Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 21-22/18

  • РАЧУНОВОДСТВО

   • 5
    Објављен превод актуелних МСФИ за МСП – мр Предраг Петровић
   • 6
    Издвање фактуре без печата и потписа – Дејан Младеновић
  • ПОРЕЗ НА ДОБИТ

   • 11
    Правилник о признавању расхода за улагања у области културе – Зоран Килибарда
    • 1. Прецизиран је проценат признатог расхода који се улаже у области културе
    • 2. Прецизиране су и проширене могућности за признавање улагања из области културе
    • 3. Признавање расхода само ако се улажу у правна лица регистрована према новој Класификацији делатности
    • 4. Проширене су врсте издатака у области културе који се признају као расходи
  • ПОПИС – др Рада Стојановић, др Весна Нешић, Велимир Турановић, мр Предраг Петровић, Дејан Младеновић

   • 14
    Попис имовине и обавеза на крају 2018.
   • 25
    Попис уписаног а неуплаћеног капитала, нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава
   • 39
    Попис дугорочних финансијских пласмана
   • 43
    Попис недовршене производње и готових производа
   • 53
    Попис залиха материјала, резервних делова, алата и инвентара
   • 62
    Попис залиха робе и сталних средстава намењених продаји
   • 67
    Попис готовине и готовинских еквивалената
   • 70
    Усаглашавање и попис потраживања и обавеза, отпис и застарелост потраживања
   • 84
    Обрачун ПДВ на разлике утврђене пописом
   • 93
    Нормативи за утврђивање расхода на који се не плаћа ПДВ
   • 96
    Специфичности пописа имовине и обавеза предузетника који пословне књиге воде по систему простог књиговодства
   • 104
    Обрачун акцизе на разлике утврђене пописом
   • 106
    Рачуноводствено евидентирање резултата пописа
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 115
    Измене и допуне Закона о ПИО – др Весна Нешић
    • 1. Оснивачи привредног друштва као осигураници самосталних делатности
    • 2. Престанак својства осигураника и поступање у случају неплаћања доприноса за ПИО за лица укључена у обавезно осигурање
    • 3. Услови за снижавање старосне границе за одлазак у старосну пензију за осигуранике са бенефицираним радним стажом
    • 4. У стаж осигурања рачуна се време за које је плаћен допринос за ПИО по било ком основу
    • 5. Измене у вези са утврђивањем и исплатом пензије
    • 6. Измене у вези са матичном евиденцијом
   • 125
    11. новембар – Дан примирја у Првом светском рату – празнује се нерадно – др Весна Нешић
    • 1. Накнада зараде за време одсуствовања са рада 11. новембра
    • 2. Увећана зарада за рад на дан 11, односно 12. новембра
   • 128
    Подношење захтева за паушално опорезивање предузетника до 30. новембра – др Весна Нешић
    • 1. Предузетници којима се не признаје право на паушално опорезивање
    • 2. Подношење захтева за паушално опорезивање
    • 3. Доношење решења по поднетом захтеву
    • 4. Евиденције предузетника који се паушално опорезује
    • 5. Престанак права на паушално опорезивање
    • 6. Коришћење средстава остварених пословањем
  • ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

   • 135
    Подзаконски акти за утврђивањe пореза на имовину за 2019. годину које доносе јединице локалне самоуправе
    • 1. Подзаконски акти које су дужне да донесу јединице локалне самоуправе
    • 2. Подзаконски акти које могу донети јединице локалне самоуправе
  • ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

   • 146
    Новине у Закону о девизном пословању – Бранка Ђорђeвић
    • 1. Послови са хартијама од вредности
    • 2. Кредитни послови са иностранством
    • 3. Пренос потраживања и дуговања
    • 4. Гаранцијски послови
    • 5. Платни промет са иностранством и у девизама у Републици
    • 6. Измене у вези са обављањем мењачких послова
    • 7. Контрола девизног пословања резидената и нерезидената и мењачког пословања
   • 152
    Одобравање финансијског зајма нерезидентима – Бранка Ђорђeвић
    • 1. Услови и начин одобравања финансијских зајмова
    • 2. Извештавање Народне банке Србије
  • ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

   • 154
    Електронска регистрација оснивања једночланог Д.О.О. код АПРа – Дејан Младеновић
    • 1. Напомене
    • 2. Најчешћа питања у вези са е-Регистрацијом
  • ПОЉОПРИВРЕДА

   • 157
    Измене и допуне правилника о IPARD подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава – Велимир Турановић
  • ОСТАЛИ ПРОПИСИ

   • 162
    Систем за инстант плаћања почео са радом – Дејан Младеновић
    • 1. Саопштење НБС о почетку рада система за инстант плаћања
    • 2. Правни основ увођења инстант плаћања
    • 3. Објашњења и одговори на питања НБС у вези са инстант плаћањем
   • 171
    Измене и допуне Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе и за грејање – Велимир Турановић
   • 176
    Закон о изменама и допунама Закона о заштити животне средине – Велимир Турановић
   • 178
    Измене и допуне Закона о високом образовању – др Ружица Цветковић
    • Увод
    • 1. Измењене и нове одредбе Закона
    • 2. Нова звања/послови менаџера високошколских установа и лектора српског језика у иностранству
  • ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

   • 181
    Обавеза јавних предузећа да донесу годишње програме пословања за 2019. годину и доставе их оснивачу на усвајање – Дејан Младеновић
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 184
    Попис имовине и обавеза код корисника буџетских средстава и ООСО, на крају 2018. године – Зоран Килибарда
    • Увод
    • 1. Нормативно уређење начина и рокова вршења пописа
    • 2. Нови Правилник о попису имовине и обавеза, који се односи (само) на кориснике буџетских средстава РС
    • 3. Усклађивање евиденција и стања пословних књига
    • 4. Обвезници пописа, у складу са (старом) Уредбом о евиденцији и попису
    • 5. Предмет пописа
    • 6. Карактеристике пописа потраживања и обавеза
    • 7. Одлука о вршењу пописа и образовању комисије/а
    • 8. Поступак извршења пописа, односно рад комисија за попис и Извештај о извршеном попису
    • 9. Достављање података о структури и вредности нефинансијске имовине Републике Србије
    • 10. Примери књижења резултата пописа
    • 11. Врши се само обрачун исправке вредности, без исказивања расхода (амортизације, употребе средстава за рад)
    • 12. Не постоји обавеза обрачуна ревалоризације
    • 13. Модели аката обвезника пописа
   • 225
    Попис и/или ревизија књига, филмова, фотоса, архивске грађе и другог на крају 2018. године – Зоран Килибарда
    • Увод
    • 1. Дефиниције
    • 2. Рачуноводствена евиденција
    • 3. Када и зашто обвезници врше попис и/или ревизију књига, филмова, фотоса, архивске грађе и другог
    • 4. Специфичности пописа/ревизије књига и часописа – библиотечко-информационе грађе и извора
    • 5. Начин поделе књига и часописа на опрему или потрошни материјал и обавеза обрачуна амортизације
  • 233
   БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – новембар 2018.
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава у 2018. години
   • 3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • 240
   АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 1. Ступио је на снагу Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Сан Марином
   • 2. Парафиран Нацрт уговора о избегавању двоструког опорезивања са Алжиром
  • 241
   ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • Новембар 2018

АРХИВА

ereste