Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 17/20

  • ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

   • 5
    Опорезивање промета секундарних сировина – мр Предраг Петровић
    • 1. ПДВ аспект промета секундарних сировина и повезаних услуга
    • 2. Обрачун пореза по одбитку при откупу секундарних сировина од правних лица
  • РАЧУНОВОДСТВО

   • 20
    Исправка грешака из претходног периода и замена финансијских извештаја – мр Предраг Петровић
    • 1. Грешке из претходног периода у складу са рачуноводственом регулативом
    • 2. Замена финансијских извештаја
    • 3. Утицај грешке на исплаћене дивиденде власницима капитала
    • 4. Грешке које је открио ревизор пре предаје редовних финансијских извештаја
  • ПОРЕЗ НА ДОБИТ

   • 29
    Порески третман грешака из претходног периода и подношење измењене пореске пријаве пореза на добит – Дејан Младеновић
    • 1. Измењена пореска пријава пореза на добит
    • 2. Порески третман грешака из претходног периода
    • 3. Утврђивање пореза на добит у случају откривања грешке из претходног периода
    • 4. Поступање Пореске управе у случају откривања грешке у обрачуну пореза на добит и подношења измењене пореске пријаве
    • 5. Плаћање пореза на добит и обрачун камате у случају подношења измењене пореске пријаве
    • 6. Састављање и достављање измењене пореске пријаве у електронском облику
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 39
    Програм „Моја прва плата“ – др Весна Нешић
    • 1. Програм „Моја прва плата“
    • 2. Услови за послодавца који жели да се укључи у програм
    • 3. Услови за незапослено лице које жели да се укључи у Програм
    • 4. Формирање листе послодаваца са изабраним кандидатима
    • 5. Закључивање тројног уговора
   • 42
    Коришћење нових директних давања и фискалних погодности и губитак права – др Весна Нешић
    • 1. Накнадно повећање броја запослених
    • 2. Смањење броја запослених и губитак права на директна давања
   • 45
    Накнаде трошкова и неопорезива примања запослених – др Весна Нешић
    • 1. Право на одбитак претходног пореза приликом накнаде трошкова запосленима
    • 2. Подношење пореске пријаве
   • 49
    Накнада трошкова превоза за долазак на рад и повратак са рада – др Весна Нешић
    • 1. Право запосленог на накнаду трошкова превоза
    • 2. Порески третман трошкова превоза
    • 3. Начин документовања трошкова превоза и признавање расхода у пореском билансу
    • 4. Лица која имају право на неопорезиви износ накнаде трошкова
   • 66
    Накнада трошкова службеног путовања у земљи запосленима и предузетницима – др Весна Нешић
    • 1. Дужина трајања службеног пута
    • 2. Прековремени рад на службеном путу
    • 3. Дневнице за службено путовање
    • 4. Накнада трошкова смештаја на службеном путу
    • 5. Накнада трошкова превоза на службеном путу
    • 6. Остали трошкови службеног путовања
    • 7. Накнада трошкова службеног путовања предузетника
    • 8. Издаци за службени пут у АП Косово и Метохија
   • 80
    Издаци за службено путовање у иностранство – др Весна Нешић
    • 1. Начин исплате накнаде трошкова за службено путовање у иностранство
    • 2. Дневница за службени пут у иностранство
    • 3. Трошкови смештаја и превоза на службеном путу у иностранству
    • 4. Трошкови репрезентације и издавања визе
    • 5. Плаћање путног осигурања за запослене упућене на службени пут у иностранство
    • 6. Правдање путних трошкова
    • 7. Пример обрачуна путних трошкова
   • 88
    Накнада трошкова смештаја и исхране за рад и боравак на терену и теренски додатак – др Весна Нешић
   • 90
    Накнада трошкова за службени пут лицима која нису запослена код исплатиоца – др Весна Нешић
    • 1. Накнада трошкова физичком лицу – нерезиденту
    • 2. Пореско ослобођење за накнаду трошкова лицима која нису запослена код исплатиоца
    • 3. Признавање накнаде трошкова лицима која нису запослена код исплатиоца у пореском билансу
   • 102
    Друга примања запослених – др Весна Нешић
   • 103
    Плаћање премије осигурања за запослене (добровољно пензијско и здравствено осигурање, колективно осигурање, животно осигурање) – др Весна Нешић
    • 1. Премија додатног добровољног пензијског и инвалидског осигурања
    • 2. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја
    • 3. Плаћање премије животног осигурања за запослене
   • 108
    Јубиларна награда – др Весна Нешић
   • 110
    Коришћење службеног аутомобила у приватне сврхе запосленог – др Весна Нешић
    • 1. Дефиниција зараде
    • 2. Доношење одлуке о давању запосленом на коришћење службеног аутомобила за његове приватне потребе
    • 3. Порески третман
    • 4. Утврђивање вредности примања
    • 5. Коришћење службеног аутомобила у приватне сврхе са аспекта Закона о ПДВ
    • 6. Пример обрачуна пореза и доприноса
   • 118
    Коришћење станова који су у власништву послодавца или на располагању послодавцу од стране запосленог – др Весна Нешић
    • 1. Утврђивање вредности примања
    • 2. Коришћење станова са аспекта Закона о ПДВ
    • 3. Пример обрачуна пореза и доприноса
   • 122
    Примена пореског ослобођења за рекреацију запослених – др Весна Нешић
    • 1. Обезбеђивање колективне рекреације истог обима и квалитета за све запослене
    • 2. Организовање спортског догађаја и заједничких активности и примена пореског ослобођења по том основу
    • 3. Изградња просторија и набавка опреме за рекреацију
   • 132
    Порески третман плаћања необавезних систематских прегледа за запослене – др Весна Нешић
    • 1. Порески третман
    • 2. Рачуноводствено евидентирање
    • 3. ПДВ се не плаћа на систематске прегледе
    • 4. Издаци по основу необавезних систематских прегледа представљају порески признати расход
    • 5. Исказивање података у пореској пријави ППП ПД
   • 137
    Давање запосленима одеће и обуће ради коришћења у службене сврхе – др Весна Нешић
    • 1. Порески третман
    • 2. Рачуноводствено евидентирање
    • 3. Право на одбитак претходног пореза
    • 4. Признавање расхода по основу набавке обуће и одеће за запослене у пореском билансу
    • 5. Попуњавање пореске пријаве ППП ПД
  • ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

   • 140
    Опорезивање продаје непокретности у извршном поступку порезом на пренос апсолутних права
    • 1. Уводне напомене
    • 2. Продаја непокретности у извршном поступку
    • 3. Законска уређеност опорезивања порезом на пренос апсолутних права приликом продаје непокретности у извршном поступку
    • 4. Продаја непокретности на основу уговора о продаји, закљученог у извршном поступку
    • 5. Продаја непокретности на основу закључка о предаји непокретности донетог у извршном поступку
    • 6. Утврђивање пореза
   • 144
    Настанак пореске обавезе на основу пореза на пренос апсолутних права за пренос права на непокретности на основу уговора
    • 1. Закључење уговора под условом
    • 2. Настанак пореске обавезе зависно од износа и рокова плаћања уговорене цене
    • 3. Покретање судског поступка ради раскида или поништаја уговора
  • ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

   • 147
    Измене и допуне Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством – Бранка Ђорђевић
    • 1. Поглавље II – Трајни налог о основу наплате
    • 2. Поглавље IV – Извршење принудне наплате преко динарских рачуна нерезидената
    • 3. Поглавље V – Измене налога платног промета са иностранством
    • 4. Поглавље IV – Достављање података о платном промету са иностранством
    • 5. Ступање на снагу и почетак примене
   • 155
    Извештавање о пословима кредитног задужења и кредитног одобрења и прекршаји – Бранка Ђорђевић
    • 1. Послови кредитног задужења – извештавање и прекршаји
    • 2. Послови кредитног одобрења – извештавање и прекршаји
   • 160
    Послови пребијања дуговања и потраживања на основу реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга и обавезна документација – Бранка Ђорђевић
    • 1. Предмет пребијања дуговања и потраживања на основу реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга резидената
    • 2. Модели пребијања дуговања и потраживања на основу реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга резидената и документација
    • 3. Документација по послу билатералног пребијања дуговања и потраживања
    • 4. Документација по послу интракорпоративног пребијања дуговања и потраживања
    • 5. Документација по послу пребијања дуговања и потраживања на основу међународних уговора или правила међународне асоцијације
    • 6. Чување документације, одговорност за истинитост података и веродостојност документација
    • 7. Рок и начин достављања документације из захтева о посредној контроли
  • АКЦИЗЕ И ДУВАН

   • 165
    Утврђени су износи минималне акцизе за дуванске прерађевине – Дејан Младеновић
  • ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   • 167
    Тромесечни (квартални) извештај о јавним набавкама за период јул-септембар 2020. године треба доставити до 10. октобра 2020. године – Зоран Килибарда
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 171
    Регистар здравствених установа и Јединствена евиденција субјеката у здравству – Дејан Младеновић
    • 1. Регистар здравствених установа и Јединствена евиденција
    • 2. Садржина Регистра здравствених установа
    • 3. Износи накнада
   • 175
    Тромесечно периодично извештавање о извршењу буџета за период јануар - септембар 2020. године – Зоран Килибарда
    • 1. Обвезници и припремна књижења
    • 2. Рокови за достављање извештаја
    • 3. Обрасци за састављање извештаја
    • 4. Начин састављања и унос података у Образац 5
    • 5. Састављање писаних образложења
   • 186
    Донета је Уредба о обавезним елементима плана развоја АП и ЈЛС – Зоран Килибарда
   • 188
    Екскурзије и наставу у природи, основне и средње школе, треба да планирају за пролеће 2021. године – Зоран Килибарда
  • 189
   БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – септембар 2020. године
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава у 2019. години (и даље)
   • 3. Прагови до којих се не примењују поступци набавки у складу са Законом о јавним набавкама
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • ПРАКТИЧНИ САВЕТИ

   • 198
    ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ
    • 1. Закупац пословног простора у јавној својини није обвезник пореза на имовину
    • 2. Неопорезивање одрицања од наследства деце у корист мајке
    • 3. Ослобођење од пореза на имовину базена за узгој рибе
    • 4. Настанак уговорне обавезе када су алтернативно уговорене две цене
    • 5. Порез на пренос апсолутних права се плаћа по добијању решења
  • 203
   АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 1. Усвојен програм распореда коришћења субвенција за хотелијере
   • 2. Ревалоризација отплатних рата на дан 1. јула 2020. године
   • 3. Од 17. августа 2020. године МУП Републике Србије издаје странцима квалификоване сертификате за електронски потпис
   • 4. Потписан Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Хонгконгом
  • 205
   ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • Септембар 2020

АРХИВА

ereste