Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 23/19

  • ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

   • 5
    Измене и допуне Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза – мр Предраг Петровић
    • 1. Рефакција ПДВ страном путнику
    • 2. Реализација инфраструктурних пројеката изградње ауто-путева за које је посебним законом утврђен јавни интерес
   • 12
    Пребивалиште и боравиште пружаоца односно примаоца услуге приликом одређивања места промета – мр Предраг Петровић
    • 1. Значај пребивалишта и боравишта пружаоца односно примаоца услуге за одређивање места промета
    • 2. Место пребивалишта односно боравишта
    • 3. ПДВ аспект места пребивалишта или боравишта
    • 4. Уместо закључка
  • РАЧУНОВОДСТВО

   • 16
    Пријавa и одјава предузетника из евиденције обвезника достављања финансијских извештаја за 2019. годину – др Весна Нешић
   • 18
    Статусна промена – подела – др Рада Стојановић
    • 1. Општа обележја поделе
    • 2. Статусна промена поделе са аспекта Закона о привредним друштвима
    • 3. Подела са аспекта заштите конкуренције
    • 4. Рачуноводствени третман статусне промене поделе
    • 5. Порески аспект статусне промене поделе
   • 46
    Емисиона премија, правни и рачуноводствени аспект – др Златко Стефановић, мр Предраг Петровић
    • Резиме
    • Увод
    • 1. Рачуноводствени аспект емисионе премије
    • 2. Правни аспект емисионе премије
    • Закључак
    • Литература
    • Прописи
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 65
    Лична зарада предузетника – рок за достављање обавештења је 15. децембар 2019. године – др Весна Нешић
    • 1. Обавештење о исплати личне зараде
    • 2. Доношење одлуке о исплати личне зараде
    • 3. Обавезе које се плаћају приликом исплате личне зараде
    • 4. Рачуноводствено евидентирање исплаћене личне зараде
    • 5. Подношење појединачне пореске пријаве ППП ПД
    • 6. Лична зарада као порески признат расход
    • 7. Подизање прихода од самосталне делатности
    • 8. Порез на приходе од самосталне делатности утврђује се и плаћа самоопорезивањем
   • 75
    Предлози за измену и допуну Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање – др Весна Нешић
   • 78
    Нацрт нове Уредбе о паушалном опорезивању – Дејан Младеновић
   • 81
    Нови Образац захтева за остваривање права код Фонда солидарности – др Весна Нешић
  • ПОРЕЗ НА ДОБИТ

   • 84
    Предлог измена и допуна Закона о порезу на добит – мр Предраг Петровић
    • 1. Признавање расхода банкама за отпис стамбених кредита датих физичким лицима у швајцарским францима
    • 2. Порески кредит банкама на основу конверзије стамбених кредита у швајцарским францима
    • 3. Изузимање из опорезивања прихода инвестиционих фондова на основу капиталне добити
    • 4. Подстицај на основу чл. 50а ЗПДПЛ може да се користи од прве године у којој је остварена добит
    • 5. Порески кредит на основу услуга на које је плаћен порез по одбитку у другој држави
    • 6. Прецизирање код пореског консолидовања
    • 7. Годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица
  • ОСТАЛИ ПРОПИСИ

   • 89
    Донет нови Закон о поштанским услугама – Дејан Младеновић
    • 1. Разлози доношења Закона
    • 2. Одредбе закона
    • 3. Надзор
    • 4. Казнене одредбе
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 95
    Нови Правилник о начину и поступању буџетске инспекције у вршењу надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама – Милан Стефановић
    • Увод
    • 1. Вршење надзора Буџетске инспекције у складу са новим правилником
   • 98
    Ревидирана фискална стратегија за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину – Дејан Младеновић
    • 1. Главни циљеви економске и фискалне политике
    • 2. Текућа макроекономска кретања и изгледи за 2019. годину
    • 3. Пројекција макроекономских индикатора и фискалне пројекције за период 2020-2022. године
    • 4. Структурне мере за унапређење стабилности и одрживости јавних финансија
    • 5. Завршне одредбе Ревидиране фискалне стратегије
   • 110
    Правилник о садржини Регистра здравствених установа – Дејан Младеновић
  • 114
   БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – децембар 2019. године
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава у 2019. години (и даље)
   • 3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • 122
   АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 1. Подношење пријаве промене података у ЦРОСО због промене Шифарника, до краја 2019. године
   • 2. Да ли за запосленог војног пензионера ипак постоји обавеза плаћања доприноса за здравствено осигурање?
   • 3. Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Немачком – одржана прва рунда преговора
  • 125
   ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • Децембар 2019

АРХИВА

ereste