Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 7/19

  • ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

   • 5
    Документовање трошкова превоза запослених у складу са новим мишљењем Министарства финансија – др Весна Нешић, мр Предраг Петровић
    • 1. Право запосленог на накнаду трошкова превоза
    • 2. Надокнада трошкова превоза у новцу, без прилагања рачуна
    • 3. Коришћење сопственог аутомобила за долазак на рад и повратак са рада
    • 4. Набавка месечних претплатних карата за јавни превоз од стране послодавца или запосленог
    • 5. Куповина дневних карата или карата за једну вожњу у јавном превозу од стране запосленог
    • 6. Признавање накнаде трошкова превоза запосленом, када на посао долази мотором, мотоциклом или бициклом са мотором
    • 7. Признавање накнаде трошкова превоза у случају када једним аутомобилом долази више запослених на посао или када запосленог на посао довози члан породице
    • 8. Признавање накнаде трошкова када запослени на посао долази бициклом или пешке
   • 11
    Годишњи порез на доходак грађана за 2018. годину – др Весна Нешић, Велимир Турановић
    • 1. Порески обвезници
    • 2. Неопорезиви износ
    • 3. Приходи који се опорезују
    • 4. Умањење односно увећање дохотка за опорезивање
    • 5. Приходи који нису предмет опорезивања годишњим порезом на доходак грађана
    • 6. Опорезиви приходи који улазе у доходак за опорезивање годишњим порезом
    • 7. Доходак за опорезивање
    • 8. Пореска основица
    • 9. Пореска стопа
    • 10. Начин уношења података у образац ППДГ-2Р
    • 11. Подношење пореске пријаве
    • 12. Утврђивање и плаћање годишњег пореза на доходак грађана
  • ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

   • 35
    Расподела добити и покриће губитка – др Рада Стојановић
    • 1. Добит која је предмет расподеле
    • 2. Расподела добити акционарског друштва
    • 3. Расподела добити друштва са ограниченом одговорношћу
    • 4. Расподела добити у ортачком друштву
    • 5. Расподела добити у командитном друштву
    • 6. Расподела добити у јавним предузећима
    • 7. Рачуноводствени аспект расподеле добити
    • 8. Порески аспекат расподеле добити
    • 9. Покриће губитка
    • 10. Пример расподеле добити за различите намене и њене евиденције
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 52
    Повраћај више плаћеног доприноса за социјално осигурање – др Весна Нешић
    • 1. Повраћај више плаћеног доприноса
    • 2. (Не) могућност повраћаја доприноса из ранијих година
   • 56
    Престанак обавезе плаћања доприноса по основу уговорене накнаде у текућој години – др Весна Нешић
  • ПОРЕЗ НА ДОБИТ

   • 60
    Утврђене каматне стопе „ван дохвата руке“ за 2018. годину – мр Предраг Петровић
  • НОВИ ЗАКОНИ

   • 61
    Закон о туризму – Дејан Младеновић
    • 1. Разлози за доношење
    • 2. Одредбе закона
   • 65
    Закон о угоститељству – Дејан Младеновић
    • 1. Разлози за доношење
    • 2. Одредбе Закона
   • 69
    Закон о Централном регистру становништва – Дејан Младеновић
  • ТОКОВИ ОТПАДА

   • 71
    Годишњи извештај о производима који после употребе постају посебни токови отпада за 2018. годину – Велимир Турановић
    • 1. Обвезници достављања годишњег извештаја
    • 2. Висина накнаде
    • 3. Евиденције на основу којих се припрема годишњи извештај
    • 4. Годишњи извештај
    • 5. Казнене одредбе
   • 82
    Годишњи извештаји произвођача и власника отпада за 2018. годину – Велимир Турановић
    • 1. Обвезници достављања годишњег извештаја о отпаду
    • 2. Рокови и начин достављања извештаја
    • 3. Казнене одредбе
    • 4. Законска регулатива и документи неопходни за вођење дневне евиденције и припрему годишњег извештаја
    • 5. Упутство за попуњавање документа о кретању отпада
   • 96
    Годишњи извештаји о управљању амбалажом и амбалажним отпадом за 2018. годину – Велимир Турановић
    • 1. Извештавање о амбалажи и амбалажном отпаду
    • 2. Обвезници достављања годишњег извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом
    • 3. Рокови достављања извештаја
    • 4. Начин обрачунавања накнаде
    • 5. Начин достављања извештаја
    • 6. Казнене одредбе
  • ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ФАКТУРА

   • 102
    Корекција дела одговора на питања о начину рада поверилаца и дужника у Централном регистру фактура – Зоран Килибарда
  • ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   • 104
    Тромесечни (квартални) извештај о јавним набавкама за период јануар - март 2019. године треба доставити до 10. априла 2019. године – Зоран Килибарда
   • 108
    Измене Уредбе о закључивању уговора о набавкама које се плаћају у више година – Зоран Килибарда
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 109
    Карактеристике отварања пословних књига за 2019. годину код корисника јавних средстава који примењују Контни план за буџетски систем – Зоран Килибарда
    • Увод
    • 1. Прекњижавања приликом отварања почетног стања
    • 2. Евидентирање распоређеног суфицита
   • 117
    Тромесечно периодично извештавање о извршењу буџета за период јануар - март 2019. године – Зоран Килибарда
    • 1. Обвезници и припремна књижења
    • 2. Рокови за достављање извештаја
    • 3. Обрасци за састављање извештаја
    • 4. Начин састављања и унос података у Образац 5
    • 5. Састављање писаних образложења
   • 124
    Уредба о стручном усавршавању државних службеника путем стажирања – Зоран Килибарда
    • 1. Програми стручног усавршавања, конкурс и одлука о избору кандидата
    • 2. Уговор о стажирању, наменско коришћење средстава и враћање средстава
   • 127
    Запослени у предшколским установама града Београда могу остварити право на солидарну помоћ – Зоран Килибарда
    • 1. Услови за остваривање права на исплату ове врсте солидарне помоћи
    • 2. Порески третман исплате солидарне помоћи
    • 3. Пример обрачуна и књижења
   • 132
    Извештавање о систему финансијског управљања и контроле и систему интерне ревизије – до 31. марта – Дејан Младеновић
   • 134
    Правилник о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору – Дејан Младеновић
   • 136
    Измене и допуне Правилника о Контном плану за буџетски систем – Зоран Килибарда
    • 1. Разлози за доношење измена и допуна Правилника
    • 2. Извршене измене и допуне у Прилогу - Контни план
   • 138
    Измењен и допуњен Правилник о уплатним рачунима – Дејан Младеновић
   • 140
    Мишљења Министарства финансија у вези са применом Закона о накнадама за коришћење јавних добара – Зоран Килибарда
  • 144
   БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – април 2019. године
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава (државни органи и организације, локалне власти, установе и јавне службе)
   • 3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • 152
   АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 1. Ревалоризација отплатних рата станова на дан 1. јануар 2019, односно 1. април 2019.
   • 2. Уредба о утврђивању годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2019. годину
  • 155
   ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • Април 2019

АРХИВА

ereste