Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 14-15/18

  • АКТУЕЛНО

   • 5
    Измене и допуне Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ – мр Предраг Петровић
    • 1. Некажњавање за погрешно исказане податке у Обрасцу ПОПДВ који не утичу на износ пореске обавезе
    • 2. Процењивање износа промета у ситуацијама кад није добијен рачун
    • 3. Прецизирано је да у ПДВ евиденцијама морају да буду и подаци о закупу, уговору о делу и сл.
    • 4. Измене везане за промет туристичких услуга, половних добара, колекционарских добара и антиквитета
    • 5. Измене везане за промет инвестиционог злата
    • 6. Промет који врши давалац концесије концесионару, односно концесионар даваоцу концесије у оквиру реализације уговора о јавно-приватном партнерству
    • 7. Промет ван Републике Србије
    • 8. Остале измене
    • 9. Измена Обрасца ПОПДВ
    • Образац ПОПДВ
   • 18
    Измене пореских ослобођења ПДВ са правом на одбитак претходног пореза – мр Предраг Петровић 18
    • 1. Прецизирања код превозних услуга при увозу добара
    • 2. Прилагођавање Правилника постојећој пракси код извоза кад су извозно царињење и евидентирање иступа у два узастопна пореска периода
    • 3. Рефакција ПДВ страном држављанину
    • 4. Измене везане за промет у слободној зони корисницима слободне зоне
    • 5. Измене везане за промет у слободној зони страном лицу које има закључен уговор са обвезником ПДВ – корисником слободне зоне
    • 6. Превозне услуге везане за извоз и привремени увоз
    • 7. Међународни превоз лица у ваздушном и речном саобраћају
    • 8. Уговори о донацији, уговори о кредиту, односно зајму и други међународни уговори
   • 24
    Измене опорезивања по посебној стопи ПДВ потпуних и допунских крмних смеша и огревног дрвета – мр Предраг Петровић
    • 1. Опорезивање посебном пореском стопом потпуне и допунске крмне смеше
    • 2. Опорезивање огревног дрвета посебном пореском стопом
   • 26
    Приказ промена Закона о привредним друштвима – др Златко Стефановић
    • 1. Измене основних одредби
    • 2. Измене код предузетникa
    • 3. Измене код ортачког друштва
    • 4. Достављање података д.о.о.
    • 5. Повећање и смањење основног капитала д.о.о.
    • 6. Измене код сопствених удела д.о.о.
    • 7. Измене код додатних уплата д.о.о.
    • 8. Измене код иступања чланова д.о.о.
    • 9. Потписивање одлука скупштине, именовање законског заступника и рок за исплату дивиденди код д.о.о.
    • 10. Повлачење неуплаћених акција
    • 11. Измене код стицања и располагања имовином велике вредности
    • 12. Забрана стварања привидног капитала
    • 13. Измене код принудног откупа акција
    • 14. Измене код ликвидације
    • 15. Обавеза регистровања ортака
    • 16. Брисање из регистра
   • 38
    Измене и допуне Закона о платним услугама – Бранка Ђорђевић
    • 1. Измењене и допуњене одредбе Закона о платним услугама
    • 2. Очекивани ефекти усвојених измена и допуна Закона о платним услугама
   • 42
    Закон о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину – Дејан Младеновић
    • 1. Разлози за доношење
    • 2. Дефиниције појмова
    • 3. Одредбе Закона
    • 4. Казнене одредбе
   • 46
    Закон о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица – Дејан Младеновић
    • 1. Разлози за доношење
    • 2. Дефиниције појмова
    • 3. Ограничење (смањење) међубанкарских накнада
    • 4. Остале одредбе Закона
    • 5. Казнене одредбе
   • 51
    Закон о финансијском обезбеђењу – Дејан Младеновић
    • 1. Разлози за доношење
    • 2. Одредбе Закона
    • 3. Казнене одредбе
    • 4. Надзор, прелазне и завршне одредбе
  • ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

   • 55
    „Нова“ обавеза пореских обвезника – достављање података о пословним просторијама и складиштима
    • 1. Врсте просторија за које треба доставити податке
    • 2. Који обвезници имају обавезу достављања података
    • 3. Рок за достављање података
    • 4. Подаци које обвезници немају обавезу да доставе
    • 5. Начин достављања података
    • 6. Санкције у случају недостављања података у складу са ЗПППА
  • ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ФАКТУРА

   • 58
    Одговори на питања о начину рада поверилаца и дужника у Централном регистру фактура – Зоран Килибарда
  • СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК

   • 60
    Измене и допуне Закона о стечају – др Рада Стојановић
    • 1. Основне одредбе
    • 2. Основне процесне одредбе, странке и учесници у поступку
    • 3. Покретање стечајног поступка и претходни стечајни поступак
    • 4. Покретање стечајног поступка
    • 5. Побијање правних радњи стечајног дужника
    • 6. Реорганизација
    • 7. Казнене одредбе
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 64
    Плаћање доприноса за осниваче привредних друштава – др Весна Нешић
    • 1. Оснивачи за које постоји обавеза плаћања доприноса
    • 2. Обавеза закључивања уговора са оснивачима
    • 3. Одређивање приоритетног основа осигурања
    • 4. Оснивач привредног друштва који је засновао радни однос у свом привредном друштву
    • 5. Оснивач привредног друштва који ради у привредном друштву без заснивања радног односа
    • 6. Оснивач – пензионер који може да ради у свом привредном друштву
    • 7. Оснивач привредног друштва – нерезидент
    • 8. Оснивачи удружења, задруга, клубова и сл.
   • 82
    Примања директора (резиденaтa и нерезиденaтa) – др Весна Нешић
    • 1. Заснивање радног односа са директором
    • 2. Обављање послова директора без заснивања радног односа
    • 3. Уговор о допунском раду са директором
    • 4. Могућност ангажовања пензионера да обавља функцију директора и порески третман његовог примања
   • 91
    Заснивање радног односа са корисником старосне пензије – др Весна Нешић
   • 97
    Запошљавање лица млађих од 18 година живота – др Весна Нешић
    • 1. Услови за запошљавање
    • 2. Закључење уговора о раду и права из радног односа
    • 3. Престанак радног односа
    • 4. Обезбеђивање превентивних мера за безбедан и здрав рад
    • 5. Утврђивање рада опасног за децу
  • ПЛАТНИ ПРОМЕТ

   • 105
    Компензација, асигнација, цесија и преузимање дуга – др Весна Нешић
    • 1. Компензација
    • 2. Асигнација
    • 3. Цесија
    • 4. Преузимање дуга
    • 5. Спровођење алтернативних облика плаћања када још увек није настао дужничко–поверилачки однос
    • 6. Наплата накнаде за услугу прихватања упута, преноса потраживања и преузимање дуга
    • 7. Компензација, асигнација и цесија са физичким лицем
    • 8. Облици плаћања у пословању са лицима са подручја АП Косово и Метохија
   • 126
    Измирење обавеза када је рачун дужника блокиран ради извршења принудне наплате – др Весна Нешић
    • 1. Принудна наплата
    • 2. Плаћање јавних прихода путем алтернативних облика плаћања
    • 3. (Не)могућност измирења обавеза компензацијом
    • 4. (Не)могућност измирења обавеза путем уговора о јемству
    • 5. (Не)могућност измирења обавеза путем залоге потраживања
    • 6. Одговорност за измирење обавеза супротно одредбама члана 5. став 2. Закона о плаћању
   • 140
    Исплата зарада и других личних примања путем асигнације, односно цесије – др Весна Нешић
  • ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

   • 149
    Подношење пореских пријава на основу пореза на имовину преко јавног бележника и нови обрасци пореских пријава
    • 1. Како се подносе пореске пријаве према ЗПППА и ЗПИ
    • 2. Могућност подношења пореских пријава преко јавних бележника
    • 3. Измењени су обрасци пореских пријава за утврђивање пореза на имовину
    • 4. Подношење Прилога – ПАП
  • ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

   • 155
    Начини пребијања дуговања и потраживања у девизном пословању – Бранка Ђорђевић
    • 1. Пребијање дуговања и потраживања на основу реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга резидената
    • 2. Пребијање дуговања и потраживања на основу кредитних послова са иностранством у девизама
   • 158
    Алтернативни начини измиривања дуговања и наплате потраживања у девизном пословању – Бранка Ђорђевић
    • 1. Пренос потраживања и дуговања
    • 2. Резидент – преносилац потраживања
    • 3. Резидент – преносилац дуговања
    • 4. Нерезидент – преносилац потраживања
    • 5. Нерезидент – преносилац дуговања
   • 162
    Послови наплате, односно плаћања другом нерезиденту – Бранка Ђорђевић
    • 1. Наплата од другог нерезидента, а не од нерезидента од кога резидент потражује
    • 2. Плаћање другом нерезиденту, а не нерезиденту којем резидент дугује
    • 3. Извештавање о пословима из члана 33. Закона
  • ТОКОВИ ОТПАДА

   • 165
    Одлука о заједничком обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом – Велимир Турановић
   • 167
    Усклађени су износи накнада за поновну употребу и искоришћавање отпада, за загађивање животне средине и за производе који након употребе постају посебни токови отпада – Велимир Турановић
    • 1. Усклађени износи подстицајних средстава за поновну употребу и искоришћење отпада
    • 2. Усклађени износи накнаде за загађивање животне средине
    • 3. Усклађени износи накнаде за производе који након употребе постају посебни токови отпада
  • АКЦИЗА И ДУВАН

   • 171
    Допуне Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и састављања обрачуна акцизе – Велимир Турановић
   • 173
    Од 1. јула 2018. године плаћају се нови износи акцизе на цигарете – Велимир Турановић
   • 175
    Обавеза достављања извештаја о дувану и дуванским производима – Велимир Турановић 175
    • 1. Достављање полугодишњег извештаја
    • 2. Начин достављања годишњег извештаја
    • 3. Казнене одредбе за прекршаје невођења евиденције и недостављање извештаја
    • 4. Достављање тромесечног извештаја
  • ТАКСЕ

   • 180
    Усклађени динарски износи републичких административних такси – Дејан Младеновић
  • ПОЉОПРИВРЕДА

   • 188
    Правилници о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју – Велимир Турановић
    • 1. Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње
    • 2. Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству
    • 3. Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура
  • ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

   • 197
    Тромесечни извештаји о реализацији годишњег/трогодишњег програма пословања јавних предузећа (за период 1.1.2018 – 30.6.2018) – Дејан Младеновић
  • ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   • 199
    Тромесечни (квартални) извештај о јавним набавкама за период април - јун 2018. године треба доставити до 10. јула 2018. године – Зоран Килибарда
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 203
    Измене и допуне Закона о локалној самоуправи
    • 1. Разлози за доношење Измена и допуна Закона
    • 2. Ступање на снагу, почетак примене и ограничење у запошљавању
    • 3. Најважније измене и допуне Закона
   • 210
    Пета измена Одлуке о максималном броју запослених за 2017. годину – Зоран Килибарда
    • 1. Последње, пете измене и допуне Одлуке
    • 2. Претходне и укупне измене и допуне Одлуке
    • 3. Дефиниције јавног сектора и његових система, на које се примењује рационализација
   • 215
    Друге Измене и допуне Каталога радних места у јавним службама – Зоран Килибарда
    • 1. Извршене измене и допуне
    • 2. Преглед измена и допуна радних места рачуноводствено-финансијских послова
    • 3. Анализа и коментар извршених измена и допуна
    • 4. Обавеза јавних служби да донесу нове систематизације радних места и друга акта
   • 222
    Уређивање радно-правног статуса, плата и других примања запослених у јавим агенцијама – Бојана Потежица
    • 1. Измене и допуне Закона о јавним агенцијама
    • 2. Закон о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама
   • 231
    Нова Уредба о Шифарнику радних места корисника јавних средстава – Зоран Килибарда
   • 237
    Тромесечно периодично извештавање о извршењу буџета за период јануар - јун 2018. године – Зоран Килибарда
    • 1. Обвезници и припремна књижења
    • 2. Рокови за достављање извештаја
    • 3. Обрасци за састављање извештаја
    • 4. Начин састављања и унос података у Образац 5
    • 5. Састављање писаних образложења
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 244
    1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – јул 2018.
   • 247
    2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава у 2018. години
   • 250
    3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 250
    4. Тарифa Управе за трезор
  • ПРАКТИЧНИ САВЕТИ

   • 252
    Избегавање двоструког опорезивања мр Дејан Дабетић
    • 252
     1. Потврда о резидентности (период важења иностране потврде)
    • 253
     2. Потврда о резидентности (период важења домаће потврде издате у току године)
  • ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • 255
    Јул 2018 255

АРХИВА

ereste