Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 9/21

  • НАКНАДЕ

   • 5
    Накнада за заштиту и унапређивање животне средине – обвезници и рок за пријављивање – мр Предраг Петровић, Дејан Младеновић
    • 1. Обвезник накнаде
    • 2. Прописана (максимална) висина накнаде за заштиту и унапређење животне средине
    • 3. Начин и рок подношења пријаве
    • 4. Начин утврђивања и плаћања накнаде
    • Прилог: Делатности разврстане према критеријумима из Уредбе
     • I. Делатност које имају велики утицај на животну средину
     • II. Делатност које имају средњи утицај на животну средину
     • III. Делатност које имају мали утицај на животну средину
  • АКТУЕЛНО – ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА

   • 19
    Питања и одговори са webinara о новом пакету мера помоћи
    • I Нови програм мера помоћи
    • II Предузетници
    • III Угоститељи
    • IV Уредба и Закључак из 2020. године
  • ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

   • 28
    Годишњи порез на доходак грађана за 2020. годину – нова пријава ППДГ-2Р – др Весна Нешић
    • 1. Порески обвезници
    • 2. Неопорезиви износ
    • 3. Приходи који се опорезују
    • 4. Умањење односно увећање дохотка за опорезивање
    • 5. Приходи који нису предмет опорезивања годишњим порезом на доходак грађана
    • 6. Опорезиви приходи који улазе у доходак за опорезивање годишњим порезом
    • 7. Доходак за опорезивање
    • 8. Пореска основица
    • 9. Пореска стопа
    • 10. Подношење пореске пријаве
    • 11. Утврђивање и плаћање годишњег пореза на доходак грађана
  • РАЧУНОВОДСТВО

   • 47
    Консолидовање финансијских извештаја за 2020. годину – др Рада Стојановић
    • 1. Обавеза консолидовања финансијских извештаја
    • 2. Изузеци од обавезе консолидовања
    • 3. Одређивање круга консолидовања
    • 4. Достављање консолидованих финансијских извештаја
    • 5. Основи вредновања билансних ставки код правних лица која улазе у круг консолидовања
    • 6. Претпоставке консолидовања финансијских извештаја
    • 7. Поступци консолидовања
    • 8. Анализа информација садржаних у консолидованим финансијским извештајима
  • ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

   • 73
    ПДВ актуелности – мр Предраг Петровић
    • 1. Извоз преко извозника и извоз преко посредника
    • 2. Издавање рачуна за сукцесивне промете у грађевинској делатности
    • 3. Рефундација ПДВ купцу првог стана када су на страни продавца два обвезника ПДВ
    • 4. Пореске стопе које се примењују у промету стајског ђубрива и течног стајског ђубрива
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 78
    Годишњи одмор, накнада зараде за коришћење годишњег одмора и накнада штете за неискоришћени годишњи одмор – др Весна Нешић
    • 1. Стицање права на годишњи одмор
    • 2. Критеријуми за утврђивање дужине годишњег одмора
    • 3. Дани који се рачунају, односно не рачунају у дане годишњег одмора
    • 4. Право на сразмерни део годишњег одмора
    • 5. Коришћење годишњег одмора у деловима
    • 6. Распоред коришћења годишњег одмора
    • 7. Право на годишњи одмор појединих запослених
    • 8. Накнада зараде за коришћење годишњег одмора
    • 9. Регрес за коришћење годишњег одмора
    • 10. Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор
   • 94
    Ускршњи, васкршњи и првомајски празници у 2021. години – др Весна Нешић
    • 1. Накнада зараде за време одсуствовања на дан празника
    • 2. Увећана зарада за рад на дан празника
    • 3. Табеларни приказ могућих случајева рада на дан празника
  • ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

   • 101
    Настанак пореске обавезе на непокретности за порез на имовину и порез на пренос апсолутних права
    • 1. Увод
    • 2. Настанак пореске обавезе на основу пореза на имовину
    • 3. Настанак пореске обавезе по основу пореза на пренос апсолутних права
  • ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

   • 115
    Платни промет у Републици са становишта прописа о девизном пословању – Бранка Ђорђевић
    • 1. Законом прописани случајеви у којима се платни промет у Републици може обављати и у девизама
    • 2. Уговарање валутне клаузуле у Републици
    • 3. Наплате, односно плаћања на основу промета робе која је у царинском складишту
    • 4. Закон о трговини и истицање цена робе
    • 5. Случајеви у којима је дозвољено обављати платни промет у Републици у девизама, прописани другим законима
    • 6. Продаја удела у домаћем правном лицу
    • 7. Продаја добара и услуга амбасадама страних држава на територији Републике
    • 8. Изнајмљивање моторног возила у Републици
    • 9. Извођење инвестиционих радова у Републици од стране резидента
  • ЦАРИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

   • 120
    Од 1. априла 2021. године постоји директна веза између контроле девизног пословања и попуњавања царинских декларација – Андрија Јовичић
    • Увод
    • 1. Садржај Правилника о изменама и допунама Правилника
    • 2. Садржина у ЈЦИ Рубрике 2 и Рубрике 44 код извоза
    • 3. Садржина у ЈЦИ Рубрике 8 и Рубрике 44 при увозу
    • 4. Веза између попуњавања ЈЦИ и контроле девизног пословања
    • 5. Препоруке за понашање привредних субјеката
  • ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

   • 129
    Резидентност као услов за остваривање погодности из уговора о избегавању двоструког опорезивања – мр Дејан Дабетић
    • 1. Увод
    • 2. Утврђивање резидентности за потребе примене УИДО
    • 3. Утврђивање резидентности по домаћем пореском законодавству Републике Србије
  • ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   • 139
    Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки – Бранимир Благојевић
   • 141
    Измене и допуне Правилника о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и вођењу Регистра службеника – Бранимир Благојевић
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 143
    Права запослених у јавном сектору за Васкрс/Ускрс и Празник рада у 2021. години – Зоран Килибарда
    • 1. Организовање рада током трајања пандемије и право на накнаду зараде (плате) у дане државних и верских празника
    • 2. Дани празновања у априлу и мају 2021. године
    • 3. Утврђивање права запосленог на накнаду плате/зараде у дане верских и државних празника
    • 4. Примери остваривања права запосленог на накнаду плате/зараде за Васкршње/Ускршње и Првомајске празнике у 2021. години
    • 5. Остваривање права запосленог који ради у дане празника
   • 157
    Уредба о начину заједничког извршавања поверених послова – Зоран Килибарда
    • 1. Разлози за доношење Уредбе
    • 2. Начин доношења и престанка важења Споразума о сарадњи
    • 3. Начини остваривања сарадње
   • Део обавеза јавних архива у циљу примене Закона о архивској грађи и архивској делатности – Зоран Килибарда 159
    • 1. Услови и начин ревизије архивских фондова и збирки у архивима
    • 2. Мере заштите архивске грађе
  • 161
   БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – април 2021. године
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава од децембра 2020, односно марта 2021. године
   • 3. Прагови до којих се не примењују поступци набавки у складу са Законом о јавним набавкама
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • ПРАКТИЧНИ САВЕТИ

   • 171
    ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ – Бранка Ђорђевић
    • 1. Куповина потраживања од нерезидента
    • 2. Пребијање обавеза са потраживањима у туђе име и за туђи рачун
    • 3. (Не)пријављивање изјава о компензацији са нерезидентом Народној банци Србије
    • 4. (Не)могућност девизног плаћања нерезидента за куповину добара од резидента у земљи
    • 5. Могућност пребијања обавезе за дивиденду са потраживањем од нерезидента
    • 6. Пренос потраживања од неризидента на резидента
    • 7. Спровођење компензације са правним лицем из јурисдикције са преференцијалним пореским системом
    • 8. Да ли се ради о интракорпоративном пребијању кад је власник оба предузећа исто физичко лице
    • 9.(Не)могућност преноса обавезе са нерезидента на резидента
  • 176
   АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 1. Донета су подзаконска акта за примену Закона о фискализацији
   • 2. Измене Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица
   • 3. Измене Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по решењу на приходе које остварује нерезидентно правно лице
   • 4. Измењен уговор о избегавању двоструког опорезивања са Пакистаном
  • 179
   ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • Април 2021

АРХИВА

ereste