Računovodstvena praksa

Цена пакета

  • Квартална

    18.500 дин

  • Полугодишња

    33.500 дин

  • Годишња

    63.000 дин

Претплата

Пакет претплате садржи све што је потребно за успешну и правилну примену прописа у пракси.

Претплата обухвата

Приручник - 24 броја годишње (6 бројева квартално)


У петнаестодвеном приручнику свеобухватно и на инструктиван начин објашњава се примена прописа у пракси, опорезивање и рачуноводствено обухватање пословних промена у различитим делатностима, обрачун пореза и састављање пореских пријава, састављање годишњег финансијског извештаја и др.

Редовне рубрике: Практични савети, Мишљења Министарстава, Актуелне информације, Судска пракса, Подсетник за измирење обавеза, Актуелни статистички подаци

Збрике прописа


Штампано издање које садржи пречишћене текстове најзначајнијих прописа (законе, подзаконска акта и мишљења министарстава) по областима: ПДВ, порез на добит, порези на имовину, порез на доходак грађана, рачуноводство, девизно пословање, трговина, радни односи и социјални доприноси и руги прописи.

Актуелне информације


Излази периодично, по потреби, а садржи нове хитне информације које су актуелне између два броја приручника.

Електронски водич кроз пословање


CD који садржи преко 20.000 хиљада прописа, модела уговора у привреди и мишљења министарстава. Претрплатницима се квартално доставља CD са ажурираним прописима. Могућност свакодневног ажурирања преко Интернета.

Консултантске услуге и стручна помоћ


Свакодневно телефоном, mail-ом, факсом или непосредном посетом (уз претходну најаву), на располагању је наша служба стручних саветника која вам даје одговоре на питања и помаже у примени прописа.

Семинари – саветовања


Претпплатници стичу право на бесплатно присуство семинару посвећеном годишњем финансијском извештају, који се одржава током јануара и фебруара. За учешће на осталим семинарима претплатници остварују право на попуст.