Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 10/22

  • ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

   • 5
    ПДВ актуелности – мр Предраг Петровић
    • 1. Субвенције које улазе у пореску основицу и порески дужник за обрачун ПДВ код субвенције за гас
    • 2. Порески третман преноса дигиталног токена
    • 3. Време промета адвокатских услуга
    • 4. ПДВ се плаћа и на увоз културних добара
    • 5. Не могу се издавати одвојени рачуни за грађевинске радове и материјал
    • 6. Грађевинска делатност или не – монтирање опреме за играоницу, постављање и одржавање саобраћајне електричне сигнализације, изградња саобраћајница и геодетски радови за њих
    • 7. На услугу образовања одраслих, која спада у остало образовање, ако није реч о услугама професионалне преквалификације, ПДВ се плаћа по општој стопи
    • 8. Комора није порески обвезник за послове које обавља на основу закона према ком је основана
    • 9. Код измене пореске основице на основу правоснажне одлуке суда о закљученом стечају, не примењују се одредбе о застарелости
    • 10. У пореску основицу улази и накнада за одложено плаћање и организовање одложене испоруке
    • 11. Могућност коришћења претходног пореза при куповини стана који се издаје
    • 12. Могућност коришћења претходног пореза при куповини кухиње коју ће користити запослени
    • 13. Услуге зоохигијене опорезују се општом стопом ПДВ
    • 14. Право на рефакцију ПДВ страног обвезника који куповину врши уз помоћ међународне идентификационе картице, а плаћање врши међународна централа
    • 15. Порески третман промета ваучера које крајњи купац купује да би их поклањао својим запосленима и пословним партнерима
    • 16. Могућност да се при преносу дел(ов)а имовине на део примени члан 6. Закона о ПДВ, а на остатак не
    • 17. Недовршени грађевински објекат може се пренети као пренос целокупне имовине у складу са чл. 6. Закона о ПДВ
    • 18. На промет услуга које пружају здравствене установе, везаних за здравствену заштиту, ПДВ се не обрачунава, а ако би их пружао неко ко није регистрован у складу са прописима којима се уређује здравствена заштита, ПДВ би се обрачунавао
  • ФИСКАЛИЗАЦИЈА

   • 20
    Мишљења Министарства финансија – Закон о фискализацији
    • 1. Евидентирање промета добара на мало који се врши физичким лицима – путницима у случају када та лица могу да остваре право на повраћај ПДВ
    • 2. Евидентирање промета у случају када се врши повраћај ПДВ путнику или дипломати, у случају самонаплатног уређаја, пословног простора који ће се користити у будућности, као и у случају рефундације и поништаја рачуна
    • 3. Евидентирање промета услуга чишћења и одржавања зграда, канцеларија и објеката који привредни субјект врши правним лицима – стамбеним заједницама
    • 4. Евидентирањe промета који удружење оствари продајом сопствених издања (монографија, новина и сл.)
    • 5. Евидентирање промета услуге позајмљивања књига коју библиотека врши физичким лицима
    • 6. Евидентирањe промета у случају када удружење наплаћује чланарину без пружања услуга или промета добара својим члановима – физичким лицима
    • 7. Евидентирањe промета услуге продаје карата путницима – физичким лицима коју јавно предузеће – градска аутобуска станица врши у име и за рачун превозника који користе услуге станице
    • 8. Евидентирање промета у оквиру делатности 55.90 (остали смештај) која обухвата услуге привременог смештаја или смештаја на дужи рок ђацима и студентима при чему се ђацима обезбеђују услуге смештаја, исхране и васпитни рад а студентима смештај и исхрана
    • 9. Обављање промета добара и услуга физичким лицима мимо регистроване претежне делатности - продаја пронађених украдених возила која постају власништво осигуравајућег друштва, услужна процена штете физичким лицима и продаја коришћених основних средстава (возила, лаптопова, монитора, телефона и сл.)
    • 10. Евидентирање промета који привредни субјект – банка оствари продајом непокретности и опреме, као и давањем у закуп непокретности физичким лицима
    • 11. Достављање фискалног рачуна електронским путем у случају точења горива путем самонаплатних уређаја – аутомата за точење горива, при чему се наплата врши коришћењем мобилне апликације drive.go на точионом месту
    • 12. Област делатности 90 – стваралачке, уметничке и забавне делатности, у оквиру које је и позоришна делатност, није уредбом ослобођена евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја
    • 13. Одговори на питања из области спорта
  • ЕЛЕКТРОНСКЕ ФАКТУРЕ

   • 33
    СЕФ и СУФ могу се користити и пре 1. маја 2022. године, почев од 11. априла 2022. године – Дејан Младеновић
   • 34
    Доступност продукционог и новог демо окружења Система електронских фактура – Дејан Младеновић
  • НАКНАДЕ ЗА ЈАВНА ДОБАРА

   • 35
    Накнада за заштиту и унапређивање животне средине – обвезници и рок за пријављивање – – Дејан Младеновић
    • 1. Обвезник накнаде
    • 2. Прописана (максимална) висина накнаде за заштиту и унапређење животне средине
    • 3. Начин и рок подношења пријаве
    • 4. Начин утврђивања и плаћања накнаде
  • ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

   • 49
    Расподела добити и покриће губитка – др Рада Стојановић
    • 1. Добит која је предмет расподеле
    • 2. Расподела добити акционарског друштва
    • 3. Расподела добити друштва са ограниченом одговорношћу
    • 4. Расподела добити у ортачком друштву
    • 5. Расподела добити у командитном друштву
    • 6. Расподела добити у јавним предузећима
    • 7. Рачуноводствени аспект расподеле добити
    • 8. Порески аспекат расподеле добити
    • 9. Пример расподеле добити за различите намене и њене евиденције
    • 10. Покриће губитка
  • ПОРЕЗ НА ДОБИТ

   • 73
    Обрачун, плаћање и могућност измене месечне аконтације пореза на добит за 2022. (књижење аконтације пореза на добит) – Дејан Младеновић
    • 1. Обрачун и плаћање месечних аконтација
    • 2. Могућност измене месечне аконтације
    • 3. Књижење аконтација пореза на добит
  • ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

   • 81
    Курсне листе и провизије овлашћених мењача – Бранка Ђорђевић
    • 1. Начин формирања курсне листе овлашћеног мењача
    • 2. Провизија за обављање мењачких послова
    • 3. Остале измене Одлуке
    • 4. Ступање на снагу
   • 85
    Проширена овлашћења Народне банке Србије у контроли пословања овлашћених мењача – Бранка Ђорђевић
    • 1. Контрола мењачког пословања
    • 2. Одузимање овлашћења за обављање мењачких послова
    • 3. Казнене одредбе Закона
    • 4. Ступање на снагу
   • 88
    Факторинг и показатељи кретања на факторинг тржишту за 2021. годину – Бранка Ђорђевић
    • 1. Факторинг
    • 2. Домаћи и међународни факторинг
    • 3. Остали подаци о факторинг портфолију
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 91
    Годишњи одмор, накнада зараде за коришћење годишњег одмора и накнада штете за неискоришћени годишњи одмор – др Весна Нешић
    • 1. Стицање права на годишњи одмор
    • 2. Критеријуми за утврђивање дужине годишњег одмора
    • 3. Дани који се рачунају, односно не рачунају у дане годишњег одмора
    • 4. Право на сразмерни део годишњег одмора
    • 5. Коришћење годишњег одмора у деловима
    • 6. Распоред коришћења годишњег одмора
    • 7. Право на годишњи одмор појединих запослених
    • 8. Накнада зараде за коришћење годишњег одмора
    • 9. Регрес за коришћење годишњег одмора
    • 10. Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор
   • 108
    Ускршњи, васкршњи и првомајски празници у 2022. години – др Весна Нешић
    • 1. Накнада зараде за време одсуствовања на дан празника
    • 2. Увећана зарада за рад на дан празника
    • 3. Табеларни приказ могућих случајева рада на дан празника
  • ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

   • 115
    Пореску пријаву ППДГ-2Р подносе сви који су у 2021. години остварили годишњи збир опорезивих прихода већи од неопорезивог износа – др Весна Нешић
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 117
    Kоришћење годишњег одмора запослених у јавном сектору у 2022. години – Зоран Килибарда
    • 1. Начин и услови остваривања права запослених у вези са коришћењем годишњег одмора
    • 2. Специфичности код државних службеника и намештеника, запослених у органима локалне власти и професионалних војних лица
    • 3. Специфичности код запослених у основном, средњем и високом образовању
    • 4. Годишњи одмор у колективним уговорима за поједине делатности јавног сектора
    • 5. План и распоред коришћења годишњих одмора, обавеза доношења и начин достављања решења
    • 6. Накнада плате и друга примања запослених поводом коришћења годишњег одмора
    • 7. Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор
    • 8. Напомене за књижења, према Контном плану за буџетски систем
   • 135
    Права запослених у јавном сектору за Васкрс/Ускрс и Празник рада у 2022. години – Зоран Килибарда
    • 1. Организовање рада током трајања пандемије и право на накнаду зараде (плате) у дане државних и верских празника
    • 2. Дани празновања у априлу и мају 2022. године
    • 3. Утврђивање права запосленог на накнаду плате/зараде у дане верских и државних празника
    • 4. Примери остваривања права запосленог на накнаду плате/зараде за Васкршње/Ускршње и Првомајске празнике у 2022. години
    • 5. Остваривање права запосленог који ради у дане празника
   • 149
    Организација и остваривања екскурзија, наставе у природи и других активности које се финансирају од родитељског динара током 2022. године – Зоран Килибарда
    • 1. Нормативно уређење организације и остварења наставе у природи и екскурзија
    • 2. Накнада за целодневну бригу о деци и обезбеђење лекара пратиоца
    • 3. Право запосленог на накнаду трошкова службеног пута (дневницу)
    • 4. Преглед начина остваривања права и (не)опорезивост, накнаде трошкова службеног пута и накнаде за целодневну бригу о деци
    • 5. Финансијска средства добијена од ученичких родитеља, не опорезују се у смислу Закона о порезу на добит правних лица
    • 6. Када се не примењује Закон о јавним набавкама код избора агенције
    • 7. Измирење новчаних обавеза према реализатору (екскурзије / наставе у природи) у року од 45/60 дана 160
    • 8. Проблем извора финансирања трошкова накнаде за услуге које врши Управа за трезор
    • 9. (Не)постојање обавезе евидентирања промета преко фискалне касе / фискалног уређаја, новца којег прикупљају школе или наплаћују агенције
   • 164
    Рачуноводствена евиденција екскурзија, наставе у природи и других ваннаставних активности финансираних од ученичких родитеља – Зоран Килибарда
    • 1. Неадекватност конта Родитељски динар за ваннаставне активности
    • 2. Накнада трошкова службеног пута и накнаде за целодневну бригу о деци приликом организовања екскурзије
    • 3. Потреба „отварања” суб-субаналитичких конта и посебног подрачуна код Управе за трезор
    • 4. Рачуноводствена евиденција извођења екскурзије
    • 5. Накнада за целодневну бригу о деци коју исплаћује агенција
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 170
    1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – мај 2022. године
   • 172
    2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава од јануара 2022. године
   • 175
    3. Прагови до којих се не примењују поступци набавки у складу са Законом о јавним набавкама
   • 177
    4. Тарифa Управе за трезор
  • АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 179
    1. Потврде о резидентности Сингапура издају се и у папирној и у електронској форми
   • 179
    2. Потврде о резидентности Јапана издају се само у папирној форми
   • 179
    3. Потврде о резидентности Хонгконга издају се само у папирној форми
  • ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • 181
    Maj 2022

АРХИВА

ereste