Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 9/17

  • ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

   • 5
    ПДВ третман сервирања бурека и пецива у тањиру – мр Предраг Петровић
  • РАЧУНОВОДСТВО

   • 6
    Консолидовање финансијских извештаја за 2016. годину – др Рада Стојановић
    • 1. Обавеза консолидовања финансијских извештаја
    • 2. Основи вредновања билансних ставки код правних лица која улазе у круг консолидовања
    • 3. Одређивање круга консолидовања
    • 4. Достављање консолидованих финансијских извештаја
    • 5. Претпоставке консолидовања финансијских извештаја
    • 6. Поступци консолидовања
    • 7. Анализа информација садржаних у консолидованим финансијским извештајима
   • 30
    Пренос удела – др Рада Стојановић
    • 1. Карактеристике удела
    • 2. Пренос удела
    • 3. Деоба и залагање удела
   • 39
    Рачуноводствено евидентирање откупљених сопствених удела/акција – мр Предраг Петровић
    • 1. Рачуноводствено евидентирање откупа и отуђења, односно поништења сопствених удела
    • 2. Рачуноводствено евидентирање откупа и отуђења односно поништења сопствених акција
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 53
    Накнада зараде и увећана зарада за верске и државне празнике – др Весна Нешић
    • 1. Накнада зараде за време одсуствовања на дан празника
    • 2. Увећана зарада за рад на дан празника
    • 3. Табеларни приказ могућих случајева рада на дан празника
  • ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

   • 59
    Усвајање финансијских извештаја и мишљења ревизора – мр Предраг Петровић
    • 1. Усвајање финансијских извештаја
    • 2. Неусвајање финансијских извештаја
    • 3. Побијање Одлуке о усвајању финансијских извештаја
    • 4. Утицај мишљења овлашћеног ревизора на усвајање финансијских извештаја
    • 5. Достављање редовних финансијских извештаја и документације уз финансијске извештаје
    • 6. Достављање усвојених финансијских извештаја јавних друштава
    • 7. Замена јавно објављених финансијских извештаја и документације за 2016. годину
   • 69
    Годишњи извештај о пословању – мр Предраг Петровић
    • 1. Законски основ за састављање
    • 2. Садржина годишњег извештаја о пословању
    • 3. Општи садржај годишњег извештаја о пословању
    • 4. Додатни садржај годишњег извештаја о пословању јавних друштава
  • ОСТАЛИ ПРОПИСИ

   • 88
    Закон о становању и одржавању зграда – Велимир Турановић
    • 1. Разлози за доношење Закона
    • 2. Садржај Закона
  • ЈАВНА ДРУШТВА

   • 99
    Достављање годишњег финансијског извештаја јавних друштава Комисији за ХОВ – мр Предраг Петровић
    • 1. Обвезници достављања годишњег извештаја
    • 2. Обавеза извештавања јавних друштава и рок за достављање извештаја
    • 3. Садржина годишњег извештаја о пословању
    • 4. Начин предаје годишњег финансијског извештаја и друге документације Комисији и Београдској берзи
   • 104
    Састављање кварталних извештаја јавних друштава чијим се хартијама од вредности тргује на листингу – мр Предраг Петровић
    • 1. Обвезници састављања и достављања кварталних извештаја
    • 2. Садржај кварталног извештаја
    • 3. Састављање кварталних извештаја
    • 4. Достављање кварталних извештаја Комисији и берзи
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 110
    Права запослених у јавном сектору за Васкрс/Ускрс и Празник рада у 2017. години – Зоран Килибарда
    • 1. Дани празновања у априлу и мају 2017. године
    • 2. Утврђивање права запосленог на накнаду плате/зараде у дане верских и државних празника
    • 3. Примери остваривања права запосленог на накнаду плате/зараде за Васкршње/Ускршње и Првомајске празнике у 2017. години
    • 4. Остваривање права запосленог који ради у дане празника
   • 122
    Корисници јавних средстава, који су укључени у КРТ, не могу давати поклоне (донације), кредите и позајмице – Зоран Килибарда
    • 1. Поклони (донације) и хуманитарна помоћ
    • 2. Кредити (зајмови), позајмице
    • 3. Мишљења и саопштења Министарства финансија
  • 128
   БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – мај 2017. године
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава у 2017. години
   • 3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • ПРАКТИЧНИ САВЕТИ

   • 135
    AКЦИЗА – Велимир Турановић
    • 1. У првој години рада лице које користи гасна уља за грејање пословног простора остварује право на рефакцију плаћене акцизе до количине планиране за ту годину
    • 2. Произвођач акцизног производа има право на умањење обрачунате акцизе за сразмерни износ акцизе плаћене при набавци репродукционог материјала
    • 3. Трговац на мало дериватима нафте који продаје гасно уље ДКП нема право на повраћај плаћене акцизе
    • 4. Право на рефакцију акцизе не може се остварити за сва уља за подмазивање
   • 138
    ЕНЕРГЕТИКА – Велимир Турановић
    • 5. Промет нафтним дериватима између две бензинске станице није у складу са Законом о трговини и Законом о енергетици
   • 139
    ТОКОВИ ОТПАДА – Велимир Турановић
    • 6. Власник отпада мора чувати копију документа о отпремању отпада све док не добије примерак попуњеног документа о кретању отпада од примаоца отпада
    • 7. Ако привредни субјект производи више од 50 оброка дужан је да води евиденцију о отпадним уљима
    • 8. Физичким лицима и предузетницима потребна је дозвола за откуп секундарних сировина
    • 9. За отпадни тонер доставља се Извештај о управљању отпадом
   • 143
    ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА – мр Дејан Дабетић
    • 10. Случај када у потврди о резидентности недостаје експлицитно позивање на УОИДО
    • 11. Шта радити када се Потврда о резидентности издаје се роком важења само за месец који претходи датуму издавања потврде
    • 12. Потврду о резидентности Кине надлежни кинески органи издају тек половином године
   • 148
    ОСТАЛЕ ОБЛАСТИ – Велимир Турановић
    • 13. Електрична опрема може да се испоручи на тржишту само ако испуњава прописане захтеве
  • 150
   ИЗВОДИ ИЗ МИШЉЕЊА МИНИСТАРСТАВА

   • Закон о порезу на додату вредност
    • 1. Објашњење у вези са одређивањем места промета услуга изнајмљивања превозних средстава и других покретних ствари, од 1. априла 2017. године
    • 2. Објашњење у вези са одређивањем места промета услуга превоза добара које се пружају пореском обвезнику, од 1. априла 2017. године
  • 160
   АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 1. Правилник о садржини и начину спровођења годишњег програма мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2017. годину
   • 2. Уредба о висини накнада за воду за 2017. годину
   • 3. Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Сан Марином – одржана прва рунда преговора
  • 165
   ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • Мај 2017

АРХИВА

ereste