Издања

У продаји

Међународни стандарди ревизије, контроле квалитета, прегледа, осталих уве­ра­вања и сродних услуга

   

Издање 2013. 

   

Савез рачуновођа и ревизора Србије, у сарадњи са Савезом рачуновођа и ревизора Ре­пуб­лике Српске и Институтом сертификованих рачуновођа Црне Горе, сходно правима и оба­­в­езама по основу чланства у Међународној федерацији рачуновођа (IFAC) и по ов­лаш­ћењу Одбора за Ме­ђу­на­родне станадарде ревизије и уверавања извршио је превод ­но­вог издања Међународних стандарда ревизије, контроле квалитета, прегледа, осталих уве­ра­вања и сродних услуга.


Овај приручник садржи Ме­ђу­на­родне стан­дарде ревизије, контроле ква­­ли­те­та,  ангажовања прегледа, уве­ра­вања и срод­них услуга као и саоп­ште­ња о ме­ђу­на­родној професионалној прак­си који су на снази или ступају на сна­гу у бу­ду­ћем периоду.

 

(комплет две књиге) 

Цена: 18000 динара

ИЗДАЊА

ereste