна­гу у бу­ду­ћем периоду.

 

(комплет три књиге) 

 

 

Пуна цена

31.600

Цена са ПОПУСТОМ важи за претплатнике Рачуноводствене праксе и чланове Савеза РР Србије,

22.600

 

  

Цена: 31600 динара

У продаји

Часопис Рачуноводство бр. 1-2/2018.

Часопис Рачуноводство јединствено је гласило у нашој земљи, усмерено на  теоријска и практична питања утврђивања међузависности, између рачуноводствене праксе  финансијских  тржишта и динамике економског развоја; утицаја рачуноводства на доношење оптималних пословних одлука; анализу утицаја  привредног и друштвеног окружења на пословање; пружање поуздане основе  за решавање  актуелних  тешкоћа и предвиђање тренда  будућих догађаја...

  

Садржај броја усмерен је на основну тему: Импликације финансијског извештавања и опорезивања на пословање реалног сектора, јавних предузећа и корисника буџетских средстава у  оквиру које  су обрађена питања: сегментно извештавање и производња, вредновање акција у складу са МСФИ 9, примена МСФИ 15, нови ревизорски извештај у складу са измењеним МСР, етика, анализа пословања, интерна ревизија и интерна контрола у јавним предузећима, стална имовина јавних предузећа, развој ФУК у јавном сектору, камате, зараде и накнаде…

  

Цена: 19500 динара

У продаји

Спречавање криминалних радњи - смањењем скривених трошкова до тржишне предности - професионални приступ

Борба против криминалних радњи: Смањењем скривених трошкова до тржишне предности  професионални приступ пружа организацијама комплетан сет алата за креирање ефективне стратегије за борбу против криминалних радњи, која ће довести до јачања њихове конкурентске предности као резултат значајног смањења губитака по основу криминалних радњи.

Цена: 10000 динара

У продаји

Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор

   

Издање 2013. 

 

Савез РР Србије, као пуноправни члан Међународне федерације рачуновођа (IFAC) и носилац права превођења Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор за подручје Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине, извршио је превођење и објавио званично издање за 2013.

   

Овај приручник садржи Међународне рачуноводствене стандарде за јавни сектор (готовинска и обрачунска основа).

   

(комплет две књиге)

Цена: 17000 динара

У продаји

Приручник за примену МСФИ за МСЕ за микро правна лица

Приручник за примену МСФИ за МСЕ за микро правна лица представља инструктивно издање намењено микро правним лицима која су се определила да примењују МСФИ за МСЕ.

Овај приручник, као водич микро правним лицима, треба да олакша примену МСФИ за МСЕ на који упућују одредбе актуелног Закона о рачуноводству, почев од доношења интерног акта о рачуноводству усклађеног са захтевима МСФИ за МСЕ (садржи огледни пример), до евиденције конкретних пословних промена и трансакција.

 

Цена издања

Цена за претплатнике

7.800

6.630

Цена: 6630 динара

У продаји

КОМПЛЕТ Приручник за примену МСФИ за МСЕ за микро правна лица и Међународни стандард финансијског извештавања (IFRS) за мале и средње ентитете (SME)

Приручник за примену МСФИ за МСЕ 
за микро правна лица

  

Приручник за примену МСФИ за МСЕ за микро правна лица представља инструктивно издање намењено микро правним лицима која су се определила да примењују МСФИ за МСЕ.

Овај приручник, као водич микро правним лицима, треба да олакша примену МСФИ за МСЕ на који упућују одредбе актуелног Закона о рачуноводству, почев од доношења интерног акта о рачуноводству усклађеног са захтевима МСФИ за МСЕ (садржи огледни пример), до евиденције конкретних пословних промена и трансакција.

 

 

 

 

 

 

Међународни стандард финансијског извештавања (IFRS) за мале и средње ентитете (SME)

 

Званични превод обухвата: Међународни стандард финансијског извештавања за мале и средње ентитете (IFRS за SME), Илустративне финансијске извештаје, Контролну листу презентације и обелодањивања и Основe за закључивање.

   


КОМПЛЕТ
Приручник за примену МСФИ за МСЕ 
за микро правна лица и Међународни стандард финансијског извештавања (IFRS) за мале и средње ентитете (SME) 

Цена издањаЦена за претплатнике
12.8009.600
  

Цена: 9600 динара

У продаји

Међународни стандард финансијског извештавања (IFRS) за мале и средње ентитете (SME)

Званични превод обухвата: Међународни стандард финансијског извештавања за мале и средње ентитете (IFRS за SME), Илустративне финансијске извештаје, Контролну листу презентације и обелодањивања и Основe за закључивање.

 

Цена издања

Цена за претплатнике

5.000

4.250

 

 

 

  

 

   

(комплет од три књиге) 

Цена: 500 динара

У продаји

Аналитички контни план за друга правна лица

Донет је нови Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица који прописује контни оквир за друга правна лица. Овај аналитички контни план за друга правна лица усаглашен је са актуелном регулативом.

   
Аналитички Контни план за друга правна лица1.760
Цена са ПОПУСТОМ важи за претплатнике Рачуноводствене праксе, чланове Савеза РР Србије, Струковне Коморе и Асоцијације интерних ревизора

880

Цена: 880 динара

У продаји

Аналитички контни план

Донет је нови Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике који прописује контни оквир за привредна друштва, задруге и предузетнике. Овај аналитички контни план усаглашен је са актуелном регулативом.

 
Аналитички Контни план1.800
Цена са ПОПУСТОМ важи за претплатнике Рачуноводствене праксе, чланове Савеза РР Србије, Струковне Коморе и Асоцијације интерних ревизора

900

 

Цена: 900 динара

ИЗДАЊА

ereste