Издања

У продаји

Опорезивање имовине у Републици Србији

 

Приручник за примену прописа о порезима на имовину
- друго измењено и допуњено издање - 
   
Прво издање Приручника изашло је из штампе у октобру 2007. године и испоручено у тиражу од око 4.500 примерака. У међувремену, Закон о порезима на имовину мењан је два пута, а крајем марта ове године извршене су измене тог закона и по трећи пут у периоду од нешто више од две године.
   

Приручник je изашао из штампе одмах након доношења подзаконских аката, тако да су у њему садржана актуелна објашњења о примени нових законских решења.

    

Приручник је подједнaко намењен како пореским обвезницима, тако и организационим јединицама Пореске управе и јединицама локалне самоуправе у чијој надлежности је утврђивање и наплата пореза на имовину.

    

Опорезивање имовине у Републици Србији врши се кроз следеће пореске облике:

   

1) порез на имовину (у тзв. статици) - којим се опорезује само поседовање законом утврђених права на имовини;

   

2) порез на наслеђе и поклон - којим се опорезује пренос одређене имовине без накнаде, када се на тај пренос не плаћа ПДВ.

   

3) порез на пренос апсолутних права - којим се опорезује пренос одређене имовине уз накнаду, односно давање у закуп
одређене имовине, када се на тај пренос не плаћа порез на додату вредност.

     

Имајући у виду велики број обвезника по овим основама (пре свега када је у питању порез на имовину у тзв. статици) као последицу чињенице да се скоро сваки појединац у току свог живота, односно свако правно лице у току свог постојања, нађе у улози пореског обвезника (било по основу поседовања имовине, њеног наслеђивања, пријема на поклон, или преноса уз накнаду), у приручнику је детаљно приказано опорезивање порезима на имовину.

Осим опорезивања имовине према Закону о порезима на имовину, у приручнику је објашњено и опорезивање добара према Закону о порезима на употребу, држање и ношење добара.

   

Приручник се састоји од четири дела:

   

Први део садржи практична објашњења, са примерима, за правилну примену Закона о порезима на имовину и Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара. Већина објашњења је поткрепљена изводима из одговарајућих мишљења Министарства финансија.

  
Други део приручника садржи пречишћене текстове закона и подзаконских аката.

  
Трећи део садржи најзначајнија Мишљења Ми­нис­тарства финансија, издата у периоду од почетка при­мене закона.

  
Четврти део - Роковник обавеза, садржи опис обавеза (права), на кога се обавеза односи и када настаје, рок у којем се измирује и правни основ - одредбу закона или подзаконског акта. Овај преглед омогућава јед­нос­таван и брз увид у све обавезе чије је измирење везано за одређени временски период.

 


За претплатнике Рачуноводствене праксе и чланове Савеза РР Србије

3.500

За остала лица
5.000

  


 

Цена: 3500 динара

ИЗДАЊА

ereste