Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 12-13/20

  • ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

   • 7
    Промет и извршавање Закона о ПДВ на територији АПКМ – мр Предраг Петровић
    • 1. Царински третман промета са АПКМ
    • 2. (Не)обавезност позивања на одредбе чл. 61. Закона о ПДВ при отпремању робе на територију АПКМ
    • 3. Примена Уредбе о извршавању Закона о ПДВ на територији АПКМ
    • 4. Опорезивање промета услуга са АПКМ
   • 16
    Измене и допуне Правилника о повраћају, рефакцији и рефундацији ПДВ – мр Предраг Петровић
  • АКТУЕЛНО

   • 17
    Признавање трошкова превоза запослених у пореском билансу – др Весна Нешић
  • ОПОРЕЗИВАЊЕ ПРИХОДА ГРАЂАНА

   • 22
    Приходи од угоститељских услуга (стан на дан и сеоски туризам) – др Весна Нешић
    • 1. Појам прихода на основу пружања угоститељских услуга
    • 2. Појам угоститељског објекта домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства
    • 3. Услови за обављање угоститељске делатности
    • 4. Обавезе физичког лица које се бави угоститељском делатношћу
    • 5. Врсте и категоризација угоститељских објеката
    • 6. Начин обављања угоститељске делатности
    • 7. Обвезник пореза, утврђивање опорезивог прихода и пореска стопа на приходе од угоститељских услуга
    • 8. Утврђивање и плаћање пореза
    • 9. Подношење Пореске пријаве ППДГ-4Р
    • 10. Годишњи порез на доходак грађана
    • 11. Обавештење Министарства финансија о начину утврђивања пореске обавезе за 2019. и 2020. годину
    • 12. Уношење података у Образац ПОПДВ
   • 35
    Привремени и повремени послови – др Весна Нешић
    • 1. Лица са којима се може закључити уговор о привременим и повременим пословима
    • 2. Основна обележја привремених и повремених послова
    • 3. Порески третман топлог оброка, регреса и накнаде трошкова лицу на привременим и повременим пословима
    • 4. Уговор закључен са незапосленим лицем (послодавац непосредно закључио уговор или је уговор закључен преко омладинске и студентске задруге)
    • 5. Уговор закључен са корисником старосне пензије
    • 6. Уговор закључен преко омладинске и студентске задруге са лицем до 26 година живота, које је на школовању
    • 7. Коефицијенти и прерачун
    • 8. Преглед обавеза које се плаћају на накнаду према уговору о привременим и повременим пословима
    • 9. Подношење пореске пријаве
    • 10. Рачуноводствено евидентирање
    • 11. Примери обрачуна пореза и доприноса
   • 56
    Уговор о стручном оспособљавању и усавршавању – др Весна Нешић
    • 1. Уговор о стручном оспособљавању
    • 2. Уговор о стручном усавршавању
    • 3. Обавезе које се плаћају код уговора о стручном оспособљавању и усавршавању
    • 4. Плаћање трошкова, без исплате накнаде за рад лицу које ради по уговору о стручном оспособљавању и усавршавању
    • 5. Пријава на осигурање
    • 6. Подношење пореске пријаве
    • 7. Пример обрачуна пореза и доприноса
   • 67
    Уговор о волонтерском раду закључен у складу са Законом о волонтирању – др Весна Нешић
    • 1. Појам волонтирања
    • 2. Волонтер и организатор волонтирања
    • 3. Накнада трошкова и могућност исплате џепарца за дугорочно волонтирање
    • 4. Уговор о волонтирању
    • 5. Престанак уговора о волонтирању
    • 6. Обавезе које се плаћају на основу волонтерског рада
   • 73
    Плаћање доприноса за ученике и студенте на професионалној пракси или практичној настави – др Весна Нешић
   • Приходи од ауторског права и права индустријске својине – др Весна Нешић 77
    • 1. Приходи од ауторских права
    • 2. Приходи од права индустријске својине
    • 3. Предмет опорезивања
    • 4. Порески обвезник
    • 5. Пореска основица
    • 6. Стопа пореза
    • 7. Доприноси за социјално осигурање
    • 8. Обрачун пореза и доприноса
    • 9. Порески третман накнаде трошкова аутору које ради по уговору о ауторском делу
    • 10. Пријава на осигурање и подношење пореске пријаве
    • 11. Опорезивање прихода када је прималац нерезидент
    • 12. Обрачун ПДВ
   • 88
    Приходи од права сродних ауторском праву (самостални уметници – интерпретатори) – др Весна Нешић
    • 1. Дефинисање појма права сродних ауторском праву
    • 2. Порески обвезник
    • 3. Пореска основица
    • 4. Процена пореске основице
    • 5. Стопа пореза
    • 6. Доприноси за обавезно социјално осигурање интерпретатора
    • 7. Приход нерезидента
    • 8. Обрачун ПДВ
   • 96
    Приходи од капитала – др Весна Нешић
    • 1. Камата
    • 2. Дивиденде и учешће у добити
    • 3. Приход од инвестиционе јединице фонда
    • 4. Узимање из имовине и коришћење услуга привредног друштва од стране власника за његове приватне потребе и личну потрошњу
    • 5. Утврђивање и плаћање пореза на приходе од капитала
   • 109
    Приходи од непокретности – др Весна Нешић
    • 1. Предмет опорезивања
    • 2. Порески обвезник
    • 3. Пореска основица и пореска стопа
    • 4. Уговарање закупнине
    • 5. Подношење пореских пријава и утврђивање пореза
    • 6. Пример обрачуна пореза на приходе од закупа непокретности
    • 7. Плаћање пореза у случају закључења уговора о закупу непокретности са предузетником паушалцем
    • 8. Уговор о закупу непокретности између оснивача привредног друштва и привредног друштва чији је он власник
    • 9. Коришћење непокретности предузетника за обављање делатности
    • 10. Подзакуп непокретности
    • 11. Уношење података у Образац ПОПДВ
   • 127
    Капитални добици – др Весна Нешић
    • 1. Појам капиталног добитка и капиталног губитка
    • 2. Порески обвезник
    • 3. Случајеви у којима се не утврђује капитални добитак
    • 4. Одређивање капиталног добитка
    • 5. Пореска основица и пореска стопа
    • 6. Пребијање капиталних добитака и капиталних губитака
    • 7. Пореско ослобођење
    • 8. Утврђивање и плаћање пореза на капитални добитак
   • 144
    Остали и други приходи (у складу са чланом 81-86. Закона о порезу на доходак грађана) – др Весна Нешић
    • 1. Обвезник пореза и пореска стопа
    • 2. Утврђивање опорезивог прихода
    • 3. Пореска ослобођења за друге приходе
    • 4. Пријава на осигурање за лица која остварују уговорену накнаду за рад ван радног односа
   • 149
    Приходи од давања у закуп покретних ствари – др Весна Нешић
    • 1. Утврђивање пореза
    • 2. Начин плаћања и подношење пореске пријаве
    • 3. Закуп покретних ствари када је закуподавац оснивач привредног друштва, а закупац привредно друштво чији је он власник
    • 4. Коришћење покретне имовине од стране предузетника за обављање самосталне делатности
    • 5. Уношење података у Образац ПОПДВ
   • 153
    Добици од игара на срећу – др Весна Нешић
    • 1. Утврђивање пореза
    • 2. Подношење пореске пријаве
   • 155
    Приходи од осигурања лица – др Весна Нешић
    • 1. Утврђивање пореза
    • 2. Подношење пореске пријаве
   • 156
    Приходи спортиста и спортских стручњака – др Весна Нешић
    • 1. Предмет опорезивања
    • 2. Пореска основица и пореска стопа
    • 3. Доприноси за обавезно социјално осигурање
    • 4. Обрачун пореза, доприноса за ПИО и здравствено осигурање
   • 161
    Уговор о делу – др Весна Нешић
    • 1. Плаћање обавеза када је уговор закључен са нерезидентним физичким лицем
    • 2. Исплата прихода физичком лицу – страном држављанину, који ради на реализацији пројекта који се финансира из средстава ИПА фонда
    • 3. Пример обрачуна пореза и доприноса код уговора о делу
    • 4. Пријава на осигурање
    • 5. Обрасци који се достављају приликом исплате накнаде по уговору о делу
    • 6. ПДВ аспект примљене услуге
   • 168
    Примања чланова органа управе правног лица, накнаде посланика и одборника, судских поротника, вештака, судских тумача и стечајних управника – др Весна Нешић
    • 1. Обрачун пореза и доприноса и подношење пореске пријаве
    • 2. Накнада трошкова члановима органа управе правног лица
    • 3. Уношење података у Образац ПОПДВ
   • 172
    Уговор о допунском раду – др Весна Нешић
    • 1. Допунски рад према Закону о раду
    • 2. Обрачун пореза и доприноса
    • 3. Пријава на осигурање и пореска пријава
    • 4. Уношење накнаде о примљеној услузи у Образац ПОПДВ
   • 175
    Примања запослених и чланова органа управе на основу учешћа у добити – др Весна Нешић
    • 1. Примања запослених на основу учешћа у добити
    • 2. Примања чланова органа управе на основу учешћа у добити
   • 181
    Приходи физичких лица по основу прикупљања и продаје секундарних сировина – др Весна Нешић
    • 1. Порески третман
    • 2. Плаћање пореза и подношење пореске пријаве
    • 3. Достављање обавештења Пореској управи
    • 4. Уношење накнаде о набављеним секундарним сировинама у Образац ПОПДВ
   • 184
    Приходи од продаје пољопривредних и шумских производа и услуга – др Весна Нешић
    • 1. Појам пољопривредних и шумских производа и услуга
    • 2. Изузимање из опорезивања
    • 3. Обрачун пореза и доприноса
    • 4. ПДВ надокнада и порез на доходак грађана
    • 5. Достављање обавештења Пореској управи
   • 191
    Откуп прерађених производа и исплата прихода по основу обављања нерегистроване делатности – др Весна Нешић
    • 1. Подношење пореске пријаве ППП ПД
    • 2. Уношење накнаде о откупљеним добрима у Образац ПОПДВ
   • 193
    Продаја делова имовине физичког лица "од случаја до случаја" – др Весна Нешић
   • Награде и друга слична давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца – др Весна Нешић 196
   • 198
    Обрачун пореза и доприноса самоопорезивањем физичког лица као пореског обвезника (пореска пријава ПП ОПО) – др Весна Нешић
    • 1. Примена самоопорезивања
    • 2. Начин обрачунавања пореза и доприноса
    • 3. Начин подношења пореске пријаве ПП ОПО
    • 4. Попуњавање пореске пријаве ПП ОПО
   • 212
    Каталог врсте прихода
   • 219
    Примања изузета из опорезивања према одредбама члана 9. Закона – др Весна Нешић
   • Отпремнина при одласку у пензију – др Весна Нешић 222
    • 1. Престанак радног односа због остваривања права на пензију
    • 2. Право запосленог на отпремнину при одласку у пензију
    • 3. Порески третман отпремнине при одласку у пензију
    • 4. Датум исплате отпремнине при одласку у пензију
   • 226
    Отпремнина приликом отпуштања с посла (технолошки вишак) – др Весна Нешић
    • 1. Програм за решавање вишка запослених
    • 2. Право на отпремнину у случају отпуштања с посла
    • 3. Утврђивање висине отпремнине према Закону о раду
    • 4. Порески третман исплате отпремнине у износу већем од износа утврђеног према Закону о раду
    • 5. Рок за исплату отпремнине и могућа застарелост потраживања
    • 6. Могућност одрицања од права на отпремнину
    • 7. Права запосленог по престанку радног односа
    • 8. Запошљавање после утврђивања вишка запослених
   • 233
    Отпремнина у складу са Програмом за решавање вишка запослених у поступку приватизације – др Весна Нешић
   • 235
    Отпремнина приликом споразумног раскида радног односа (стимулативна отпремнина) – др Весна Нешић
   • 238
    Стипендије и кредити ученика и студената – др Весна Нешић
    • 1. Остваривање права на пореско изузимање
    • 2. Порески третман исплате изнад неопорезивог износа
    • 3. Подношење пореске пријаве
   • 241
    Хранарине и стипендије спортиста аматера – др Весна Нешић
    • 1. Остваривање права на пореско изузимање
    • 2. Порески третман исплате изнад неопорезивог износа
   • 243
    Помоћ у случају смрти запосленог или пензионисаног запосленог– др Весна Нешић
   • 245
    Помоћ због уништења или оштећења имовине услед елементарних непогода или других ванредних догађаја – др Весна Нешић
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 247
    Услови за примену олакшица за запошљавање квалификованог новозапосленог – др Весна Нешић
    • 1. Квалификовани новозапослени може да мења послодавце и сваки од тих послодаваца има могућност да користи олакшице
    • 2. Предузетник не мора да затвори радњу да би се сматрао квалификованим новозапосленим
  • СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА

   • 250
    Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма – мр Предраг Петровић
    • 1. Начин и разлози на основу којих обвезник сврстава странку, пословни однос, услугу коју пружа у оквиру своје делатности или трансакцију у категорију ниског ризика од прања новца и финансирања тероризма
    • 2. Начин вршења унутрашње контроле, чувања и заштите података, вођења евиденција и стручног образовања, оспособљавања и усавршавања запослених код обвезника
    • 3. Начин достављања података управи од стране обвезника и надлежних органа из члана 71. Закона
    • 4. Начин и разлози када обвезник за одређену странку није дужан да управи пријави готовинску трансакцију у износу од 15.000 евра или више у динарској противвредности
    • 5. Листа држава које имају стратешке недостатке у области спречавања прања новца и финансирања тероризма
    • 6. Обрасци објављени уз Правилник
  • АКЦИЗА И ДУВАН

   • 257
    Од 1. јула 2020. године плаћају се нови износи акцизе на цигарете – Дејан Младеновић
   • 259
    Обавеза достављања извештаја о дувану и дуванским производима – Дејан Младеновић
    • 1 Достављање полугодишњег извештаја
    • 2. Начин достављања полугодишњег извештаја
    • 3. Казнене одредбе за прекршаје невођења евиденције и недостављање извештаја
    • 4. Достављање тромесечног извештаја
  • ОСТАЛИ ПРОПИСИ

   • 265
    Правилник о Централном информационом систему у области угоститељства и туризма – Дејан Младеновић
   • 269
    Правилник о подстицајима у сектору производње вина – Дејан Младеновић
  • ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

   • 273
    Тромесечни извештаји о реализацији годишњег/трогодишњег програма пословања јавних предузећа (за период 1.1.2020 – 30.6.2020) – Дејан Младеновић
  • ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   • 275
    Списак наручилаца који спроводе јавне набавке (Републички органи) – Зоран Килибарда
   • 277
    Измене плана јавних набавки у циљу усклађивања са новим Законом о јавним набавкама – Бранимир Благојевић
    • 1. Разлике у садржини Годишњег плана јавних набавки
    • 2. Усклађивање разлика
    • 3. Пример усклађивања Плана јавних набавки
   • 281
    Тромесечни (квартални) извештај о јавним набавкама за период април - јун 2020. године треба доставити до 10. јула 2020. године – Зоран Килибарда
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 285
    Тромесечно периодично извештавање о извршењу буџета за период јануар - јун 2020. године – Зоран Килибарда
    • 1. Обвезници и припремна књижења
    • 2. Рокови за достављање извештаја
    • 3. Обрасци за састављање извештаја
    • 4. Начин састављања и унос података у Образац 5
    • 5. Састављање писаних образложења
   • 296
    (Не)опорезивост накнада за рад чланова бирачких одбора у координираном спровођењу избора у 2020. години – Зоран Килибарда
    • 1. Правни основ за исплату накнада за рад чланова бирачких одбора, комисија (и других трошкова) за спровођење избора
    • 2. Основ за (не)опорезивање и плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање
    • 3. Преглед обрачуна пореза и доприноса за чланове комисија и одбора
    • 4. Примери обрачуна
   • 309
    Правилник о Регистру електронских фактура у Централном регистру фактура – Зоран Килибарда
    • 1. Предмет уређења и почетак примене Правилника
    • 2. Начин и поступак регистровања електронских фактура у Централном регистру фактура
   • 312
    Основне и средње школе су у обавези да најкасније до 16. септембра 2020. године, кроз информациони систем министарства, доставе ЦЕНУС за школску 2020/2021. годину – Зоран Килибарда
   • 323
    Измене и допуна Правилника о платном промету КРТ-а – Зоран Килибарда
  • 325
   БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – јул 2020. године
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава у 2019. години (и даље)
   • 3. Прагови до којих се не примењују поступци набавки у складу са Законом о јавним набавкама
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • 335
   АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 1. Објављени обрасци финансијских извештаја, контни оквири и други прописи који ће се примењивати при састављању финансијских извештаја за 2021. годину
   • 2. Коришћење директних давања и фискалних погодности за лице за које послодавац остварује субвенције од НСЗ
   • 3. Окончање застоја (мораторијума) у отплати обавеза - кредита /лизинга
   • 4. Допуна правилника о поступцима који се користе приликом електронског чувања документа
   • 5. Измењен уговор о избегавању двоструког опорезивања са Данском
  • 339
   ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • Јул 2020

АРХИВА

ereste