Издања

У продаји

Практична примена МСФИ у Републици Србији

Приручник о практичној примени МСФИ у Републици Србији заснован је на искуству у примени МСФИ у претходних скоро пет година, колико траје њихова непосредна примена у Републици Србији. Наиме, Међународни стандарди финансијског извештавања у Републици Србији примењују се од 2004. године. Њихова обавезна непосредна примена уређена је Законом о рачуноводству и ревизији. Квалитет финансијског извештавања од тада је неупоредиво бољи у односу на период пре почетка примене МСФИ. Са циљем додатне афирмације МСФИ и побољшања квалитета финансијског извештавања, приредили смо овај Приручник.


Приручник је намењен првенствено професионалним рачуновођама који у рачуноводственом евидентирању пословних промена непосредно примењују МСФИ. У Републици Србији, МСФИ примењују готово сви привредни субјекти (правна лица и предузетници). Велика и средња правна лица примењују МСФИ због тога што то представља њихову законску обавезу, док мала правна лица и предузетници то чине због тога што немају адекватну алтернативу. Наиме, мала правна лица и предузетници формално имају могућност избора између непосредне примене МСФИ и примене правилника којим се уређује начин признавања и процењивања имовине, обавеза, прихода и расхода малих правних лица и предузетника. Међутим, с обзиром на то да је правилник практично неприменљив без непосредне примене МСФИ, реалност је да у Републици Србији МСФИ примењују практично сви привредни субјекти (правна лица и предузетници), независно од њихове величине.


На више од 1.100 страница садржана су детаљна објашњења примене свих појединачних МСФИ и МРС, укључујући Тумачења, са бројним практичним примерима. У складу са називом приручника, примена МСФИ објашњена је уважавајући специфичности, односно укупну законску регулативу Републике Србије. Текстови нису ограничени само на рачуноводствено обухватање пословних промена, већ садрже и сва потребна објашњења у вези са пореским и другим аспектима. У приручнику је, кроз велики број практичних примера, објашњена примена скоро свих захтева Стандарда, од оних једноставних до веома сложених.


Објављивање Приручника у овом тренутку посебно добија на значају, ако се има у виду да од 1. јануара 2009. године ступају на снагу значајне измене појединих стандарда (нпр. обавезна капитализација трошкова позајмљивања у складу са ревидираним МРС 23). Сви текстови су писани у складу са најновијим верзијама Стандарда.

    

Поред приручника на преко 1.100 страница, приредили смо и џепно издање: Практична примена МСФИ у Републици Србији - ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ. Због практичног формата и приступа који је коришћен у објашњењима, ово издање треба да приближи МСФИ читаоцу, кроз упознавање са циљем и делокругом сваког појединачног стандарда, основним правилима на основу којих се врши признавање и вредновање неког елемента финансијског извештаја (имовина, обавезе, капитал, приходи и расходи).

  

ЦЕНА ПРИРУЧНИКА13.900
Цена са ПОПУСТОМ за чланове Савеза РР Србије, Струковне Коморе,
Асоцијације интерних ревизора и претплатнике Рачуноводствене праксе
7.900

    

Цена са попустом важи и за кандидате за стицање професионалних звања.

Цена: 7900 динара

ИЗДАЊА

ereste