Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 2-3/19

  • ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

   • 5
    Годишњи финансијски извештај за 2018. – Дејан Младеновић
    • 1. Обавеза састављања финансијских извештаја
    • 2. Циљ финансијских извештаја
    • 3. Сет финансијских извештаја
    • 4. Достављање финансијских извештаја
    • 5. Прописи и МСФИ који се примењују
   • 11
    Достављање и јавно објављивање финансијских извештаја код Агенције за привредне регистре – Дејан Младеновић
    • 1. Поступак регистрације годишњих финансијских извештаја
    • 2. Накнаде за обраду и јавно објављивање финансијских извештаја
    • 3. Поступак пријема и обраде ванредних и консолидованих финансијских извештаја
    • 4. Замена јавно објављених финансијских извештаја и документације
    • 5. Контрола извештаја за статистичке потребе и финансијских извештаја
    • 6. Потврда о регистрацији финансијских извештаја
    • 7. Обрада извештаја за статистичке потребе и финансијских извештаја
    • 8. Објављивање финансијских извештаја
   • 20
    Разврставање правних лица – Дејан Младеновић
    • 1. Критеријуми за разврставање
    • 2. Подаци који се користе за разврставање
   • 24
    Разграничење обавеза за ПДВ и претходног пореза на датум биланса стања – мр Предраг Петровић
    • 1. Разграничени претходни порез
    • 2. Разграничене обавезе за ПДВ
   • 29
    Утврђивање одложеног пореза на датум биланса стања (практичан пример)
    • 1. Обавеза пребијања одложених пореских средстава и одложених пореских обавеза
    • 2. Основи признавања одложеног пореза
    • 3. Услови за признавање одложених пореских средстава
    • 4. Остали случајеви признавања одложеног пореза
    • 5. Специфичности при утврђивању одложених пореза код ентитета који су почели да примењују МСФИ за МСП
   • 43
    Рачуноводствено евидентирање специфичних трансакција приликом састављања годишњег финансијског извештаја – мр Предраг Петровић
    • 1. Признавање курсних разлика по основу потраживања и обавеза у страној валути
    • 2. Признавање прихода и расхода по основу потраживања и обавеза са уговореном валутном клаузулом
    • 3. Обавезе по основу финансијског лизинга
    • 4. Евидентирање аванса и усклађивања која треба спровести на датум биланса стања
    • 5. Евидентирање прихода од извоза добара
    • 6. Евидентирање учешћа у капиталу код правних лица у иностранству
    • 7. Евидентирање обавеза по основу кредита
    • 8. Прекњижавање “контра салда” са рачуна активе и пасиве
    • 9. Отпис потраживања из иностранства
    • 10. Могућност приходовања обавеза и пореске последице
    • 11. Евидентирање акција добијених уместо дивиденде на дан биланса стања
    • 12. Утврђивање набавне вредности средства у случају одложеног плаћања са каматом
    • 13. Утврђивање набавне вредности у случају размене средстава
  • БИЛАНС СТАЊА

   • 76
    Вредновање елемената биланса стања (имовина, обавезе и капитал) – мр Предраг Петровић
    • Уписани а неуплаћени капитал (група 00)
    • Нематеријална имовина (група 01)
    • Некретнине, постројења и опрема (група 02)
    • Дугорочни финансијски пласмани (група 04)
    • Дугорочна потраживања (група 05)
    • Стална средства намењена продаји (група 14)
    • Дати и примљени аванси (група 15 и рачун 430)
    • Краткорочна потраживања (групе 20, 21 и 22)
    • Краткорочни финансијски пласмани (група 23)
    • Готовински еквиваленти и готовина (група 24)
    • Порез на додату вредност (групе 27 и 47)
    • Активна временска разграничења (група 28)
    • Капитал (класа 3)
    • Дугорочна и краткорочна резервисања (група 40 и рачун 467)
    • Обавезе (групе од 41 до 49)
    • Припреме за састављање биланса стања
    • Закључак рачуна стања
   • 141
    Утврђивање резервисања у складу са МРС 19 и Одељком 28 (за отпремнине, краткорочна плаћена одсуства, учешћа у добити и бонусе, јубиларне награде) – мр Предраг Петровић
    • 1. Резервисања за отпремнине
    • 2. Признавање и одмеравање краткорочних плаћених одсустава
    • 3. Признавање и одмеравање учешћа у добити и бонус планова
    • 4. Признавање и одмеравање јубиларних награда
   • 161
    Вредновање акција при изради финансијских извештаја – мр Предраг Петровић
    • 1. Вредновање акција које се вреднују по фер вредности у билансу успеха
    • 2. Вредновање акција сврстаних у категорију ХОВ расположивих за продају
   • 170
    Биолошкa средства и пољопривредни производи – др Рада Стојановић
    • 1. Специфичности рачуноводственог третмана биолошких средстава
    • 2. Признавање биолошких средстава, и пољопривредних производа
    • 3. Одмеравање–вредновање биолошких средстава и пољопривредних производа
    • 4. Вредновање пољопривредних производа
   • 190
    Вредновање залиха материјала, робе, недовршене производње и готових производа – мр Предраг Петровић
    • 1. Вредновање залиха материјала
    • 2. Вредновање залиха недовршене производње и готових производа
    • 3. Вредновање залиха робе
   • 219
    Обезвређење залиха (са рачуноводственог и пореског аспекта) – мр Предраг Петровић
  • БИЛАНС УСПЕХА

   • 225
    Признавање прихода и расхода и утврђивање финансијског резултата – мр Предраг Петровић, др Весна Нешић, др Рада Стојановић
    • Услови за признавање прихода
    • Услови за признавање расхода
    • Пословни приходи
    • Пословни расходи
    • Финансијски приходи
    • Финансијски расходи
    • Остали приходи
    • Остали расходи
    • Приходи од усклађивања вредности имовине
    • Расходи по основу обезвређења имовине
    • Утврђивање нето добити и нето губитка
   • 260
    Процена прихода и расхода у случају када је промет услуга настао до краја године, али фактуре нису издате до тренутка предаје финансијских извештаја – мр Предраг Петровић
    • 1. Процена прихода и расхода када се приход признаје на основу прегледа извршеног рада (грађевинарство)
    • 2. Процена прихода и расхода када се приход признаје равномерно током одређеног периода (школарине)
    • 3. Процена прихода и расхода код туристичких услуга и аранжмана
    • 4. Процена прихода и расхода када извршење услуге зависи од извршења одређене радње (услуга ревизије, продаја карата)
    • 5. Процена прихода и расхода у случају да нису доспели периодични рачуни за струју, воду, телефон или периодични обрачуни услуга страних организација и партнера (телефонски саобраћај, осигурање)
    • 6. Процена прихода и расхода у случају када се резултат трансакције не може поуздано проценити
  • САСТАВЉАЊЕ ОБРАЗАЦА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

   • 268
    Исказивање података у обрасцима Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о осталом резултату – др Рада Стојановић, мр Предраг Петровић
    • 1. Биланс стања
    • 2. Биланс успеха
    • 3. Извештај о осталом резултату
    • 4. Исказивање података за претходну годину у случају исправке грешака у току 2018.
   • 273
    Утврђивање зараде по акцији – др Рада Стојановић
    • 1. Обвезници презентовања зараде по акцији
    • 2. Утврђивање зараде по акцији
    • 3. Презентација и обелодањивање
   • 282
    Извештај о токовима готовине – др Рада Стојановић
    • 1. Садржина позиција у обрасцу Извештаја о токовима готовине
    • 2. Токови готовине из пословних активности
    • 3. Токови готовине из активности инвестирања
    • 4. Токови готовине из активности финансирања
    • 5. Закључивање извештаја о токовима готовине
   • 295
    Извештај о променама на капиталу – др Рада Стојановић
   • 301
    Статистички извештај за привредна друштва, задруге и предузетнике – др Весна Нешић
   • 308
    Финансијски извештај других правних лица за 2018. годину за статистичке потребе – др Весна Нешић
    • 1. Финансијски извештај за 2018. годину за статистичке потребе, који доставља друго правно лице које примењује МСФИ за МСП
    • 2. Финансијски извештај за 2018. годину за статистичке потребе, који доставља друго правно лице које примењује Правилник Министарства
   • 313
    Специфичности састављања финансијских извештаја за брокерско–дилерска друштва – мр Предраг Петровић
    • 1. Раздвајање властитих прихода за накнаде и провизије од прихода берзе по истом основу
    • 2. Евидентирање депозита Гарантном фонду
   • 316
    Годишњи финансијски извештај правних лица код којих је настала статусна промена – др Рада Стојановић
    • 1. Достављање финансијских извештаја у вези са статусном променом
    • 2. Састављање годишњих финансијских извештаја код привредног друштва које је у току пословне године имало статусну промену
   • 319
    Специфичности годишњег финансијског извештаја новооснованих правних лица у 2018. – др Рада Стојановић
    • 1. Критеријуми за разврставање новооснованих правних лица
    • 2. Исказивање података у обрасцима финансијских извештаја
   • 321
    Огранак домаћег привредног друштва који обавља делатност у иностранству – мр Предраг Петровић
    • 1. Оснивање и статус огранка у иностранству
    • 2. Рачуноводствено евидентирање огранка у иностранству
    • 3. Порез на добит огранка
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 336
    Најнижа и највиша месечна основица доприноса у 2019. години – Дејан Младеновић
   • 338
    Измене и допуне Каталога врсте прихода у Правилнику о пореској пријави ППП ПД – др Весна Нешић
    • 1. Шифре прихода за новооснована правна лица од 1. октобра 2018. године, у складу са извршеним изменама у примени олакшица
    • 2. Шифре прихода за приходе од прикупљања и продаје шумских плодова и лековитог биља
    • 3. Шифра прихода за доприносе који се плаћају за ученике који уче кроз рад у систему дуалног образовања
    • 4. Измене у шифрама 406 и 407, у складу са новим пореским третманом прихода од пружања угоститељских услуга
  • ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

   • 342
    Рефакција ПДВ страном путнику – мр Предраг Петровић
   • 348
    Измена правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза – мр Предраг Петровић
    • 1. Измене код међународног превоза у ваздушном и речном саобраћају
    • 2. Измене везане за пореска ослобођења код уговора о донацији, уговора о кредиту, односно зајму и других међународних уговора
   • 350
    Измена правилника о рефакцији и рефундацији ПДВ – мр Предраг Петровић
    • 1. Рефакција ПДВ страном обвезнику
    • 2. Рефакција ПДВ хуманитарним организацијама, традиционалним црквама и верским заједницама, дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама
  • НОВИ ПРОПИСИ

   • 352
    Успостављена Централна евиденција стварних власника код АПР – Дејан Младеновић
   • 354
    Водич за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта – Дејан Младеновић
   • 357
    Eвиденције везане за дуван и дуванске производе – Велимир Турановић
   • 362
    Донета је нова одлука о условима и начину обављања мењачких послова – Бранка Ђорђевић
  • УПОТРЕБА, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА

   • 369
    Опорезивање порезом на употребу, држање и ношење добара у 2019. години
    • 1. Порез на употребу моторних возила
    • 2. Порез на употребу пловила
    • 3. Порез на употребу ваздухоплова
    • 4. Порез на регистровано оружје
  • ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   • 379
    Доношење финансијског и плана јавних набавки, КЈС / наручилаца, за 2019. годину – Зоран Килибарда
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 389
    Нови Списак корисника јавних средстава за 2019. годину који (ни)су укључени у Консолидовани рачун трезора – Зоран Килибарда
   • 391
    Измене Правилника о финансијском извештавању корисника буџетских средстава – Зоран Килибарда
   • 393
    Допуне Правилника о попису имовине и обавеза директних и индиректних корисника буџета РС – Зоран Килибарда
   • 395
    Измена и допуна Правилника о Контном плану за буџетски систем – Зоран Килибарда
   • 399
    Измене и допуне Правилника о уплатним рачунима – Дејан Младеновић
   • 403
    Нови Правилник о начину утврђивања и евидентирања КЈС и отварању и укидању подрачуна КРТ-а – Зоран Килибарда
   • 408
    Нови Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна КРТ РС – Зоран Килибарда
  • 410
   БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – јануар 2019. године
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава у 2018. години
   • 3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • 418
   АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 1. Измене Правилника о пореској амортизацији
   • 2. Достављање потврде о плаћеном порезу по одбитку физичким лицима до 31. јануара 2019. године
   • 3. Подношење аконтационе пријаве ППДГ-1Р паушално опорезованих предузетника за 2019. годину
   • 4. Прописан је нови образац Извештаја о повреди на раду
   • 5. Пореско изузимање на основу капиталног добитка не примењује се приликом продаје удела физичког лица, када тим преносом друштво стиче сопствени удео
   • 6. Опорезивање паушалаца у случају када премаше лимит од 6.000.000 динара
   • 7. Измењен и допуњен Правилник о подношењу пореске пријаве електронским путем
   • 8. Правилник о роковима, садржају и начину достављања података о набавци и продаји нафте, деривата нафте, биогорива и компримованог природног гаса
   • 9. Одлука о утврђивању енергетског биланса
   • 10. Донети су нови посебни колективни уговори за установе културе и здравствене установе чији оснивач је РС, АП и ЈЛС
   • 11. Почетак примене Уговора о избегавању двоструког опорезивања са Индонезијом
   • 12. Измењени уговори о избегавању двоструког опорезивања са: Аустријом, Великом Британијом, Литванијом, Пољском, Словачком, Словенијом и Француском.
   • 13. Почетак примене Уговора о избегавању двоструког опорезивања са Сан Марином
   • 14. Престанак важења Споразума о избегавању двоструког опорезивања закљученог са Малезијом
  • 427
   ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • Јануар 2019

АРХИВА

ereste