Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 5-6/20

  • ПОРЕЗ НА ДОБИТ – УСКЛАЂИВАЊЕ РАСХОДА И ПРИХОДА – мр Предраг Петровић, Дејан Младеновић

   • 5
    Утврђивање пореза на добит за 2019. (састављање пореског биланса ПБ 1)
    • 6
     Порески обвезник и порески период
     • 1. Порески обвезник
     • 2. Порески период за који се обрачунава порез на добит
    • 8
     Утврђивање пореске основице и састављање пореског биланса
     • 1. Финансијски резултат у билансу успеха и приходи нерезидентног обвезника
     • 2. Капитални добици и губици
     • 3. Усклађивање расхода
     • 4. Корекција расхода по основу спречавања утањене капитализације
     • 5. Усклађивање прихода
     • 6. Корекција расхода и прихода по основу трансферних цена
     • 7. Добит усклађена на начин прописан законом
     • 8. Капитални добици и губици
     • 9. Пореска основица
   • 30
    Састављање пореске пријаве за утврђивање пореза на добит правних лица
    • 1. Општи подаци
    • 2. Подаци о пореској основици и обрачунатом порезу
    • 3. Утврђивање пореске обавезе за недобитне организације
    • 4. Утврђивање висине месечне аконтације
    • 5. Достављање пореске пријаве, пореског биланса, финансијских извештаја и друге документације
   • 39
    Преглед документације коју обвезници пореза на добит (ни)су дужни да доставе надлежном пореском органу
   • 43
    Признавање расхода по основу отписа и исправке потраживања
    • 1. Директан отпис потраживања
    • 2. Индиректан отпис потраживања
    • 3. Наплата отписаних потраживања и накнадно признавање расхода
    • 4. Додатне могућности отписа које могу користити само банке
   • 47
    Издаци за здравствене, образовне, научне, хуманитарне и верске намене, заштиту животне средине, социјалну заштиту и спортске намене као порески (не)признати расход (начин исказивања података у пореском билансу)
    • 1. Издаци извршени преко лица регистрованих за те намене
    • 2. Давања која се користе искључиво за обављање делатности
    • 3. Изузетак од општег правила, издаци за хуманитарну помоћ, односно отклањање последица насталих у случају ванредне ситуације
    • 4. Исказивање у пореском билансу и проблеми који се јављају у пракси
   • 52
    Утврђивање капиталних добитака и губитака
    • 1. Шта се сматра капиталним добитком и капиталним губитком
    • 2. Капитални добитак настаје и приликом преноса имовине као неновчаног улога
    • 3. Када пренос имовине из члана 27. Закона није основ за утврђивање капиталних добитака и губитака
    • 4. Исказивање капиталних добитака и губитака у пореском билансу
    • 5. Утврђивање капиталног добитка и губитка по основу продаје непокретности
    • 6. Утврђивање капиталног добитка и губитка по основу продаје удела, акција и осталих ХОВ
    • 7. Капитални добитак и губитак по основу права индустријске својине
    • 8. Капитални добитак и губитак по основу инвестиционе јединице
    • 9. Утицај капиталног добитка и губитка на пореску основицу
    • 10. Пребијање капиталних добитака и губитака
   • 70
    Листа јурисдикција са преференцијалним пореским системом
   • 72
    Трансферне цене - утврђивање цена “ван дохвата руке”
    • 1. Лица која морају да утврђују трансферне цене
    • 2. Рачуноводствено евидентирање трансакција са повезаним лицима
    • 3. Утврђивање цена “ван дохвата руке“
    • 4. Извештај у скраћеном облику
   • 91
    Корекција расхода по основу камате „ван дохвата руке" (утврђивање порески признатих расхода камате у Обрасцу ОК)
    • 1. Лица која се сматрају повезаним
    • 2. Утврђивање камате „ван дохвата руке“ (први ниво корекције)
    • 3. Утврђивање припадајућих трошкова камате код дуга према повезаном лицу
    • 4. Утврђивање обвезниковог сопственог капитала
    • 5. Исказивање података у Обрасцу ОК
    • 6. Исказивање података о камати по основу дуга према повезаном лицу у оквиру трансферних цена (други ниво корекције)
    • 7. Примери обрачуна камате „ван дохвата руке“
    • 8. Утврђивање корекција расхода по основу камате “ван дохвата руке” у складу са општим правилима о трансферним ценама
   • 106
    Корекција прихода по основу камате “ван дохвата руке” (утврђивање пореских прихода у случају одобрених зајмова без камате)
  • ПОРЕСКА АМОРТИЗАЦИЈА

   • 109
    Обрачун амортизације за пореске сврхе – мр Предраг Петровић
    • 1. Стална средства која подлежу амортизацији за пореске сврхе
    • 2. Разврставање сталних средстава
    • 3. Пореска амортизација непокретности
    • 4. Пореска амортизација средстава стечених до 31.12.2018. године, разврстаних у групе II–V
    • 5. Пореска амортизација средстава стечених од 01.01.2019. године и разврстаних у групе II–V
    • 6. Амортизација нематеријалних средстава
    • 7. Средства узета у закуп са правом коришћења дужим од годину дана која се код примаоца лизинга признају као средство
    • 8. Обрачун пореске амортизације сталних средстава стечених путем статусне промене
    • 9. Евиденције које се воде за стална средства стечена од 01.01.2019. године и Образац ПОА
    • 10. Износ амортизације који се признаје као расход у пореском билансу
    • 11. Практични савети
   • 139
    Умањивање салда амортизационих група по основу отуђених средстава по "старим" правилима (утврђивање пореске неотписане вредности применом одговарајућих коефицијената) – мр Предраг Петровић
    • 1. Искључивање отуђених средстава из амортизационих група II – V
    • 2. Искључивање отуђених некретнина из обрачуна пореске амортизације
  • ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ПОРЕСКИ ПОДСТИЦАЈИ – мр Предраг Петровић

   • 143
    Порески кредит по основу улагања у основна средства и начин исказивања података у Обрасцу ПК
    • 1. Пренос неискоришћеног дела пореског кредита на рачун пореза на добит будућих обрачунских периода
    • 2. Исказивање података у Обрасцу ПК
   • 148
    Порески кредит по основу улагања у основна средства одређене делатности (у складу са чланом 48а Закона о порезу на добит)
   • 150
    Губитак права на порески кредит у случају отуђења и неактивирања основних средстава
   • 153
    Утврђивање пореског кредита по основу међукомпанијске дивиденде
    • 1. Услови за остваривање пореског кредита
    • 2. Усклађивање прихода по основу међукомпанијских дивиденди
    • 3. Утврђивање динарских износа пореза на добит и пореза по одбитку плаћених у страној валути
    • 4. Исказивање података у Анексу обрасца ПБ 1
    • 5. Изјава нерезидентне филијале о плаћеном порезу
    • 6. Неискоришћени порески кредит
   • 161
    Утврђивање пореског кредита по основу камата, ауторских накнада, накнада за закуп и дивиденди из члана 53а
    • 1. Услови за остваривање пореског кредита
    • 2. Усклађивање прихода по основу међукомпанијских камата и ауторских накнада
    • 3. Утврђивање износа пореског кредита и исказивање података у Анексу 1 Обрасца ПБ 1
    • 4. Изјава нерезидентне филијале о плаћеном порезу
    • 5. Изузетак везан за ауторске накнаде и сродна права које се опорезују као квалификовани приходи
    • 6. Неискоришћени порески кредит
   • 168
    Утврђивање пореског кредита по основу продаје непокретности у иностранству
   • 170
    Услови и начин коришћења подстицаја код улагања
    • 1. Услови за остваривање пореског ослобођења
    • 2. Признавање других пореских подстицаја у периоду улагања
    • 3. Основна средства за која се не признаје порески подстицај
    • 4. Утврђивање сразмерног износа улагања
    • 5. Исказивање података у Обрасцу СУ
    • 6. Сразмерно стечена имовина при статусној промени
    • 7. Губитак права на порески подстицај
    • 8. Контрола од стране Пореске управе
   • 184
    Признавање трошкова повезаних са истраживањем и развојем у двоструко увећаном износу
    • 1. Трошкови истраживања и развоја
    • 2. Признавање трошкова непосредно повезаних са истраживањем и развојем у двоструко увећаном износу
    • 3. Обављање истраживања и развоја у Републици
    • 4. Документација коју обвезник треба да приложи у складу са чланом 5. Правилника
    • 5. Начин вођења евиденције трошкова истраживања и развоја
   • 189
    Изузимање квалификованих прихода – накнаде за искоришћавање депонованог ауторског дела или сродног права, или уступања права у вези са проналаском
    • 1. Квалификовани приход и расход
    • 2. Укупни трошкови
    • 3. Изузимање квалификованих прихода
    • 4. Документација и евиденције потребне за изузимање квалификованог прихода
   • 196
    Порески кредит за улагање у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност
    • 1. Улагање у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност
    • 2. Испуњеност услова
    • 3. Начин умањења обрачунатог пореза
  • ПОРЕЗ НА ДOБИТ – СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАЈЕВИ –мр Предраг Петровић

   • 201
    Утврђивање пореза на добит обвезника у ликвидацији и стечају
    • 1. Утврђивање пореза на добит обвезника у ликвидацији и стечају над којим су ликвидација или стечај покренути до 26. децембра 2014. године
    • 2. Утврђивање пореза на добит обвезника у ликвидацији и стечају над којим су ликвидација или стечај покренути од 26. децембра 2014. године, односно од 2015. до 2019. године
   • 208
    Опорезивање прихода сталне пословне јединице нерезидентног обвезника (која не води пословне књиге у складу са прописима из рачуноводства)
    • 1. Представништво нерезидентног обвезника
    • 2. Исказивање података у Обрасцу ПБПЈ
   • 213
    Огранак страног привредног друштва који обавља делатност у Републици Србији (састављање годишњег финансијског извештаја и утврђивање пореза на добит)
    • 1. Састављање годишњег финансијског извештаја
    • 2. Утврђивање пореза на добит и састављање пореске пријаве на Обрасцу ПДП
   • 218
    Консолидовани порески биланс обвезника пореза на добит правних лица
    • 1. Услови за пореско консолидовање
    • 2. Измена услова за пореско консолидовање
    • 3. Састављање консолидованог пореског биланса
    • 4. Плаћање пореза
   • 225
    Утврђивање пореза на добит за друга правна лица (састављање пореског биланса ПБН 1 и пореске пријаве ПДП)
    • 1. Друга правна лица – обвезници пореза на добит
    • 2. Попуњавање Обрасца ПБН1 и приходи који (ни)су предмет опорезивања
    • 3. Пореско ослобођење
    • 4. Порески биланс и пореска пријава
    • 5. Достављање пореске пријаве и пореског биланса
    • 6. Плаћање пореза на добит
  • ПРЕДУЗЕТНИШТВО

   • 235
    Рок за предају ППДГ-1С – 15. април 2020. године – др Весна Нешић
  • РАЧУНОВОДСТВО

   • 237
    Стамбене зграде – (не)достављање годишњих финансијских извештаја и пореских биланса – Дејан Младеновић
    • 1. Стамбене зграде насупрот стамбеним заједницама
    • 2. Недостављање финансијских извештаја
    • 3. Обвезници пореза на добит правних лица
  • ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

   • 240
    Република Србија и уговори о избегавању двоструког опорезивања – стање 1. јануара 2019. – мр Дејан Дабетић
   • 259
    Измењени уговори о избегавању двоструког опорезивања, закључени са: Белгијом, Грузијом, Ирском, Канадом, Луксембургом, Норвешком, Уједињеним Арапским Емиратима, Украјином и Холандијом – мр Дејан Дабетић
  • ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

   • 272
    Извршење над зарадом од 1. јануара 2020. године – др Весна Нешић
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 275
    Прописан је образац захтева за повраћај плаћеног пореза по одбитку за новозапослена лица – др Весна Нешић
  • ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

   • 278
    Тромесечни извештаји о реализацији годишњег/трогодишњег програма пословања јавних предузећа (за период 1.1.2019 – 31.12.2019) – Дејан Младеновић
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 280
    Правилник о одређивању јавног извршитеља којем се подноси предлог за извршење у ком је као извршни дужник назначен (и) директан или индиректан корисник буџетских средстава – Зоран Килибарда
    • 1. Новине у предмету уређења новог Правилника
    • 2. Одређивање јавног извршитеља када је извршни дужник директан или индиректан КБС
    • 3. (Не)могућност извршења принудне наплате код корисника буџетских и средстава ООСО, који су укључени у систем КРТ-а
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 283
    1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – Фебруар 2020. године
   • 286
    2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава у 2019. години (и даље)
   • 289
    3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 289
    4. Тарифa Управе за трезор
  • АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 291
    1. Посебан информациони систем АПР за достављање извештаја за 2019. од 20. јануара доступан корисницима
   • 292
    2. Од 31. јануара 2020. године роба у малопродаји мора бити означена бар-кодом или QR кодом
   • 292
    3. Рок за евидентирање стварних власника регистрованих субјеката истиче 31. јануара
   • 293
    4. Усклађени неопорезиви износи пореза и доприноса, који се примењују од 1. фебруара 2020. године
   • 294
    5. Усклађени динарски износи акциза од 1. фебруара 2020. године
  • ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • 297
    Фебруар 2020

АРХИВА

ereste