Издања

У продаји

Часопис Рачуноводство бр. 1-2/2018.

Часопис Рачуноводство јединствено је гласило у нашој земљи, усмерено на  теоријска и практична питања утврђивања међузависности, између рачуноводствене праксе  финансијских  тржишта и динамике економског развоја; утицаја рачуноводства на доношење оптималних пословних одлука; анализу утицаја  привредног и друштвеног окружења на пословање; пружање поуздане основе  за решавање  актуелних  тешкоћа и предвиђање тренда  будућих догађаја...

  

Садржај броја усмерен је на основну тему: Импликације финансијског извештавања и опорезивања на пословање реалног сектора, јавних предузећа и корисника буџетских средстава у  оквиру које  су обрађена питања: сегментно извештавање и производња, вредновање акција у складу са МСФИ 9, примена МСФИ 15, нови ревизорски извештај у складу са измењеним МСР, етика, анализа пословања, интерна ревизија и интерна контрола у јавним предузећима, стална имовина јавних предузећа, развој ФУК у јавном сектору, камате, зараде и накнаде…

  

Цена: 19500 динара

ИЗДАЊА

ereste