Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 11/18

  • ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

   • 5
    Измене Закона о ПДВ – мр Предраг Петровић
    • 1. Настанак пореске обавезе приликом преноса, уступања и давања на коришћење ауторских и сродних права, патената, лиценци, заштитних знакова, као и других права интелектуалне својине
    • 2. Проширење примене посебне пореске стопе на потпуну и допунску смешу за исхрану стоке и живе стоке
    • 3. Проширење пореског ослобођења са правом на одбитак претходног пореза на промет добара и услуга у слободној зони, који се врши страном лицу како би та добра уградило у добра намењена отпремању у иностранство
    • 4. Измене ПДВ везане за рефакцију ПДВ страном обвезнику
    • 5. Измене везане за рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе
   • 8
    Измене Уредбе о извршавању Закона о ПДВ на територији АПКМ – промена места промета за услуге телекомуникације – мр Предраг Петровић
  • РАЧУНОВОДСТВО

   • 9
    Статусна промена издвајања – др Рада Стојановић
    • 1. Општа обележја издвајања
    • 2. Спровођење издвајања
    • 3. Издвајање са аспекта заштите конкуренције
    • 4. Рачуноводствени третман издвајања
    • 5. Порески третман издвајања
   • 27
    Допуне Закона о рачуноводству – мр Предраг Петровић
    • 1. Предузетници који се баве рачуноводством, као и оснивачи и чланови управе рачуноводствених фирми, не смеју да буду осуђивани за кривична дела
    • 2. Прописане новчане казне за непоштовање нових одредби и одредби о поверавању вођења пословних књига
    • 3. Усклађивање са одредбама Допуна закона
  • РЕВИЗИЈА

   • 29
    Допуне Закона о ревизији – мр Предраг Петровић
    • 1. Оснивач односно власник друштва за ревизију не може да буде осуђивано лице
    • 2. Новчане казне за непоштовање нових одредби
    • 3. Усклађивање са одредбама Допуна Закона
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 31
    Годишњи одмор, накнада зараде за коришћење годишњег одмора и накнада штете за неискоришћени годишњи одмор – др Весна Нешић
    • 1. Стицање права на годишњи одмор
    • 2. Критеријуми за утврђивање дужине годишњег одмора
    • 3. Дани који се рачунају, односно не рачунају у дане годишњег одмора
    • 4. Право на сразмерни део годишњег одмора
    • 5. Коришћење годишњег одмора у деловима
    • 6. Распоред коришћења годишњег одмора
    • 7. Право на годишњи одмор појединих запослених
    • 8. Накнада зараде за коришћење годишњег одмора
    • 9. Регрес за коришћење годишњег одмора
    • 10. Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор
  • ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТИ

   • 47
    Регистар пружалаца квалификованих услуга од поверења и Регистар квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата – Дејан Младеновић
    • 1. Правилник о Регистру пружалаца квалификованих услуга од поверења
    • 2. Правилник о Регистру квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата
   • 51
    Донети правилници о квалификованим електронским сертификатима и електронским потписима – Дејан Младеновић
    • 1. Правилник о условима које мора да испуњава квалификовано средство за креирање електронског потписа односно печата и условима које мора да испуњава именовано тело
    • 2. Правилник о условима које морају да испуњавају квалификовани електронски сертификати
   • 53
    Уредба о пружању квалификованих услуга од поверења – Дејан Младеновић
  • ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

   • 56
    Потврђена мултилатерална конвенција о примени мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре – мр Дејан Дабетић
    • Ступање на снагу Мултилатералне конвенције
    • Почетак примене Мултилатералне конвенције
  • ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

   • 60
    Закон о изменама и допунама Закона о девизном пословању – Бранка Ђорђевић
    • 1. Преглед измењених и допуњених одредаба
    • 2. Завршне и прелазне одредбе
   • 65
    Закон о изменама и допунама Закона о факторингу – Бранка Ђорђевић
    • 1. Основни појмови из нормативног уређења послова факторинга
    • 2. Измењени услови за издавање одобрења за обављање посла факторинга
    • 3. Прелазне и завршне одредбе
   • 68
    Услови и начин на који резиденти могу одобравати финансијске зајмове нерезидентима и давати јемства и друга средства обезбеђења по кредитним пословима са иностранством и између нерезидената – Бранка Ђорђевић
    • 1. Одобравање финансијских зајмова нерезидентима
    • 2. Давања јемстава и других средстава обезбеђења у корист нерезидента–кредитора
    • 3. Одлуком прописана могућност ограничења послова из члана 23. Закона
    • 4. Ступање на снагу
   • 71
    Допуне Одлуке о начину и условима коришћења финансијских кредита из иностранства за намене из члана 21. став 2. Закона о девизном пословању – Бранка Ђорђевић
    • 1. Начин и услови коришћење финансијских кредита и зајмова и за друге намене
    • 2. Ступање на снагу
  • ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

   • 73
    Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
    • 1. Садржај Закона
    • 2. Начело чувања службене тајне у пореском поступку
    • 3. Заступник по службеној дужности
    • 4. Престанак пореске обавезе
    • 5. Обавезе пореског обвезника
    • 6. Порески идентификациони број
    • 7. Обавезе органа и организација надлежних за упис у регистар
    • 8. Секундарна пореска обавеза
    • 9. Облик и садржај пореског акта и његово достављање
    • 10. Пореска пријава
    • 11. Давање информација пореској управи
    • 12. Недоношење решења о утврђивању пореза у случају ревалоризације пореске обавезе
    • 13. Претходне и привремене мере обезбеђења наплате пореза
    • 14. Редослед намирења
    • 15. Подсетник за плаћање пореза
    • 16. Одлагање плаћања дугованог пореза
    • 17. Почетак поступка принудне наплате пореза
    • 18. Поступак установљавања залоге
    • 19. Средства принудне наплате
    • 20. Застарелост покретања и вођења прекршајног поступка
    • 21. Пружање пореских услуга
    • 22. Допунски записник
    • 23. Решење које се доноси у пореској контроли
    • 24. Утврђивање пореске обавезе лицу које обавља нерегистровану или непријављену делатност
    • 25. Мере привремене забране обављања делатности у току пореске контроле
    • 26. Активности пореског инспектора у вези са извештавањем пореске полиције и подношењем кривичне пријаве
    • 27. Јединствени информациони систем локалних пореских администрација
    • 28. Радни односи пореских службеника
    • 29. Пореска кривична дела
  • ПОДСТИЦАЈИ У ПРИВРЕДИ

   • 89
    Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција – Велимир Турановић
    • 1. Предмет уређивања
    • 2. Висина средстава подстицаја и право на учешће у поступку доделе средстава подстицаја
    • 3. Дозвољеност доделе и услови за доделу средстава
    • 4. Врста и висина средстава која се могу доделити
    • 5. Улагања од посебног значаја
    • 6. Поступак доделе средстава
    • 7. Уговор о додели средстава подстицаја
    • 8. Контрола извршења уговорних обавеза
    • 9. Прелазне одредбе
  • ПОЉОПРИВЕДА

   • 97
    Правилници о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју – Велимир Турановић
    • 1. Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње
    • 2. Правилник о измени Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње
    • 3. Правилник о измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве дојиље
    • 4. Правилника о изменама Правилника о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу
    • 5. Правилник о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу
    • 6. Правилник o измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
   • 103
    Измене и допуне правилника о IPARD подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства – Велимир Турановић
   • 108
    Уредба о утврђивању годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2018. годину – Велимир Турановић
  • АКЦИЗЕ И ДУВАН

   • 110
    Измене и допуне Закона о акцизама – Велимир Турановић
    • 1. Разлози за доношење
    • 2. Преглед одредби Закона о акцизама које се мењају
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 114
    Измене и допуне Посебног колективног уговора за државне органе – Дејан Младеновић
   • 116
    Правилник о ученичким задругама – Зоран Килибарда
    • 1. Појам задруге и задругара, име и делатност задруге
    • 2. Оснивање, органи и имовина ученичке задруге
    • 3. Расподела добити и награђивање, вођење пословних књига и достављање финансијских извештаја
   • 120
    Закон о планском систему Републике Србије – Зоран Килибарда
    • 1. Разлози за доношење закона
    • 2. Почетак и изузетак од примене Закона, доношење подзаконских аката и престанак важења одређених прописа
    • 3. Основни појмови и планска документа
   • 125
    Закон о просветној инспекцији – Милан Стефановић
    • 1. Предмет и циљ
    • 2. Из Закона је изостављен Просветни инспекторат
    • 3. Просветна инспекција и просветни инспектори
    • 4. Послови просветне инспекције
    • 5. Овлашћења просветног инспектора
    • 6. Поверавање послова просветног инспекцијског надзора
    • 7. Годишњи план просветног инспекцијског надзора
    • 8. Прелазне и завршне одредбе
   • 135
    Измена Правилника о Контном плану за буџетски систем – Зоран Килибарда
    • 1. Разлог за доношење Измене Правилника
    • 2. Извршена измена у Прилогу - Контни план
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 136
    1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – јун 2018.
   • 139
    2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава у 2018. години
   • 142
    3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 142
    4. Тарифa Управе за трезор
  • АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 144
    1. Измене и допуне Закона о играма на срећу
   • 144
    2. Пореска управа донела нових 30.000 мера
   • 145
    3. Правилник о утврђивању годишњег програма формирања и одржавања обавезних резерви нафте и деривата нафте за 2018. годину
   • 145
    4. Усклађени су износи оствареног укупног прихода домаћинства, као услов за стицање статуса енергетски угроженог купца
  • ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • 147
    Јун 2018

АРХИВА

ereste