Издања

У продаји

Међународни стандарди и саопштења ревизије, контроле квалитета, прегледа, осталих уверавања и сродних услуга

Савез рачуновођа и ревизора Србије, у сарадњи са Савезом рачуновођа и ревизора Ре­пуб­лике Српске и Институтом сертификованих рачуновођа Црне Горе, сходно правима и оба­­в­езама по основу чланства у Међународној федерацији рачуновођа (IFAC) и по ов­лаш­ћењу Одбора за Ме­ђу­на­родне станадарде ревизије и уверавања извршио је превод нај­но­ви­јег издања Међународних стандарда ревизије, контроле квалитета, прегледа, осталих уве­ра­вања и сродних услуга.


Овај приручник садржи стандарде који су об­јав­љени до 31.12.2011. године, од стра­не Ме­ђународне федерације ра­чу­но­вођа (IFAC). Обухваћени су сви Ме­ђу­на­родни стан­дарди ревизије, контроле ква­­ли­те­та, ангажовања прегледа, уве­ра­вања и срод­них услуга као и саоп­ште­ња о ме­ђу­на­родној професионалној прак­си који су на снази или ступају на сна­гу у бу­ду­ћем периоду.


  

ЦЕНА 14.400
Цена са ПОПУСТОМ за претплатнике издања Рачуновдствена пракса и Рачуноводство7.200

    

Цена са попустом важи и за кандидате за стицање професионалних звања.

Цена: 14000 динара

ИЗДАЊА

ereste