Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 7/17

  • ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

   • 5
    Место промета услуга у систему ПДВ од 1. априла 2017. године – мр Предраг Петровић
    • 1. Порески обвезник коме се пружа услуга
    • 2. Место промета услуга у општем случају
    • 3. Изузеци од општег правила
   • 17
    Услуге у вези са непокретностима за сврху одређивања места промета услуга, у смислу Закона о ПДВ – мр Предраг Петровић
    • 1. Услуге у вези са непокретностима
    • 2. Услуге које се не сматрају везаним за непокретност
    • 3. ПДВ третман услуга у вези са непокретностима
   • 22
    Услуге у вези са предајом јела и пића за конзумацију на лицу места за сврху одређивања места промета услуга, у смислу Закона о ПДВ – мр Предраг Петровић
   • Утврђивање превозних средстава за сврху одређивања места промета услуга, у смислу Закона о ПДВ – мр Предраг Петровић 24
    • 1. Место услуге изнајмљивања возила која се сматрају превозним средствима у смислу Правилника
    • 2. Место услуге изнајмљивања возила која се не сматрају превозним средствима у смислу Правилника
   • 27
    Измена пореских ослобођења везаних за превозне и остале услуге при извозу и увозу – мр Предраг Петровић
    • 1. Пореско ослобођење за превозне и остале услуге повезане са увозом добара
    • 2. Пореско ослобођење за превозне и остале услуге повезане са извозом, транзитом или привременим увозом добара
  • ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

   • 30
    Годишњи порез на доходак грађана за 2016. годину – Велимир Турановић
    • 1. Порески обвезници
    • 2. Неопорезиви износ
    • 3. Приходи који се опорезују
    • 4. Умањење за плаћени порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, односно увећање дохотка по основу повраћаја доприноса
    • 5. Приходи који нису предмет опорезивања годишњим порезом на доходак грађана
    • 6. Исказивање података о приходима који се опорезују у Обрасцу ППДГ-2Р
    • 7. Доходак за опорезивање
    • 8. Пореска основица
    • 9. Пореска стопа
    • 10. Подношење пореске пријаве
    • 11. Достављање доказа и уношење напомена пореског обвезника
    • 12. Утврђивање и плаћање годишњег пореза на доходак грађана
   • 56
    Практични савети у вези са попуњавањем ППДГ-1С – др Весна Нешић
    • 1. Пореска пријава предузетника који се определио за исплату личне зараде
    • 2. Почетак обављања самосталне делатности
    • 3. Промена основа осигурања (предузетник који заснује радни однос)
    • 4. Прелазак са паушалног начина опорезивања на опорезивање према стварном приходу
    • 5. Обављање самосталне делатности преко овлашћеног пословође за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета
    • 6. Прекид обављања делатности
    • 7. Престанак обављања самосталне делатности
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 63
    Повраћај више плаћеног доприноса за социјално осигурање – др Весна Нешић
    • 1. Повраћај више плаћеног доприноса
    • 2. (Не) могућност повраћаја доприноса из ранијих година
   • 67
    Престанак обавезе плаћања доприноса по основу уговорене накнаде у текућој години – др Весна Нешић
  • ТОКОВИ ОТПАДА

   • 71
    Годишњи извештај о производима који после употребе постају посебни токови отпада за 2016. годину – Велимир Турановић
    • 1. Обвезници достављања годишњег извештаја
    • 2. Висина накнаде
    • 3. Евиденције на основу којих се припрема годишњи извештај
    • 4. Годишњи извештај
    • 5. Казнене одредбе
   • 83
    Годишњи извештаји произвођача и власника отпада за 2016. годину – Велимир Турановић
    • 1. Обвезници достављања годишњег извештаја о отпаду
    • 2. Рокови и начин достављања извештаја
    • 3. Казнене одредбе
    • 4. Законска регулатива и документи неопходни за вођење дневне евиденције и припрему годишњег извештаја
   • 95
    Годишњи извештаји о управљању амбалажом и амбалажним отпадом за 2016. годину – Велимир Турановић
    • 1. Извештавање о амбалажи и амбалажном отпаду
    • 2. Обвезници достављања годишњег извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом
    • 3. Рокови достављања извештаја
    • 4. Начин обрачунавања накнаде
    • 5. Начин достављања извештаја
    • 6. Казнене одредбе
   • 101
    Спецификација накнаде плаћене за посебне токове отпада за које је накнада плаћена за 2016. годину доставља се до 15. марта 2017. године – Велимир Турановић
   • 102
    Правилник о обрасцу документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештeња и упутству за његово попуњавање – Велимир Турановић
    • 1. Образац Документа о кретању опасног отпада
    • 2. Образац претходног обавештења
    • 3. Упутство за попуњавање образаца
   • 104
    Правилник о измени Правилника о листи POPs материја, начину и поступку за управљање POPs отпадом – Велимир Турановић
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 105
    Карактеристике отварања пословних књига за 2017. годину код корисника јавних средстава који примењују Контни план за буџетски систем – Зоран Килибарда
    • Увод
    • 1. Прекњижавања приликом отварања почетног стања
    • 2. Евидентирање распоређеног суфицита
   • 113
    Прописан је начин рада девизног КРТ-а и извршена је миграција девизних рачуна из НБС у Управу за трезор од 27. фебруара 2017. године – Зоран Килибарда
    • 1. Напомене у вези са Одлуком о обављању послова између НБС и Управе, за девизна средства
    • 2. Миграција (сеоба) девизних рачуна из НБС у Управу за трезор
    • 3. Нови Правилник о платном промету девизног КРТ-а
   • 126
    Обрасци НЕП-ЈС и ЗОС-ЈС, достављају се искључиво у електронском облику, а претходна Уредба важи до 31. децембра 2017. године – Зоран Килибарда
    • 1. Разлози за доношење Измене Уредбе
    • 2. Извршене измене
    • 3. Обвезници вођења посебне евиденције непокретности (носиоци права, корисници и носиоци права коришћења)
    • 4. Посебна обавеза прикупљања и достављања података, исправа и доказа
   • 130
    Извештавање о систему финансијског управљања и контроле и систему интерне ревизије – до 31. марта – Дејан Младеновић
  • 132
   БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – март 2017. године
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава у 2017. години
   • 3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • ПРАКТИЧНИ САВЕТИ

   • 139
    ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ – Бранка Ђорђевић
    • 1. Могућност наплате у готовом девизних потраживања међународног шпедитера
    • 2. (Не)пријављивање куповине локала у иностранству
    • 3. Исплата зарада нерезидената који раде на нашем факултету
    • 4. Могућност асигнације у девизном пословању
   • 141
    ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ
    • 5. Одлагање примопредаје непокретности не доводи до одлагања обавезе по основу пореза на пренос апсолутних права
    • 6. (Не)обавезност подношења измењене пореске пријаве због промене цене коштања непокретности
    • 7. (Не)могућност остварења пореског ослобођења за објекат за вештачко осемењавање
    • 8. (Не)могућност коришћења пореског ослобођења за земљиште купљено ради изградње зграде
    • 9. Постојање обавезе за порез на имовину на оштећеним објектима
    • 10. Опорезивање заједничких просторија
   • 144
    ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
    • 11. (Не)плаћање административне таксе при подношењу захтева за инспекцијски надзор
  • 146
   ИЗВОДИ ИЗ МИШЉЕЊА МИНИСТАРСТАВА

   • Закон о порезу на додату вредност
  • 176
   АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 1. Мишљење МФ у вези са пореским третманом плаћене накнаде за издавање нових картица здравственог осигурања
   • 2. Измена Уредбе о контролним акцизним маркицама
   • 3. Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла престао је да важи
   • 4. Објављен је коефицијент за израчунавање месечне закупнине за коришћење станова за период јануар – јун 2017. године
   • 5. Нови Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране
   • 6. Каматне стопе за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2017. годину
   • 7. Измене и допуне Правилника о пореској пријави за порез по одбитку
  • 181
   ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • Април 2017

АРХИВА

ereste