Издања

У продаји

Међународни стандарди и саопштења ревизије, контроле квалитета, прегледа, осталих уве­ра­вања и сродних услуга

   

Издање 2016-2017. 

   

Савез рачуновођа и ревизора Србије, у сарадњи са Савезом рачуновођа и ревизора Ре­пуб­лике Српске и Институтом сертификованих рачуновођа Црне Горе, сходно правима и оба­­в­езама по основу чланства у Међународној федерацији рачуновођа (IFAC) и по ов­лаш­ћењу Одбора за Ме­ђу­на­родне станадарде ревизије и уверавања извршио је превод ­но­вог издања Међународних стандарда и саопштења ревизије, контроле квалитета, прегледа, осталих уве­ра­вања и сродних услуга.


Овај приручник садржи Ме­ђу­на­родне стан­дарде ревизије, контроле ква­­ли­те­та,  ангажовања прегледа, уве­ра­вања и срод­них услуга као и саоп­ште­ња о ме­ђу­на­родној професионалној прак­си који су на снази или ступају на сна­гу у бу­ду­ћем периоду.

 

(комплет три књиге) 

 

 

Пуна цена

31.600

Цена са ПОПУСТОМ важи за претплатнике Рачуноводствене праксе и чланове Савеза РР Србије,

22.600

 

  

Цена: 31600 динара

ИЗДАЊА

ereste