Издања

У продаји

Примена међународних стандарда финансијског извештавања

Разлог за ново издање је чињеница да су Међународни стандарди финансијског извештавања који обухватају и Међународне рачуноводствене стандарде и Тумачења која је објавио Комитет за тумачење МРС, односно Одбор за тумачење МСФИ, у последњој деценији претрпели значајне измене и донет је већи број нових стандарда у циљу хармонизације глобалне рачуноводствене регулативе и праћења пословних транасакција савременог окружења.

   

Новим издањем, у обиму око 1.200 страна, обухваћене су измене МРС, МСФИ и новодонети стандарди МСФИ 14, затим МСФИ 9, МСФИ 15 са применом у 2018. години, МСФИ 16 са применом почев од 2019.године, закључно са МСФИ 17 који треба да се примењује почев од 2021. године.

   

Поред свеобухватне примене актуелних МСФИ укључујући и њихове новине и измене, илустроване бројним примерима, саджај овог издања усмерен је и на друге аспекте пословних трансакција, као што су примена релевантне регулативе из области: опорезивања, платног промета, облигационих односа, радног права, привредних друшатва и сл. у конкретним околностима.

   

(комплет две књиге)

Цена: 19100 динара

У продаји

Часопис Рачуноводство бр. 1-2/2018.

Часопис Рачуноводство јединствено је гласило у нашој земљи, усмерено на  теоријска и практична питања утврђивања међузависности, између рачуноводствене праксе  финансијских  тржишта и динамике економског развоја; утицаја рачуноводства на доношење оптималних пословних одлука; анализу утицаја  привредног и друштвеног окружења на пословање; пружање поуздане основе  за решавање  актуелних  тешкоћа и предвиђање тренда  будућих догађаја...

  

Садржај броја усмерен је на основну тему: Импликације финансијског извештавања и опорезивања на пословање реалног сектора, јавних предузећа и корисника буџетских средстава у  оквиру које  су обрађена питања: сегментно извештавање и производња, вредновање акција у складу са МСФИ 9, примена МСФИ 15, нови ревизорски извештај у складу са измењеним МСР, етика, анализа пословања, интерна ревизија и интерна контрола у јавним предузећима, стална имовина јавних предузећа, развој ФУК у јавном сектору, камате, зараде и накнаде…

  

Цена: 19500 динара

У продаји

Аналитички контни план за друга правна лица

Донет је нови Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица који прописује контни оквир за друга правна лица. Овај аналитички контни план за друга правна лица усаглашен је са актуелном регулативом.

   
Аналитички Контни план за друга правна лица1.760
Цена са ПОПУСТОМ важи за претплатнике Рачуноводствене праксе, чланове Савеза РР Србије, Струковне Коморе и Асоцијације интерних ревизора

880

Цена: 880 динара

У продаји

Аналитички контни план

Донет је нови Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике који прописује контни оквир за привредна друштва, задруге и предузетнике. Овај аналитички контни план усаглашен је са актуелном регулативом.

 
Аналитички Контни план1.800
Цена са ПОПУСТОМ важи за претплатнике Рачуноводствене праксе, чланове Савеза РР Србије, Струковне Коморе и Асоцијације интерних ревизора

900

 

Цена: 900 динара

У продаји

РАЧУНОВОДСТВО ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

  

Приручник за примену Контног оквира
у складу са МСФИ

    

У приручнику је објашњена комплетна проблематика рачуноводственог евидентирања пословних промена привредних друштава у складу са МСФИ, са применом свих релевантних важећих прописа из области пореза и других јавних прихода, девизног пословања, евиденције промета робе и услуга, платног промета, тржишта хартија од вредности и др. 

    

Садржај Приручника чине следеће области:
 

Први део посвећен је законској регулативи из области рачуноводства. Овај део садржи коментар Закона о рачуноводству и ревизији, као и детаљна објашњења о условима за поверавање вођења пословних књига, са практичним примером уговора о вођењу пословних књига.
 

Други и најзначајнији део посвећен је практичној примени Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике. Овај део Приручника садржи детаљна објашњења о свим класама, групама рачуна и појединачним рачунима на којима се евидентирају пословне промене, са бројним практичним примерима. Основи циљ овог дела приручника је да се објасни поступак рачуноводственог евидентирања различитих пословних промена. Међутим, текстови нису ограничени само на рачуноводствено обухватање пословних промена, већ садрже и сва потребна објашњења у вези са пореским и другим аспектима.


Трећи део посвећен је ликвидацији привредног друштва (правни, порески и рачуноводствени аспекти).
 

Четврти део посвећен је рачуноводственомевидентирању статусних промена, са посебним освртом на статусну промену одвајање уз оснивање.
 

Пети део посвећен је рачуноводственом евидентирању специфичних трансакција, као што су изградња грађевинских објеката за тржиште, адаптација изнајмљеног објекта, продаја добара путем ваучера, разграничење обрачунатих курсних разлика и ефеката валутне клаузуле, евидентирање настанка осигураног случаја, натурална размена и многе друге.

   

Уз приручник БЕСПЛАТНО добијате и џепно издање АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ ПЛАН

  

 
ПРИРУЧНИК "Рачуноводство привредних друштава" и Аналитички Контни план
13.900
Цена са ПОПУСТОМ важи за претплатнике Рачуноводствене праксе, чланове Савеза РР Србије, Струковне Коморе и Асоцијације интерних ревизора

5.900

Цена са ПОПУСТОМ важи за претплатнике  Рачуноводствене праксе, чланове
Савеза РР Србије, Струковне Коморе и Асоцијације интерних ревизора, као и и за кандидате за стицање професионалних звања Савeза РР Србије

 

Цена: 5900 динара

У продаји

Практична примена МСФИ у Републици Србији

Приручник о практичној примени МСФИ у Републици Србији заснован је на искуству у примени МСФИ у претходних скоро пет година, колико траје њихова непосредна примена у Републици Србији. Наиме, Међународни стандарди финансијског извештавања у Републици Србији примењују се од 2004. године. Њихова обавезна непосредна примена уређена је Законом о рачуноводству и ревизији. Квалитет финансијског извештавања од тада је неупоредиво бољи у односу на период пре почетка примене МСФИ. Са циљем додатне афирмације МСФИ и побољшања квалитета финансијског извештавања, приредили смо овај Приручник.


Приручник је намењен првенствено професионалним рачуновођама који у рачуноводственом евидентирању пословних промена непосредно примењују МСФИ. У Републици Србији, МСФИ примењују готово сви привредни субјекти (правна лица и предузетници). Велика и средња правна лица примењују МСФИ због тога што то представља њихову законску обавезу, док мала правна лица и предузетници то чине због тога што немају адекватну алтернативу. Наиме, мала правна лица и предузетници формално имају могућност избора између непосредне примене МСФИ и примене правилника којим се уређује начин признавања и процењивања имовине, обавеза, прихода и расхода малих правних лица и предузетника. Међутим, с обзиром на то да је правилник практично неприменљив без непосредне примене МСФИ, реалност је да у Републици Србији МСФИ примењују практично сви привредни субјекти (правна лица и предузетници), независно од њихове величине.


На више од 1.100 страница садржана су детаљна објашњења примене свих појединачних МСФИ и МРС, укључујући Тумачења, са бројним практичним примерима. У складу са називом приручника, примена МСФИ објашњена је уважавајући специфичности, односно укупну законску регулативу Републике Србије. Текстови нису ограничени само на рачуноводствено обухватање пословних промена, већ садрже и сва потребна објашњења у вези са пореским и другим аспектима. У приручнику је, кроз велики број практичних примера, објашњена примена скоро свих захтева Стандарда, од оних једноставних до веома сложених.


Објављивање Приручника у овом тренутку посебно добија на значају, ако се има у виду да од 1. јануара 2009. године ступају на снагу значајне измене појединих стандарда (нпр. обавезна капитализација трошкова позајмљивања у складу са ревидираним МРС 23). Сви текстови су писани у складу са најновијим верзијама Стандарда.

    

Поред приручника на преко 1.100 страница, приредили смо и џепно издање: Практична примена МСФИ у Републици Србији - ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ. Због практичног формата и приступа који је коришћен у објашњењима, ово издање треба да приближи МСФИ читаоцу, кроз упознавање са циљем и делокругом сваког појединачног стандарда, основним правилима на основу којих се врши признавање и вредновање неког елемента финансијског извештаја (имовина, обавезе, капитал, приходи и расходи).

  

ЦЕНА ПРИРУЧНИКА13.900
Цена са ПОПУСТОМ за чланове Савеза РР Србије, Струковне Коморе,
Асоцијације интерних ревизора и претплатнике Рачуноводствене праксе
7.900

    

Цена са попустом важи и за кандидате за стицање професионалних звања.

Цена: 7900 динара

У продаји

Рачуноводствене политике

Рачуноводствее политике - издање 2011.

  • Рачуноводствене политике предузећа у функцији планирања пословања и финансијског извештавања
  • Рачуноводствене политике на бази примене Међународних рачуноводствених стандарда
  • Пример предлога акта о рачуноводственим политикама

Цена: 4000 динара

ИЗДАЊА

ereste