Издања

У продаји

Међународни стандард финансијског извештавања (IFRS) за мале и средње ентитете (SME)

Званично најновије издање Међународног стандарда финансијског извештавања за мале и средње ентитете (IFRS za SME) и пратећег материјала неопходног за практичну примену.

 

Ово издање се састоји од две књиге:

 

-Део А, који садржи Међународни стандард финансијског извештавања за мале и средње ентитете (IFRS za SME) и табелу извођења

 

- Део Б, који садржи Основу за закључивање и Илустративне финансијске извештаје

 

(комплет две књиге)

Цена: 5000 динара

У продаји

Међународни стандарди и саопштења ревизије, контроле квалитета, прегледа, осталих уве­ра­вања и сродних услуга

   

Издање 2016-2017. 

   

Савез рачуновођа и ревизора Србије, у сарадњи са Савезом рачуновођа и ревизора Ре­пуб­лике Српске и Институтом сертификованих рачуновођа Црне Горе, сходно правима и оба­­в­езама по основу чланства у Међународној федерацији рачуновођа (IFAC) и по ов­лаш­ћењу Одбора за Ме­ђу­на­родне станадарде ревизије и уверавања извршио је превод ­но­вог издања Међународних стандарда и саопштења ревизије, контроле квалитета, прегледа, осталих уве­ра­вања и сродних услуга.


Овај приручник садржи Ме­ђу­на­родне стан­дарде ревизије, контроле ква­­ли­те­та,  ангажовања прегледа, уве­ра­вања и срод­них услуга као и саоп­ште­ња о ме­ђу­на­родној професионалној прак­си који су на снази или ступају на сна­гу у бу­ду­ћем периоду.

 

(комплет три књиге) 

 

 

Пуна цена

31.600

Цена са ПОПУСТОМ важи за претплатнике Рачуноводствене праксе и чланове Савеза РР Србије,

22.600

 

  

Цена: 31600 динара

У продаји

Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор

   

Издање 2013. 

 

Савез РР Србије, као пуноправни члан Међународне федерације рачуновођа (IFAC) и носилац права превођења Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор за подручје Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине, извршио је превођење и објавио званично издање за 2013.

   

Овај приручник садржи Међународне рачуноводствене стандарде за јавни сектор (готовинска и обрачунска основа).

   

(комплет две књиге)

Цена: 17000 динара

У продаји

Приручник за примену МСФИ за МСЕ за микро правна лица

Приручник за примену МСФИ за МСЕ за микро правна лица представља инструктивно издање намењено микро правним лицима која су се определила да примењују МСФИ за МСЕ.

Овај приручник, као водич микро правним лицима, треба да олакша примену МСФИ за МСЕ на који упућују одредбе актуелног Закона о рачуноводству, почев од доношења интерног акта о рачуноводству усклађеног са захтевима МСФИ за МСЕ (садржи огледни пример), до евиденције конкретних пословних промена и трансакција.

 

Цена издања

Цена за претплатнике

7.800

6.630

Цена: 6630 динара

У продаји

КОМПЛЕТ Приручник за примену МСФИ за МСЕ за микро правна лица и Међународни стандард финансијског извештавања (IFRS) за мале и средње ентитете (SME)

Приручник за примену МСФИ за МСЕ 
за микро правна лица

  

Приручник за примену МСФИ за МСЕ за микро правна лица представља инструктивно издање намењено микро правним лицима која су се определила да примењују МСФИ за МСЕ.

Овај приручник, као водич микро правним лицима, треба да олакша примену МСФИ за МСЕ на који упућују одредбе актуелног Закона о рачуноводству, почев од доношења интерног акта о рачуноводству усклађеног са захтевима МСФИ за МСЕ (садржи огледни пример), до евиденције конкретних пословних промена и трансакција.

 

 

 

 

 

 

Међународни стандард финансијског извештавања (IFRS) за мале и средње ентитете (SME)

 

Званични превод обухвата: Међународни стандард финансијског извештавања за мале и средње ентитете (IFRS за SME), Илустративне финансијске извештаје, Контролну листу презентације и обелодањивања и Основe за закључивање.

   


КОМПЛЕТ
Приручник за примену МСФИ за МСЕ 
за микро правна лица и Међународни стандард финансијског извештавања (IFRS) за мале и средње ентитете (SME) 

Цена издањаЦена за претплатнике
12.8009.600
  

Цена: 9600 динара

У продаји

Међународни стандард финансијског извештавања (IFRS) за мале и средње ентитете (SME)

Званични превод обухвата: Међународни стандард финансијског извештавања за мале и средње ентитете (IFRS за SME), Илустративне финансијске извештаје, Контролну листу презентације и обелодањивања и Основe за закључивање.

 

Цена издања

Цена за претплатнике

5.000

4.250

 

 

 

  

 

   

(комплет од три књиге) 

Цена: 500 динара

У продаји

IFAC-ов приручник за контролу квалитета за мале и средње праксе

Треће издање - званичан превод

Цена: 10000 динара

У продаји

Међународни стандарди и саопштења ревизије, контроле квалитета, прегледа, осталих уверавања и сродних услуга

Савез рачуновођа и ревизора Србије, у сарадњи са Савезом рачуновођа и ревизора Ре­пуб­лике Српске и Институтом сертификованих рачуновођа Црне Горе, сходно правима и оба­­в­езама по основу чланства у Међународној федерацији рачуновођа (IFAC) и по ов­лаш­ћењу Одбора за Ме­ђу­на­родне станадарде ревизије и уверавања извршио је превод нај­но­ви­јег издања Међународних стандарда ревизије, контроле квалитета, прегледа, осталих уве­ра­вања и сродних услуга.


Овај приручник садржи стандарде који су об­јав­љени до 31.12.2011. године, од стра­не Ме­ђународне федерације ра­чу­но­вођа (IFAC). Обухваћени су сви Ме­ђу­на­родни стан­дарди ревизије, контроле ква­­ли­те­та, ангажовања прегледа, уве­ра­вања и срод­них услуга као и саоп­ште­ња о ме­ђу­на­родној професионалној прак­си који су на снази или ступају на сна­гу у бу­ду­ћем периоду.


  

ЦЕНА 14.400
Цена са ПОПУСТОМ за претплатнике издања Рачуновдствена пракса и Рачуноводство7.200

    

Цена са попустом важи и за кандидате за стицање професионалних звања.

Цена: 14000 динара

У продаји

Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор

Издање 2011.

    

Савез РР Србије, као члан Међународне федерације ра­чу­но­вођа (IFAC) и носилац права превођења Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор за подручје Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине, извршио је пре­во­ђење, и у сарадњи са Савезом РР Републике Српске и Ин­сти­тутом сертификованих рачуновођа Црне Горе објавио зва­нично издање МРС-ЈС - 2011.

   

Комплет од две књиге.

Цена: 7000 динара

У продаји

Међународни стандарди финансијског извештавања (за примену у 2010)

 

Садржи нове Међународне стандарде финансијског извештавања, измењене Међународне рачуноводствене стандарде и нова и допуњена Тумачења. Примењује се од 01.01.2010.

 

Цена: 14000 динара

У продаји

Међународни стандарди финансијског извештавања

Садржи нове Међународне стандарде финансијског извештавања, измењене Међународне рачуноводствене стандарде и нова и допуњена Тумачења.

Примењује се од 01.01.2006.

Цена: 2792 динара

У продаји

Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор

Примењују се за састављање финансијских извештаја према Уредби о буџетском рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 125/03, од 17.12.2003)

Књига садржи и

  • Примену Међународних стандарда ревизије у ревизији јавних предузећа
  • Политике и процедуре контроле квалитета професионалних услуга са упутством за примену
  • IFAC-ов Етички кодекс

Цена: 6400 динара

У продаји

IFAC-ов Етички кодекс за професионалне рачуновође (2018)

IFAC-ов Етички кодекс за професионалне рачуновође (2018)

  • Укључује Међународне стандарде независности 
  • Непосредно применљив на професионалне рачуновође, чланове Савеза

Цена: 1400 динара

ИЗДАЊА

ereste