Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 18-19/18

  • ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

   • 5
    Обавезa пријављивањa складишног и пословног простора Пореској управи – Дејан Младеновић
    • 1. Рокови
    • 2. Казнене одредбе
   • 14
    Одговорност других лица за пореске обавезе пореског обвезника (ликвидација, стечај, статусна промена, смрт, нестанак, секундарна пореска обавеза, јемство)
    • 1. Испуњење пореске обавезе у случају ликвидације или стечаја пореског обвезника
    • 2. Испуњење пореске обавезе у случају статусних промена
    • 3. Испуњење пореске обавезе у случају смрти физичког лица, пословне неспособности или проглашења физичког лица несталим
    • 4. Секундарна пореска обавеза
    • 5. Пореско јемство
    • 6. Престанак пореске обавезе
  • РАЧУНОВОДСТВО

   • 27
    Исправка грешака из претходног периода и замена финансијских извештаја – мр Предраг Петровић
    • 1. Грешке из претходног периода у складу са рачуноводственом регулативом
    • 2. Замена финансијских извештаја
    • 3. Утицај грешке на исплаћене дивиденде власницима капитала
    • 4. Грешке које је открио ревизор пре предаје редовних финансијских извештаја
  • ПОРЕЗ НА ДОБИТ

   • 36
    Порески третман грешака из претходног периода и подношење измењене пореске пријаве пореза на добит – Дејан Младеновић
    • 1. Измењена пореска пријава пореза на добит
    • 2. Порески третман грешака из претходног периода
    • 3. Утврђивање пореза на добит у случају откривања грешке из претходног периода
    • 4. Поступање Пореске управе у случају откривања грешке у обрачуну пореза на добит и подношења измењене пореске пријаве
    • 5. Плаћање пореза на добит и обрачун камате у случају подношења измењене пореске пријаве
    • 6. Састављање и достављање измењене пореске пријаве у електронском облику
  • ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

   • 46
    Измене Правилника о ПОПДВ везане за посредовање у промету инвестиционог злата и услуге непосредно повезане са услугама преносa, уступањa и давањa на коришћење ауторских и сродних права и др. – мр Предраг Петровић
    • 1. Измене везане за инвестиционо злато
    • 2. Измене везане за евидентирање услуга непосредно повезаних са услугама преноса, уступања и давања на коришћење ауторских и сродних права, патената, лиценци, заштитних знакова, као и других права интелектуалне својине
  • ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ФАКТУРА

   • 49
    Могућност пријаве рекламација Централном регистру фактура – Зоран Килибарда
    • 1. Донете измене и допуне Правилника
    • 2. Поступање дужника и казнене одредбе
  • ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

   • 51
    Кредити и зајмови у динарима у девизном пословању – Бранка Ђорђевић
    • 1. Динарски кредити које страни кредитор одобрава резиденту
    • 2. Кредити које банка одобрава нерезиденту у динарима
   • 54
    Девизно пословање огранка и представништва страног правног лица – Бранка Ђорђевић
    • 1. Страно и директно улагање
    • 2. Директне инвестиције
    • 3. Правна, пословна и деликтна способност правног лица
    • 4. Огранак и девизно пословање огранка
    • 5. Представништво и девизно пословање представништва
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 59
    Зараде и друга примања запослених – др Весна Нешић
    • 1. Право запосленог на зараду
    • 2. Минули рад
    • 3. Прековремени рад
    • 4. Прерасподела радног времена
    • 5. Рад на дан празника
    • 6. Рад ноћу
    • 7. Зарада приправника
    • 8. Рокови за исплату зараде
    • 9. Обрачун зараде и евиденција зараде
    • 10. Обуставе од зараде
    • 11. Застарелост потраживања по основу зараде
    • 12. Начин исплате зараде
    • 13. Случајеви у којима је могуће исплатити зараду у девизама
    • 14. Уговарање зараде у страној валути
   • 75
    Обрачун пореза и доприноса на зараду запослених – др Весна Нешић
    • 1. Порез на зараде
    • 2. Доприноси за обавезно социјално осигурање
    • 3. Обрачун зарада, пореза и доприноса
    • 4. Подношење пореске пријаве
    • 5. Зарада за рад са непуним радним временом
   • 100
    Зарадa и накнада зараде инвалида II и III категорије – др Весна Нешић
    • 1. Дефиниција статуса и права инвалида II и III категорије
    • 2. Право на зараду
    • 3. Умањење основице за порез на зараде инвалидима II и III категорије
    • 4. Права која инвалид остварује у пуном обиму
    • 5. Накнада зараде инвалида
    • 6. Накнада за боловање инвалида
    • 7. Инвалиди рада нису заштићени од престанка радног односа
    • 8. Законске одредбе о праву на накнаду инвалида II и III категорије
    • 9. Усклађивање новчане накнаде инвалида II и III категорије
    • 10. Обавезе које се плаћају на накнаде инвалида II и III категорије из средстава фонда ПИО
    • 11. Подношење пореске пријаве
   • 105
    Зарада по основу специфичних облика рада – др Весна Нешић
    • 1. Зарада запослених који су засновали радни однос за обављање послова ван просторија послодавца
    • 2. Зарада запослених који су засновали радни однос за обављање послова кућног помоћног особља
   • 112
    Неплаћено одсуство – др Весна Нешић
   • 114
    Обавезе послодавaца који ангажују извођаче естрадно-музичког програма – др Весна Нешић
    • 1. Појам послодавца и извођача естрадно-музичког програма
    • 2. Ангажовање извођача
    • 3. Закључење Уговора о извођачком раду – делу
    • 4. Уговарање цене рада – хонорара
    • 5. Обрачун пореза и доприноса на уговорену цену рада
   • 126
    Накнаде зарада на терет средстава послодавца – др Весна Нешић
    • 1. Накнада зараде за време државних и верских празника
    • 2. Накнада зараде за годишњи одмор
    • 3. Накнада зараде за време војне вежбе
    • 4. Накнада зараде за време плаћеног одсуства
    • 5. Накнада зараде за време прекида рада до којег је дошло без кривице запосленог
    • 6. Накнаде зараде за боловање до 30 дана
    • 7. Накнада зараде у случају повреде на раду или професионалне болести
   • 140
    Накнада зараде за боловање преко 30 дана на терет Фонда – др Весна Нешић
    • 1. Лица која имају право на накнаду зараде за боловање дуже од 30 дана
    • 2. Случајеви и услови за стицање права на накнаду зараде
    • 3. Остваривање права на накнаду зараде
    • 4. Повезивање привремене спречености за рад
    • 5. Дужина коришћења права на накнаду зараде за време привремене спречености за рад
    • 6. Обавезно упућивање осигураника на оцену радне способности
    • 7. Основ за обрачун накнаде зараде
    • 8. Усклађивање основа за накнаду зараде
    • 9. Висина накнаде зараде
    • 10. Накнада зараде за трудничко боловање
    • 11. Накнада зараде у посебним случајевима
    • 12. Исплата накнаде зараде
    • 13. Доспелост права и рок за исплату накнаде зараде
    • 14. Обавезе које се плаћају
    • 15. Обрачун накнаде зараде
    • 16. Подношење пореске пријаве ППП ПД
    • 17. Обрасци који се подносе
    • 18. Остваривање права када запослени ради код два или више послодаваца
    • 19. Нека питања у вези са остваривањем права на накнаду зараде за време привремене спречености за рад
    • 20. Исплата накнаде зараде у случају блокаде рачуна послодавца
    • 21. Утврђивање накнаде зараде за предузетнике
   • 166
    Породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета – до 30. јуна 2018. године – др Весна Нешић
    • 1. Право на породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета
    • 2. Право на накнаду зараде за запослене код послодаваца
    • 3. Обавезе које се плаћају приликом исплате накнаде зараде
    • 4. Накнада зараде за лица која самостално обављају делатност
   • 189
    Обрачун и исплата накнаде зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета – од 1. јула 2018. године
    • 1. Начин примене Закона од 1. јула 2018. године
    • 2. Остваривање права на накнаду зараде
    • 3. Основица за обрачун накнаде зараде
    • 4. Максималан износ накнаде зараде
    • 5. Минималан износ накнаде зараде
    • 6. Исплата накнаде зараде и подношење пореске пријаве
    • 7. Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета
   • 198
    Остваривање права на финансијску подршку породици са децом – од 1. јула 2018. године
    • 1. Накнада зараде/плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета
    • 2. Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета
    • 3. Одсуство са рада или рад са половином пуног радног времена и право на накнаду зараде/плате за време одсуства са рада, као и право на остале накнаде на основу посебне неге детета
    • 4. Родитељски додатак
    • 5. Дечији додатак
    • 6. Одлучивање о правима
  • АКЦИЗЕ И ДУВАН

   • 226
    Усклађени су износи накнада прописани Законом о дувану индексом потрошачких цена у првом полугодишту 2018. године – Велимир Турановић
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 228
    Нормативно уређење радних односа – плата, накнада и других примања запослених у јавном сектору – Зоран Килибарда
    • Увод
    • 1. Прописи о рационализацији и старо ограничење броја запослених у јавном сектору
    • 2. Прописи о систему плата у јавном сектору и правима из радних односа у локалној власти
    • 3. Активни прописи, којима се утврђују и/или ограничавају права и број запослених у јавном сектору
    • 4. Начин уређења радних односа, према основним групама послова и корисницима јавних средстава
   • 248
    Примери обрачуна и књижења плата, додатака, накнада плата запослених и других примања корисника јавних средстава који примењују Контни план за буџетски систем – Зоран Килибарда
    • 1. Плате
    • 2. Појачана исхрана и маркица за превоз
    • 3. Социјална давања – накнаде на терет фондова, отпремнине и солидарне помоћи
    • 4. Превоз на посао у новцу и друге накнаде трошкова запослених
    • 5. Награде и остали посебни расходи
    • 6. Посланички додатак
    • 7. Трошкови службеног путовања
    • 8. Услуге по уговору - ауторски, уговор о делу, допунски рад, волонтерски, привремени и повремени послови
    • 9. Привремени и повремени послови
  • 318
   БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – септембар 2018.
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава у 2018. години
   • 3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • 325
   АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 1. Донет Правилник о Регистру пружалаца услуга електронске идентификације
   • 2. Ревалоризација отплатних рата на дан 1. јула 2018. године
   • 3. Донета је уредба о обавезној производњи и промету хлеба
   • 4. Правилници о инспекцијском надзору у друмском саобраћају и комуналним делатностима
   • 5. Уредба о изменама и допунама Уредбе о енергетски угроженом купцу
   • 6. Правилник о подстицајима за диверзификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима
   • 7. Уредба о утврђивању годишњег програма управљања водама у 2018. години
   • 8. Информације НБС за трговце о правима које им доноси Закон о међубанкарским накнадама
   • 9. Измењени обрасци платних налога за извршење платних трансакција у динарима
  • 335
   ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • Септембар 2018

АРХИВА

ereste