Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 20/19

  • 4
   Реч уредништва – мр Предраг Петровић

  • РАЧУНОВОДСТВО

   • 5
    Нови Закон о рачуноводству – мр Предраг Петровић
    • 1. Основне одредбе, предмет уређивања и дефиниције
    • 2. Обвезници примене Закона
    • 3. Разврставање правних лица, предузетника и група правних лица
    • 4. Контни оквир
    • 5. Лица која воде пословне књиге и Регистар пружалаца рачуноводствених услуга
    • 6. Правила вредновања, општа рачуноводствена начела и примена стандарда
    • 7. Финансијски извештаји, њихово усвајање и достављање
    • 8. Статистички извештај
    • 9. Консолидовани извештаји, њихово усвајање и достављање
    • 10. Ревизија финансијских извештаја
    • 11. Годишњи извештај о пословању и Извештај о корпоративном управљању
    • 12. Нефинансијско извештавање
    • 13. Извештај о плаћањима ауторитетима власти
    • 14. Регистар финансијских извештаја и јавно објављивање финансијских извештаја
    • 15. Национална комисија за рачуноводство и надзор над применом закона
    • 16. Остале одредбе
    • 17. Казнене и прелазне одредбе
   • 20
    Статусна промена спајања – др Рада Стојановић
    • 1. Спајање са аспекта Закона о привредним друштвима
    • 2. Спајање са аспекта заштите конкуренције
    • 3. Спајање са аспекта рачуноводствене регулативе
    • 4. Порески аспект статусне промене спајања
  • ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

   • 54
    Порески третман ваучера – мр Предраг Петровић
    • 1. Дефинисање ваучера и подела на једнонаменске и вишенаменске
    • 2. Порески третман једнонаменских ваучера
    • 3. Порески третман вишенаменских ваучера
  • РЕВИЗИЈА

   • 60
    Нови Закон о ревизији – мр Предраг Петровић
    • 1. Основне одредбе
    • 2. Друштво за ревизију и самостални ревизор
    • 3. Обављање ревизије
    • 4. Комисија за ревизију у привредном друштву и интерни ревизор
    • 5. Комора овлашћених ревизора
    • 6. Контрола квалитета рада друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора
    • 7. Јавни надзор над обављањем ревизије
    • 8. Међународна сарадња
    • 9. Казнене одредбе
    • 10. Прелазне и завршне одредбе
    • 11. Ефекти примене закона
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 71
    Евиденције у области рада – обавезе послодавца до краја 2019. године у складу са Јединственим кодексом шифара и Законом о Централном регистру обавезног социјалног осигурања – Бојана Потежица
   • 73
    Обрачун накнаде зараде због привремене спречености за рад – Бојана Потежица
   • 81
    Порески третман накнаде штете због незаконитог отказа – др Весна Нешић
    • 1. Накнада штете за изгубљену зараду у случају када запослени захтева да се врати на рад
    • 2. Накнада штете у случају када се запослени не враћа на рад
   • 89
    Обавезе послодавaца који ангажују извођаче естрадно-музичког програма – др Весна Нешић
    • 1. Појам послодавца и извођача естрадно-музичког програма
    • 2. Ангажовање извођача
    • 3. Закључење Уговора о извођачком раду – делу
    • 4. Уговарање цене рада – хонорара
    • 5. Обрачун пореза и доприноса на уговорену цену рада
  • ТРГОВИНА

   • 101
    Исправе које прате робу у превозу – Дејан Младеновић
  • ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

   • 106
    Подзаконски акти које доносе јединице локалне самоуправе за утврђивањe пореза на имовину за 2020. годину
    • 1. Подзаконски акти које су дужне да донесу јединице локалне самоуправе
    • 2. Подзаконски акти које могу донети јединице локалне самоуправе
  • ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

   • 117
    Тромесечни извештаји о реализацији годишњег/трогодишњег програма пословања јавних предузећа (за период 1.1.2019 – 30.9.2019) – Дејан Младеновић
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 119
    Ребаланс Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину – Зоран Килибарда
    • 1. Ребаланс прихода и примања, расхода и издатака и финансирање буџета у 2019. години
    • 2. Измене и допуне у начину извршења буџета
   • 126
    Измене и допуне Закона о буџетском систему – Зоран Килибарда
    • 1. Објашњењe Измена и допуна основних одредаба Закона
    • 2. Измене у процедурама и правилима фискалног управљања (повећање плата)
    • 3. Промене у начину извршења буџета (наплата јавних прихода)
    • 4. Одлагање примене програмског буџета, примене МРС ЈС, родно одговорног буџетирања и исказивања пореских расхода
   • 131
    Измене Правилника о платном промету КРТ-а – Зоран Килибарда
    • 1. Извршавање платних налога по настанку извршности решења надлежних органа
    • 2. Усклађивање са одредбама Правилника о начину утврђивања и евидентирања КЈС
    • 3. Промене у поступањима у случају грешке настале при спровођењу налога
   • 133
    Допуне Правилника о Контном плану за буџетски систем – Зоран Килибарда
    • 1. Разлози за доношење допуна Правилника
    • 2. Извршене допуне у Прилогу - Контни план
   • 135
    Измена Правилника о уплатним рачунима – Дејан Младеновић
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ 136

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – октобар 2019. године
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава (државни органи и организације, локалне власти, установе и јавне службе)
   • 3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • 144
   АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 1. Ревалоризација отплатних рата на дан 1. октобра 2019. године, према уговорима закљученим од 02.08.1992. до 18.07.1994. године
   • 2. Паушал за адвокате остаје непромењен и у 2019. години
  • 147
   ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • Октобар 2019

АРХИВА

ereste