Издања

У продаји

Приручник о ПДВ (штампано и електронско издање)

Закон о ПДВ у примени је од 1. јануара 2005. године и од тада је мењан и допуњаван три пута, уз измене и допуне пратећих подзаконских аката. Измене и допуне Закона о ПДВ, из септембра 2012. године, биле су непосредан повод за објављивање трећег, измењеног и допуњеног издања ПРИРУЧНИКА О ПДВ.

Као додатак Приручнику штампана је ЗБИРКА ПРОПИСА О ПДВ која садржи пречишћене текстове Закона о ПДВ и свих подзаконских аката који су у примени од 1. јануара 2013. године.

Имајући у виду обим Приручника, као и потребу корисника да брзо пронађу одговор на конкретно питање, поред штампаног издања, приредили смо и његову електронску верзију. Наиме, уз штампано издање, добија се и компакт-диск који омогућава брзу и једноставну претрагу по свим насловима и поднасловима. Дакле, целокупан садржај Приручника, са свим текстовима који се налазе у штампаном издању, као и текстови Закона о ПДВ са подзаконским актима, добијају се и у електронској верзији.

Сва три издања: Приручник о ПДВ, Збирка прописа о ПДВ и компакт диск чине један пакет и продају се заједно. Не постоји могућност куповине појединачних издања. 

Цена: 5500 динара

У продаји

Опорезивање имовине у Републици Србији

 

Приручник за примену прописа о порезима на имовину
- друго измењено и допуњено издање - 
   
Прво издање Приручника изашло је из штампе у октобру 2007. године и испоручено у тиражу од око 4.500 примерака. У међувремену, Закон о порезима на имовину мењан је два пута, а крајем марта ове године извршене су измене тог закона и по трећи пут у периоду од нешто више од две године.
   

Приручник je изашао из штампе одмах након доношења подзаконских аката, тако да су у њему садржана актуелна објашњења о примени нових законских решења.

    

Приручник је подједнaко намењен како пореским обвезницима, тако и организационим јединицама Пореске управе и јединицама локалне самоуправе у чијој надлежности је утврђивање и наплата пореза на имовину.

    

Опорезивање имовине у Републици Србији врши се кроз следеће пореске облике:

   

1) порез на имовину (у тзв. статици) - којим се опорезује само поседовање законом утврђених права на имовини;

   

2) порез на наслеђе и поклон - којим се опорезује пренос одређене имовине без накнаде, када се на тај пренос не плаћа ПДВ.

   

3) порез на пренос апсолутних права - којим се опорезује пренос одређене имовине уз накнаду, односно давање у закуп
одређене имовине, када се на тај пренос не плаћа порез на додату вредност.

     

Имајући у виду велики број обвезника по овим основама (пре свега када је у питању порез на имовину у тзв. статици) као последицу чињенице да се скоро сваки појединац у току свог живота, односно свако правно лице у току свог постојања, нађе у улози пореског обвезника (било по основу поседовања имовине, њеног наслеђивања, пријема на поклон, или преноса уз накнаду), у приручнику је детаљно приказано опорезивање порезима на имовину.

Осим опорезивања имовине према Закону о порезима на имовину, у приручнику је објашњено и опорезивање добара према Закону о порезима на употребу, држање и ношење добара.

   

Приручник се састоји од четири дела:

   

Први део садржи практична објашњења, са примерима, за правилну примену Закона о порезима на имовину и Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара. Већина објашњења је поткрепљена изводима из одговарајућих мишљења Министарства финансија.

  
Други део приручника садржи пречишћене текстове закона и подзаконских аката.

  
Трећи део садржи најзначајнија Мишљења Ми­нис­тарства финансија, издата у периоду од почетка при­мене закона.

  
Четврти део - Роковник обавеза, садржи опис обавеза (права), на кога се обавеза односи и када настаје, рок у којем се измирује и правни основ - одредбу закона или подзаконског акта. Овај преглед омогућава јед­нос­таван и брз увид у све обавезе чије је измирење везано за одређени временски период.

 


За претплатнике Рачуноводствене праксе и чланове Савеза РР Србије

3.500

За остала лица
5.000

  


 

Цена: 3500 динара

У продаји

Република Србија и избегавање двоструког опорезивања

Приручник садржи детаљна објашњења о примени међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања, са практичним примерима обрачуна пореза и исказивања података у прописаним пореским пријавама.

Приручник обухвата следеће делове:

I ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ИЗБЕГАВАЊA МЕЂУНАРОДНОГ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

II РЕПУБЛИКА СРБИЈА И УГОВОРИ О ИЗБЕГАВАЊУ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

III ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА И ИСКAЗИВАЊЕ ПОДАТАКА У ПОРЕСКИМ ПРИЈАВАМА

IV МИШЉЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА

Приручник садржи сва, до сада издата, мишљења Министарства финансија о примени уговора о избегавању двоструког опорезивања.

Цена: 2900 динара

У продаји

Међународни уговори о избегавању двоструког опорезивања дохотка и имовина (текстови 35. уговора које примњује Р. Србија)

По први пут у Републици Србији, на једном месту објављени су интегрални текстови свих међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања дохотка и имовине, који су тренутно у примени (са 35 држава).


 

Цена: 1500 динара

У продаји

Комплет: Република Србија и избегавање двоструког опорезивања + Збирка Међународни уговори о избегавању двоструког опорезивања дохотка и имовина

    

Република Србија и избегавање двоструког опорезивања  


Приручник садржи детаљна објашњења о примени међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања, са практичним примерима обрачуна пореза и исказивања података у прописаним пореским пријавама.

 

Међународни уговори о избегавању двоструког опорезивања дохотка и имовина (текстови 35. уговора које примњује Р. Србија)   


По први пут у Републици Србији, на једном месту објављени су интегрални текстови свих међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања дохотка и имовине, који су тренутно у примени (са 35 држава).

Цена: 3700 динара

У продаји

Предузетник - Приручник о пословању и вођењу пословних књига предузетника

Предузетник - Приручник о пословању и
вођењу пословних књига предузетника

Аутори: Милош Савић, Шћепан Шофранац, Душан Бунгин и др

Садржај књиге се односи на оснивање и пословање предузетника као пословног субјекта. Поред тога садржај упућује на вођење пословних књига предузетника у складу са актуелним прописима из области пореза, пословања привредних друштава,
рачуноводства, радног права и других области којима је регулисано пословање предузетника.

Цена: 1745 динара

ИЗДАЊА

ereste