Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 9/19

  • АКТУЕЛНО

   • 5
    Обавеза вођења робног књиговодства за сва микро правна лица и предузетнике који се баве трговином на мало – мр Предраг Петровић
    • 1. Обавеза вођења робног књиговодства за сва микро правна лица и предузетнике који се баве трговином на мало према Мишљењу МФ
    • 2. Вредновање залиха у малопродаји применом FIFO метода и метода просечног пондерисаног трошка
    • 3. Законске последице непридржавања новог мишљења МФ
    • 4. Наставак вођења КЕП Обрасца и других евиденција прописаних Правилником о евиденцији промета
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 14
    За новозапосленог пензионера, од 11. априла 2019. године, плаћа се допринос за здравствено осигурање – др Весна Нешић
   • 17
    Измене Правилника о пореској пријави ПП ОПО – др Весна Нешић
   • 20
    Годишњи одмор, накнада зараде за коришћење годишњег одмора и накнада штете за неискоришћени годишњи одмор – др Весна Нешић
    • 1. Стицање права на годишњи одмор
    • 2. Критеријуми за утврђивање дужине годишњег одмора
    • 3. Дани који се рачунају, односно не рачунају у дане годишњег одмора
    • 4. Право на сразмерни део годишњег одмора
    • 5. Коришћење годишњег одмора у деловима
    • 6. Распоред коришћења годишњег одмора
    • 7. Право на годишњи одмор појединих запослених
    • 8. Накнада зараде за коришћење годишњег одмора
    • 9. Регрес за коришћење годишњег одмора
    • 10. Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор
   • 36
    Накнада зараде за боловање преко 30 дана у складу са новим Законом о здравственом осигурању – др Весна Нешић
    • 1. Лица која имају право на накнаду зараде
    • 2. Случајеви у којима осигураницима припада право на накнаду зараде
    • 3. Случајеви када осигуранику не припада право на накнаду зараде
    • 4. Претходни стаж осигурања
    • 5. Повезивање привремене спречености за рад
    • 6. Дужина трајања привремене спречености за рад и права на накнаду зараде
    • 7. Накнада зараде због неге оболелог или повређеног члана уже породице
    • 8. Накнада зараде због неге детета
    • 9. Упућивање осигураника на инвалидску комисију
    • 10. Основ за накнаду зараде
    • 11. Усклађивање основа за накнаду зараде
    • 12. Висина накнаде зараде
    • 13. Накнада зараде у посебним случајевима (рад са скраћеним радним временом)
    • 14. Обезбеђивање и исплата накнаде зараде
    • 15. Доспелост права на новчане накнаде и рок за исплату доспелих права
    • 16. Рок за подношење захтева и застарелост
  • ПОРЕСКИ ПОСТУПАК И ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

   • 48
    ЗИГ Образац – исправљање грешки у Пореској пријави – мр Предраг Петровић
    • 1. Покретање контроле од стране Пореске управе или пореског обвезника
    • 2. Исправка грешке коју је направио порески обвезник или Пореска управа и типови грешке
    • 3. Поступак исправке грешке подношењем ЗИГ Обрасца
    • 4. Форма и унос података у ЗИГ образац
    • 5. Случајеви у којима се најчешће користи ЗИГ Образац
  • ОБЛИГАЦИОНИ ОДНОСИ

   • 52
    Затезна камата – у домаћем и ино-пословању – Дејан Младеновић
    • Увод
    • 1. Регулаторни оквир и правне дефиниције
    • 2. Законска затезна камата насупрот уговореној камати
    • 3. Обрачун затезне камате
    • 4. Судска пракса
    • 5. Примена затезне камате у ЕУ
    • 6. Регулаторни оквир обрачуна затезне камате у окружењу
    • Закључак
  • ПОЉОПРИВРЕДА

   • 73
    Измене Правилника о подстицајима у пољопривреди – Дејан Младеновић
    • 1. Правилник о измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела
    • 2. Правилник о измени Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње
  • НАКНАДЕ ЗА ЈАВНА ДОБАРА

   • 75
    Уплатни рачуни накнада за коришћење јавних добара – Дејан Младеновић
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 78
    Организација и остваривање екскурзија и других активности, које су финансиране тзв. „родитељским динаром“ – Зоран Килибарда
    • 1. Основни проблеми у примени прописа
    • 2. Надокнада за наставника не може имати карактер дневнице
    • 3. Финансијска средства добијена од ученичких родитеља не могу имати карактер прихода од продаје добара и услуга
    • 4. Примена Закона о јавним набавкама је обавезна, приликом избора туристичке агенције и набавке добара и услуга, од новца родитеља
    • 5. Измирење новчаних обавеза према туристичким агенцијама у року од 45/60 дана
    • 6. Остваривање радних/стварних права наставника и других пратилаца на дневницу и/или надокнаду приликом извођења ученичких екскурзија
    • 7. Проблем извора финансирања трошкова накнаде за услуге које врши Управа за трезор
    • 8. Не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе новца прикупљеног за ваннаставне активности
   • 94
    Рачуноводствена (билансна и ванбилансна) евиденција екскурзија и других ваннаставних активности, финансираних од ученичких родитеља – Зоран Килибарда
    • 1. Због чега је неадекватан конто Родитељски динар за ваннаставне активности
    • 2. Накнада трошкова службеног пута и надокнада тзв. дневница за наставника
    • 3. Потреба за увођењем ванбилансне евиденције
    • 4. Рачуноводствена евиденција извођења екскурзије
   • 101
    Правилник о одређивању кривичних дела због којих државни службеник постаје недостојан – Зоран Килибарда
    • 1. Која су то кривична дела због којих се постаје недостојан, због чега престаје радни однос државног службеника
    • 2. (Не)могућност остваривања права на отпремнину и накнаду штете за неискоришћени годишњи одмор
  • 103
   БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – мај 2019. године
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава (државни органи и организације, локалне власти, установе и јавне службе)
   • 3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • 110
   ПРАКТИЧНИ САВЕТИ

   • Консолидовани финансијски извештаји – др Рада Стојановић
    • 1. Потпуни сет консолидованих финансијских извештаја
    • 2. Околности у којима се не достављају консолидовани финансијски извештаји
    • 3. Кашњење у достављању консолидованих финансијских извештаја
    • 4. Састављање Консолидованог извештаја о укупном осталом резултату
    • 5. Поступци консолидовања
    • 6. Исказивање мањинских учешћа у консолидованим финансијским извештајима
    • 7. Укључивање у круг консолидовања зависних правних лица чије седиште је у иностранству
    • 8. Консолидовање одложених пореских средстава и одложених пореских обавеза
    • 9. Поступање са зависним правним лицима над којима је покренут поступак стечаја или ликвидације приликом консолидовања
    • 10. Поступање са зависним правним лицем над којим је пре 31.12.2018. окончан поступак ликвидације
    • 11. Стицање статуса матичног правног лица у току обрачунског периода
    • 12. Обавезе привредног друштва које је у току 2018. године постало матично друштво након статусне промене издвајање уз оснивање
    • 13. Губљење статуса матичног правног лица у току обрачунског периода
    • 14. Исказивање обавезе по основу пореза на добит правних лица у консолидованим финанијским извештајима
    • 15. Исказивање у консолидованим финансијским извештајима обавеза за плаћање пореза и више плаћени порез (ПДВ, порез на имовину, порез на доходак грађана)
    • 16. Консолидовање и ревизија
    • 17. Остваривање индиректне контроле
    • 18. Придружено правно лице и консолидовање
    • 19. Инвестиционе некретнине које ентитет издаје у закуп у оквиру групе за консолидовање, ентитету који је такође обухваћен кругом консолидовања
    • 20. Консолидовање робе продате зависном правном лицу од стране матичног правног лица које у пословним књигама та иста добра евидентира као опрему
    • 21. Исказивање у консолидованим извештајима продаје софтвера од стране матичног правног лица зависном правном лицу
    • 22. Исказивање податка о укупном капиталу у консолидованом билансу стања
    • 23. Консолидовани годишњи извештај о пословању
  • 122
   АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 1. Парафиран Нацрт уговора о избегавању двоструког опорезивања са Хонг Конгом
  • 123
   ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • Мај 2019

АРХИВА

ereste