Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 14-15/19

  • ПОРЕЗ НА ДОБИТ

   • 5
    Признавање трошкова повезаних са истраживањем и развојем у двоструко увећаном износу – мр Предраг Петровић
    • 1. Трошкови истраживања и развоја
    • 2. Признавање трошкова непосредно повезаних са истраживањем и развојем у двоструко увећаном износу
    • 3. Обављање истраживања и развоја у Републици
    • 4. Документација коју обвезник треба да приложи
    • 5. Начин вођења евиденције трошкова истраживања и развоја
   • 10
    Изузимање квалификованих прихода – накнаде за искоришћавање депонованог ауторског дела или сродног права, или уступања права у вези са проналаском – мр Предраг Петровић
    • 1. Квалификовани приход и расход
    • 2. Укупни трошкови
    • 3. Изузимање квалификованих прихода
    • 4. Документација и евиденције потребне за изузимање квалификованог прихода
   • 17
    Порески кредит за улагање у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност – мр Предраг Петровић
    • 1. Улагање у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност
    • 2. Испуњеност услова
    • 3. Начин умањења обрачунатог пореза
  • ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

   • 22
    Измене Правилника о евидентирању обвезника ПДВ – нови списак организационих јединица Пореске Управе – мр Предраг Петровић
  • ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

   • 24
    Обавештење МФ у вези са опорезивањем прихода физичког лица од угоститељских услуга – др Весна Нешић
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 28
    Примања запослених на основу рекреације од 1. јануара 2019. године – др Весна Нешић
    • 1. Обезбеђивање рекреације запослених
    • 2. Рекреација запослених на коју се не плаћа порез на зараде
    • 3. ПДВ аспект
    • 4. Рачуноводствено евидентирање
    • 5. Признавање расхода у пореском билансу
   • 32
    Примања запосленог на основу сопствених акција које стекне без накнаде или по повлашћеној цени – др Весна Нешић
    • 1. Зарада у виду хартија од вредности
    • 2. Пореско ослобођење за сопствене акције
    • 3. Остваривање капиталног добитка на основу хартија од вредности
    • 4. Пореско ослобођење из члана 18. став 1. тачка 11) Закона у складу са Правилником
   • 36
    Плаћање доприноса за осниваче привредних друштава – др Весна Нешић
    • 1. Оснивачи за које постоји обавеза плаћања доприноса
    • 2. Обавеза закључивања уговора са оснивачима
    • 3. Одређивање приоритетног основа осигурања
    • 4. Оснивач привредног друштва који је засновао радни однос у свом привредном друштву
    • 5. Оснивач привредног друштва који ради у привредном друштву без заснивања радног односа
    • 6. Оснивач – пензионер који може да ради у свом привредном друштву
    • 7. Оснивач привредног друштва – нерезидент
    • 8. Оснивачи удружења, задруга, клубова и сл.
   • 54
    Примања директора (резиденaтa и нерезиденaтa) – др Весна Нешић
    • 1. Заснивање радног односа са директором
    • 2. Обављање послова директора без заснивања радног односа
    • 3. Уговор о допунском раду са директором
    • 4. Могућност ангажовања пензионера да обавља функцију директора и порески третман његовог примања
   • 65
    Запошљавање лица млађих од 18 година живота – др Весна Нешић
    • 1. Услови за запошљавање
    • 2. Закључење уговора о раду и права из радног односа
    • 3. Престанак радног односа
    • 4. Обезбеђивање превентивних мера за безбедан и здрав рад
    • 5. Утврђивање рада опасног за децу
   • 73
    Помоћ у случају смрти запосленог, пензионисаног бившег запосленог или члана породице запосленог – др Весна Нешић
   • Помоћ због уништења или оштећења имовине услед елементарних непогода или других ванредних догађаја – др Весна Нешић 75
  • РАЧУНОВОДСТВО

   • 77
    Рачуноводствени третман вишегодишњих засада – др Рада Стојановић
    • 1. Рачуноводствени третман вишегодишњих засада у складу са применом “пуних“ МСФИ
    • 2. Рачуноводствени третман вишегодишњих засада у складу са применом МСФИ за МСП
    • 3. Рачуноводствени третман вишегодишњих засада у складу са Правилником за микро и друга правна лица
    • 4. Компаративан приказ вредновања вишегодишњих засада
  • РЕВИЗИЈА

   • 91
    Обавеза закључивања уговора о ревизији финансијских извештаја за 2019. годину и остале законске обавезе у вези са ревизијом – мр Предраг Петровић
    • 1. Обвезници ревизије
    • 2. Рок за закључивање уговора о ревизији
    • 3. Обављање ревизије и предузећа за ревизију
    • 4. Обавеза правних лица и предузетника да одговоре на конфирмацију ревизора
    • 5. Обавеза према ревизији у вези са пописом
    • 6. Друштва за ревизију
  • ПЛАТНИ ПРОМЕТ

   • 100
    Компензација, асигнација, цесија и преузимање дуга – др Весна Нешић
    • 1. Компензација
    • 2. Асигнација
    • 3. Цесија
    • 4. Преузимање дуга
    • 5. Спровођење алтернативних облика плаћања када још увек није настао дужничко–поверилачки однос
    • 6. Наплата накнаде за услугу прихватања упута, преноса потраживања и преузимање дуга
    • 7. Компензација, асигнација и цесија са физичким лицем
    • 8. Облици плаћања у пословању са лицима са подручја АП Косово и Метохија
   • 121
    Измирење обавеза када је рачун дужника блокиран ради извршења принудне наплате – др Весна Нешић
    • 1. Принудна наплата
    • 2. Плаћање јавних прихода путем алтернативних облика плаћања
    • 3. (Не)могућност измирења обавеза компензацијом
    • 4. (Не)могућност измирења обавеза путем уговора о јемству
    • 5. (Не)могућност измирења обавеза путем залоге потраживања
    • 6. Одговорност за измирење обавеза супротно одредбама члана 5. став 2. Закона о плаћању
   • 135
    Исплата зарада и других личних примања путем асигнације, односно цесије – др Весна Нешић
  • ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

   • 144
    Девизно пословање и пребијање дуговања и потраживања – Бранка Ђорђевић
    • Пребијање дуговања и потраживања
    • 1. Пребијање дуговања и потраживања на основу реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга
    • 2. Пребијање дуговања и потраживања на основу кредитних послова са иностранством у девизама
   • 149
    Пренос дуговања и потраживања насталих у девизном пословању – Бранка Ђорђевић
    • 1. Пренос потраживања и дуговања на основу реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга резидената
    • 2. Пренос потраживања и дуговања на основу кредитног посла са иностранством
   • 152
    Послови наплате и плаћања другом нерезиденту на основу текућег или капиталног посла – Бранка Ђорђевић
    • 1. Начин наплате, односно плаћања другом нерезиденту
  • ЈАВНА ДРУШТВА

   • 154
    Уговарање ревизије и ревизија јавних друштава – ограничен број узастопних ревизија и критеријуми за ревизора – мр Предраг Петровић
    • 1. Број узастопних ревизија правног лица за ревизију код истог јавног друштва ограничен је на пет
    • 2. Законски захтеви у вези са ревизијом јавних друштава
    • 3. Критеријуми за ревизора јавног друштва
    • 4. Захтев за стављање на листу, поступак утврђивања и објављивања листе друштава за ревизију
    • 5. Консултантске услуге које друштво за ревизију може да пружа обвезнику ревизије
    • 6. Минималан садржај извештаја о ревизији финансијских извештаја јавних друштава
    • 7. Листа ревизорских кућа које могу да врше ревизију јавних друштава за 2019. годину
   • 162
    Састављање полугодишњих извештаја јавних друштава – мр Предраг Петровић
    • 1. Обвезници састављања полугодишњих извештаја
    • 2. Органи и правна лица којима се достављају полугодишњи извештаји
    • 3. Садржај полугодишњег извештаја
    • 4. Начин састављања полугодишњих финансијских извештаја
    • 5. Достављање полугодишњих извештаја Комисији и берзи
  • ТОКОВИ ОТПАДА

   • 171
    Износи накнада за поновну употребу и искоришћавање отпада, за загађивање животне средине и за производе који након употребе постају посебни токови отпада
    • 1. Износи подстицајних средстава за поновну употребу и искоришћење отпада
    • 2. Износи накнаде за загађивање животне средине
    • 3. Износи накнаде за производе који након употребе постају посебни токови отпада
  • АКЦИЗА И ДУВАН

   • 183
    Од 1. јула 2019. године плаћају се нови износи акцизе на цигарете
   • 185
    Обавеза достављања извештаја о дувану и дуванским производима
    • 1. Достављање полугодишњег извештаја
    • 2. Начин достављања годишњег извештаја
    • 3. Казнене одредбе за прекршаје невођења евиденције и недостављање извештаја
    • 4. Достављање тромесечног извештаја
  • ОСТАЛИ ПРОПИСИ

   • 190
    Годишња боравишна такса, коју плаћа физичко лице које пружа угоститељске услуге – др Весна Нешић
   • 192
    Закуп стана у државној и друштвеној својини – Дејан Младеновић
  • НАКНАДЕ ЗА ЈАВНА ДОБРА

   • 194
    Мишљења Министарства финансија у вези Закона о накнадама за коришћење јавних добара – Зоран Килибарда
  • ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

   • 207
    Тромесечни извештаји о реализацији годишњег/трогодишњег програма пословања јавних предузећа (за период 1.1.2019 – 30.6.2019) – Дејан Младеновић
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 209
    Упутство за припрему Закона о буџету РС за 2020. годину – Зоран Килибарда
   • 214
    Нови Правилник о плану подрачуна КРТ-а – Зоран Килибарда
   • 219
    Одговори на питања Управе за трезор о примени апликације РИНО – Зоран Килибарда
   • 223
    Основне и средње школе имају обавезу да, најкасније до 16. септембра 2019. године, кроз информациони систем Министарства, доставе ЦЕНУС за школску 2019/2020. годину – Зоран Килибарда
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 233
    1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – август 2019. године
   • 235
    2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава (државни органи и организације, локалне власти, установе и јавне службе)
   • 238
    3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 238
    4. Тарифa Управе за трезор
  • ПРАКТИЧНИ САВЕТИ

   • 240
    ПОРЕСКИ ПОСТУПАК И ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА
    • 240
     1. Поступак ако простоји грешка у другој измењеној пореској пријави
    • 240
     2. Отпис камате на обавезе утврђене у поступку пореске контроле
   • 241
    ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ
    • 241
     3. Опорезивање продаје засејаног земљишта
    • 241
     4. Дугорочни закуп водног земљишта ради изградње објекта
    • 242
     5. Давање земљишта у дугорочни закуп ради изградње привремених објеката
    • 242
     6. Опорезивање експропријације земљишта
    • 242
     7. Продаја више растављених возила
    • 243
     8. Утврђивање износа накнаде за промену намене пољопривредног земљишта
    • 244
     9. Обавезе након што је експропријацијом одузетио земљиште
  • АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 245
    1. Омогућена е-Регистрација оснивања вишечланог Д.О.О.
  • ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • 247
    Август 2019.

АРХИВА

ereste