Издања

У продаји

Примена међународних стандарда финансијског извештавања

Разлог за ново издање је чињеница да су Међународни стандарди финансијског извештавања који обухватају и Међународне рачуноводствене стандарде и Тумачења која је објавио Комитет за тумачење МРС, односно Одбор за тумачење МСФИ, у последњој деценији претрпели значајне измене и донет је већи број нових стандарда у циљу хармонизације глобалне рачуноводствене регулативе и праћења пословних транасакција савременог окружења.

   

Новим издањем, у обиму око 1.200 страна, обухваћене су измене МРС, МСФИ и новодонети стандарди МСФИ 14, затим МСФИ 9, МСФИ 15 са применом у 2018. години, МСФИ 16 са применом почев од 2019.године, закључно са МСФИ 17 који треба да се примењује почев од 2021. године.

   

Поред свеобухватне примене актуелних МСФИ укључујући и њихове новине и измене, илустроване бројним примерима, саджај овог издања усмерен је и на друге аспекте пословних трансакција, као што су примена релевантне регулативе из области: опорезивања, платног промета, облигационих односа, радног права, привредних друшатва и сл. у конкретним околностима.

   

(комплет две књиге)

Цена: 19100 динара

ИЗДАЊА

ereste