Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 21-22/17

  • ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

   • 5
    Евиденције везане за коришћење претходног пореза који се преноси у ПОПДВ образац – мр Предраг Петровић
    • 1. ПДВ који се може користити као претходни порез у текућем пореском периоду
    • 2. ПДВ који се не може користити као претходни порез у текућем пореском периоду
    • 3. ПДВ који се користи као претходни порез у текућем пореском периоду
    • 4. ПДВ чије се коришћење као претходног пореза одлаже за наредне пореске периоде
    • 5. ПДВ из ранијих периода који раније није коришћен као претходни порез а који се користи као претходни порез у текућем пореском периоду
    • 6. Исправке одбитка, повећања и смањења претходног пореза
    • 7. Пример
   • 13
    (Не)могућност повезивања аналитичких конта са ПОПДВ – мр Предраг Петровић
    • 1. Повезивање рачуна група 27 и 47 са ПОПДВ
    • 2. Могућност повезивања аналитичких рачуна на којима се воде потраживања од купаца и обавеза према добављачима са ПОПДВ
    • 3. Практичан пример повезивања аналитичких рачуна са ПОПДВ обрасцем
  • РАЧУНОВОДСТВО

   • 29
    Употреба пословних платних картица (рачуноводствено-порески аспект) – др Весна Нешић
    • 1. Појам и врсте платних картица
    • 2. Прибављање рачуна приликом употребе пословне картице
    • 3. Коришћење платних картица за пословне сврхе
    • 4. Коришћење пословних картица за личне потребе оснивача, запослених и лица ван радног односа
  • ПОПИС

   • 40
    Попис имовине и обавеза на крају 2017.
   • 51
    Попис уписаног а неуплаћеног капитала, нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава
   • 65
    Попис дугорочних финансијских пласмана
   • 69
    Попис недовршене производње и готових производа
   • 79
    Попис залиха материјала, резервних делова, алата и инвентара
   • 88
    Попис залиха робе и сталних средстава намењених продаји
   • 93
    Попис готовине и готовинских еквивалената 93
   • 96
    Усаглашавање и попис потраживања и обавеза, отпис и застарелост потраживања 96
   • Обрачун ПДВ на разлике утврђене пописом 110
   • 119
    Нормативи за утврђивање расхода на који се не плаћа ПДВ
   • 122
    Специфичности пописа имовине и обавеза предузетника који пословне књиге воде по систему простог књиговодства
   • 130
    Обрачун акцизе на разлике утврђене пописом
   • 132
    Рачуноводствено евидентирање резултата пописа
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 141
    11. новембар – Дан примирја у Првом светском рату – празнује се нерадно – др Весна Нешић
    • 1. Накнада зараде за време одсуствовања са рада 11. новембра
    • 2. Увећана зарада за рад на дан 11. новембра
   • 144
    Подношење захтева за паушално опорезивање предузетника до 30. новембра – др Весна Нешић
    • 1. Предузетници којима се не признаје право на паушално опорезивање
    • 2. Подношење захтева за паушално опорезивање
    • 3. Доношење решења по поднетом захтеву
    • 4. Евиденције предузетника који се паушално опорезује
    • 5. Престанак права на паушално опорезивање
    • 6. Коришћење средстава остварених пословањем
   • 151
    Порески третман накнаде штете због незаконитог отказа – др Весна Нешић
    • 1. Накнада штете за изгубљену зараду у случају када запослени захтева да се врати на рад
    • 2. Накнада штете у случају када се запослени не враћа на рад
   • 158
    Лична зарада предузетника – рок за достављање обавештења је 15. децембар 2017. године – др Весна Нешић
    • 1. Обавештење о исплати личне зараде
    • 2. Доношење одлуке о исплати личне зараде
    • 3. Обавезе које се плаћају приликом исплате личне зараде
    • 4. Рачуноводствено евидентирање исплаћене личне зараде
    • 5. Подношење појединачне пореске пријаве ППП ПД
    • 6. Лична зарада као порески признат расход
    • 7. Подизање прихода од самосталне делатности
    • 8. Порез на приходе од самосталне делатности утврђује се и плаћа самоопорезивањем
  • ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

   • 166
    Проблеми са којима се суочавају предузетници приликом утврђивања годишњег пореза за 2016. годину (пореска пријава ППДГ-2Р) – др Весна Нешић
  • АКТУЕЛНО

   • 168
    Пoчетак спровођења принудне ликвидације у АПР – Дејан Младеновић
    • 1. Разлози покретања принудне ликвидације
    • 2. Покретање поступка принудне ликвидације
    • 3. Последице брисања друштва из Регистра у случају принудне ликвидације
   • 172
    Правилник о подацима који се достављају министарству надлежном за послове енергетике у вези са развојем и инвестицијама, ремонтима и прекидом рада постројења – Велимир Турановић
   • 174
    Правилник о квалитету освежавајућих безалкохолних пића – Велимир Турановић
  • ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

   • 177
    Обавеза јавних предузећа да донесу годишње програме пословања за 2018. годину и доставе их оснивачу на усвајање – Дејан Младеновић
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 180
    Измењена је Уредба о тарифи накнада за услуге Управе за трезор – Зоран Килибарда
    • 1. Уместо интегрисаног система, плаћање се врши преко електронског сервиса платног промета
    • 2. Уместо смарт картице, врши се наплата уређаја за аутентификацију
    • 3. Измена Тарифе Управе за трезор, која се примењује од 4. новембра 2017. године
   • 182
    Попис имовине и обавеза код корисника буџетских средстава и ООСО, на крају 2017. године – Зоран Килибарда
    • Увод
    • 1. Нормативно уређење начина и рокова вршења пописа
    • 2. Нови Правилник о попису имовине и обавеза, који се односи (само) на кориснике буџетских средстава РС
    • 3. Усклађивање евиденција и стања пословних књига
    • 4. Обвезници пописа, у складу са (старом) Уредбом о евиденцији и попису
    • 5. Предмет пописа
    • 6. Карактеристике пописа потраживања и обавеза
    • 7. Одлука о вршењу пописа и образовању комисије/а
    • 8. Поступак извршења пописа, односно рад комисија за попис и Извештај о извршеном попису
    • 9. Достављање података о структури и вредности нефинансијске имовине Републике Србије
    • 10. Примери књижења резултата пописа
    • 11. Врши се само обрачун исправке вредности, без исказивања расхода (амортизације, употребе средстава за рад)
    • 12. Не постоји обавеза обрачуна ревалоризације
    • 13. Модели аката обвезника пописа
   • 220
    Попис и/или ревизија књига, филмова, фотоса, архивске грађе и другог на крају 2017. године – Зоран Килибарда
    • Увод
    • 1. Дефиниције
    • 2. Рачуноводствена евиденција
    • 3. Када обвезници и зашто врше попис и/или ревизију књига, филмова, фотоса, архивске грађе и другог
    • 4. Специфичности пописа/ревизије књига и часописа – библиотечко-информационе грађе и извора
    • 5. Начин поделе књига и часописа на опрему или потрошни материјал и обавеза обрачуна амортизације
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 228
    1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – новембар 2017. године
   • 230
    2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава у 2017. години
   • 232
    3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 233
    4. Тарифa Управе за трезор
  • ПРАКТИЧНИ САВЕТИ

   • 235
    РАДНИ ОДНОСИ – др Весна Нешић
    • 235
     1. Висина и начин обуставе нето зараде на име законског издржавања (алиментације)
    • 236
     2. Не постоји могућност радног ангажовања за време боловања
    • 237
     3. Поступање у случају остваривања уговорене накнаде за рад ван радног односа, за лица која су укључена у обавезно пензијско и инвалидско осигурање у складу са одредбама члана 15. Закона о ПИО
    • 238
     4. Обрачун накнаде зараде за време привременог удаљења запосленог са рада
   • 239
    ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ
    • 239
     5. Опорезивање непокретности које су купљене као комплекс
    • 240
     6. Утицај одлагања исплате на настанак/престанак пореске обавезе
    • 240
     7. Унос непокретности грађених пре увођења ПДВ као неновчаног капитала у установу
    • 242
     8. Опорезивање локала који је предузетник купио делом као предузетник, а делом као физичко лице
    • 243
     9. Пренос непокретности као ликвидационог остатка
  • АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 245
    1. Допуна Уредбе о паушалном опорезивању
   • 245
    2. Правилник о допуни Правилника о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада
   • 246
    3. Уредба о измени Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2017. години
   • 246
    4. Правилник о минималном износу плаћања трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде
   • 248
    5. Правилник о обрасцу понуде финансијске погодбе
   • 249
    6. Допуњена Одлука о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту
   • 249
    7. Од 1. јануара 2018. године подношење пореских пријава пореза на наслеђе и поклон и пореза на пренос апсолутних права у електронском облику
  • ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • 251
    Децембар 2017.

АРХИВА

ereste