Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 14-15/17

  • ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

   • 5
    Статусна промена припајање привредног друштва – др Рада Стојановић
    • 1. Статусне промене
    • 2. Припајање са аспекта Закона о привредним друштвима
    • 3. Припајање са аспекта заштите конкуренције
    • 4. Припајање са аспекта рачуноводствене регулативе
    • 5. Порески аспект статусне промене припајање
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 40
    Накнаде трошкова запосленима – др Весна Нешић
    • 1. Право на одбитак претходног пореза приликом накнаде трошкова запосленима
    • 2. Подношење пореске пријаве
   • 43
    Накнада трошкова за долазак и повратак са рада – др Весна Нешић
    • 1. Коришћење такси превоза за долазак и повратак са рада
    • 2. Коришћење службеног или сопственог возила за долазак и одлазак са рада
    • 3. Лица која имају право на неопорезиви износ накнаде трошкова
   • 50
    Накнада трошкова службеног путовања у земљи запосленима и предузетницима – др Весна Нешић
    • 1. Дужина трајања службеног пута
    • 2. Прековремени рад на службеном путу
    • 3. Остали трошкови службеног путовања
    • 4. Дневнице за службено путовање
    • 5. Накнада трошкова смештаја на службеном путу
    • 6. Накнада трошкова превоза на службеном путу
    • 7. Накнада трошкова службеног путовања предузетника
    • 8. Издаци за службени пут у АП Косово и Метохија
    • 9. Издаци за службени пут у Републику Црну Гору
   • 64
    Издаци за службена путовања у иностранство – др Весна Нешић
    • 1. Начин исплате накнаде трошкова за службено путовање у иностранство
    • 2. Трошкови репрезентације на службеном путу у иностранству
    • 3. Трошкови смештаја и превоза на службеном путу у иностранству
    • 4. Дневница за службени пут у иностранство
    • 5. Плаћање путног осигурања за запослене упућене на службени пут у иностранство
    • 6. Пример обрачуна трошкова службеног путовања у иностранство
   • 72
    Накнада трошкова смештаја и исхране за рад и боравак на терену и теренски додатак – др Весна Нешић
   • 74
    Накнада трошкова за службени пут лицима која нису запослена код исплатиоца – др Весна Нешић
    • 1. Накнада трошкова физичком лицу – нерезиденту
    • 2. Пореско ослобођење за накнаду трошкова лицима која нису запослена код исплатиоца
    • 3. Признавање накнаде трошкова лицима која нису запослена код исплатиоца у пореском билансу
   • 84
    Друга примања запослених – др Весна Нешић
   • 85
    Плаћање премије осигурања за запослене (добровољно пензијско и здравствено осигурање, колективно осигурање, животно осигурање) – др Весна Нешић
    • 1. Премија додатног добровољног пензијског и инвалидског осигурања
    • 2. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја
    • 3. Плаћање премије животног осигурања за запослене
   • 90
    Јубиларна награда – др Весна Нешић
   • 92
    Исплата помоћи за лечење запосленима и другим физичким лицима – др Весна Нешић
    • 1. Солидарна помоћ која се исплаћује запосленом
    • 2. Плаћање за лечење било којег физичког лица према рачуну здравствене установе која је лечење извршила
    • 3. Организовано прикупљање новчаних средстава за лечење преко наменског рачуна
    • 4. Плаћање пореза на дату помоћ за лечење физичком лицу које није запослено код исплатиоца, када нису испуњени услови за пореско изузимање
   • 97
    Коришћење службеног аутомобила у приватне сврхе запосленог – др Весна Нешић
    • 1. Дефиниција зараде
    • 2. Доношење одлуке о давању запосленом на коришћење службеног аутомобила за његове приватне потребе
    • 3. Порески третман
    • 4. Утврђивање вредности примања
    • 5. Коришћење службеног аутомобила у приватне сврхе са аспекта Закона о ПДВ
    • 6. Пример обрачуна пореза и доприноса
   • 105
    Коришћење станова који су у власништву послодавца или на располагању послодавцу од стране запосленог – др Весна Нешић
    • 1. Утврђивање вредности примања
    • 2. Коришћење станова са аспекта Закона о ПДВ
    • 3. Пример обрачуна пореза и доприноса
   • 109
    Порески третман плаћања необавезних систематских прегледа за запослене – др Весна Нешић
    • 1. Порески третман
    • 2. Рачуноводствено евидентирање
    • 3. ПДВ се не плаћа на систематске прегледе
    • 4. Издаци по основу необавезних систематских прегледа представљају порески признати расход
    • 5. Исказивање података у пореској пријави ППП ПД
   • 114
    Порески третман обезбеђивања рекреације за запослене – др Весна Нешић
    • 1. Порески третман
    • 2. Рачуноводствено евидентирање
    • 3. Послодавац нема право на одбитак претходног пореза по основу рекреације запослених
    • 4. Рекреација запослених признаје се као расход у пореском билансу
    • 5. Попуњавање пореске пријаве ППП ПД
   • 117
    Давање запосленима одеће и обуће ради коришћења у службене сврхе – др Весна Нешић
    • 1. Порески третман
    • 2. Рачуноводствено евидентирање
    • 3. Право на одбитак претходног пореза
    • 4. Признавање расхода по основу набавке обуће и одеће за запослене у пореском билансу
    • 5. Попуњавање пореске пријаве ППП ПД
   • 120
    Организовање Team Building-а за запослене – др Весна Нешић
    • 1. Организовање Team Building-а ради дружења запослених
    • 2. Организовање путовања у пословне сврхе и ради спровођења заједничких активности запослених
   • 125
    Отпремнина при одласку у пензију – др Весна Нешић
    • 1. Престанак радног односа због остваривања права на пензију
    • 2. Право запосленог на отпремнину при одласку у пензију
    • 3. Порески третман отпремнине при одласку у пензију
    • 4. Датум исплате отпремнине при одласку у пензију
   • 129
    Отпремнина приликом отпуштања с посла (технолошки вишак) – др Весна Нешић
    • 1. Програм за решавање вишка запослених
    • 2. Право на отпремнину у случају отпуштања с посла
    • 3. Утврђивање висине отпремнине према Закону о раду
    • 4. Порески третман исплате отпремнине у износу већем од износа утврђеног према Закону о раду
    • 5. Рок за исплату отпремнине и могућа застарелост потраживања
    • 6. Могућност одрицања од права на отпремнину
    • 7. Права запосленог по престанку радног односа
    • 8. Запошљавање после утврђивања вишка запослених
   • 136
    Отпремнина у складу са Програмом за решавање вишка запослених у поступку приватизације – др Весна Нешић
   • 138
    Отпремнина приликом споразумног раскида радног односа (стимулативна отпремнина) – др Весна Нешић
   • 141
    Примања изузета из опорезивања према одредбама члана 9. Закона – др Весна Нешић
   • 144
    Помоћ у случају смрти запосленог или члана његове породице – др Весна Нешић
   • 146
    Помоћ због уништења или оштећења имовине услед елементарних непогода или других ванредних догађаја – др Весна Нешић
   • 148
    Стипендије и кредити ученика и студената – др Весна Нешић
    • 1. Остваривање права на пореско изузимање
    • 2. Порески третман исплате изнад неопорезивог износа
    • 3. Подношење пореске пријаве
   • 151
    Хранарине и стипендије спортиста аматера – др Весна Нешић
    • 1. Остваривање права на пореско изузимање
    • 2. Порески третман исплате изнад неопорезивог износа
   • 153
    Најнижа месечна основица доприноса од 1. августа 2017. и њен утицај на минималну зараду – др Весна Нешић
    • 1. Примена сразмерног износа најниже месечне основице доприноса
    • 2. Примена најниже месечне основице доприноса за запослене који раде непуно радно време
    • 3. Примања на која се не примењује најнижа месечна основица доприноса
    • 4. Примена најниже месечне основице доприноса за осниваче привредног друштва
    • 5. Примена најниже месечне основице приликом плаћања доприноса без исплате зарада и приликом исплате зараде у деловима
    • 6. Утицај нове најниже месечне основице доприноса на утврђивање бруто зараде, односно бруто минималне зараде
  • ПРОЦЕНИТЕЉИ

   • 158
    Национални стандарди, кодекс етике и правила професионалног понашања лиценцираног проценитеља
    • 1. Национални стандард за процену вредности 1 (НСП 1) – Тржишна вредност и тржишна закупнина
    • 2. Национални стандард за процену вредности 2 (НСП 2) – Процена вредности која није заснована на тржишној вредности
    • 3. Национални стандард за процену вредности 3 (НСП 3) – Поступак процене вредности
    • 4. Национални стандард за процену вредности 4 (НСП 4) – Извештај о процени вредности непокретности
    • 5. Смерница за процену вредности 1 (СПВ 1) – Процена вредности за потребе обезбеђења кредитних и других финансијских пласмана
    • 6. Смерница за процену вредности 2 (СПВ 2) – Процене вредности за сврху финансијског извештавања
    • 7. Кодекс етике и правила професионалног понашања проценитеља
  • ОСТАЛИ ПРОПИСИ

   • 182
    Добијање аутентичног тумачења закона и (не)обавезујућих мишљења надлежних органа – Зоран Килибарда
    • 1. Начин доношења аутентичног тумачења закона
    • 2. Службена објашњења и стручна мишљења (инструкције и упутства) надлежних органа државне управе
    • 3. Поступак за добијање стручног мишљења од органа државне управе (подношење захтева и плаћање таксе)
    • 4. Мишљења надлежних органа у вези са (не)остваривањем права на (не)ослобођење од плаћања такси
  • ФИСКАЛНЕ КАСЕ

   • 193
    Отклањање грешке у евидентирању промета преко фискалне касе када купљено добро враћа или рекламира купац који не поседује оригинални фискални исечак – Дејан Младеновић
  • ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

   • 195
    Република Србија и опорезивање прихода нерезидената (физичких лица) порезом по одбитку и међународни уговори о избегавању двоструког опорезивања – мр Дејан Дабетић
    • 1. Република Србија и уговори о избегавању двоструког опорезивања (у наставку текста: уговор)
    • 2. Нерезиденти (физичка лица) и опорезивање порезом по одбитку
    • 3. Опорезивање дохотка од непокретности
    • 4. Опорезивање дивиденди
    • 5. Опорезивање камата
    • 6. Опорезивање ауторских накнада
    • 7. Услови за примену бенефицираних стопа пореза по одбитку на дивиденде, камату или ауторске накнаде (као и осталих погодности предвиђених уговором о избегавању двоструког опорезивања)
    • 8. Опорезивање накнада за техничке услуге и опорезивање провизије
    • 9. Опорезивање капиталног добитка
    • 10. Опорезивање дохотка од самосталних личних делатности
    • 11. Опорезивање зарада из радног односа
    • 12. Опорезивање накнада директора
    • 13. Опорезивање спортиста и спортских стручњака
    • 14. Опорезивање осталог дохотка
    • Закључак
  • ПОЉОПРИВРЕДА

   • 230
    Подстицаји за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља – Велимир Турановић
    • 1. Услови и начин остваривања права на подстицаје за подизање матичних засада
    • 2. Услови и начин остваривања права на подстицаје за произведене саднице
    • 3. Услови и начин остваривања права на подстицаје за цертификацију и клонску селекцију
   • 235
    Правилник о условима и начину остваривања права на кредитну подршку – Велимир Турановић
    • 1. Ко има право на кредитну подршку
    • 2. Начин остваривања права на кредитну подршку
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 238
    Уредба о садржини, припреми и оцени капиталних пројеката – Зоран Килибарда
    • 1. Предмет примене Уредбе и рокови доношења прописа и база
    • 2. Дефиниције, обухват и подела капиталних пројеката
    • 3. Пројектни циклус
    • 4. Казнене одредбе за достављање нетачних података и недостављање извештаја
   • 243
    Основне и средње школе морају да до 15. септембра 2017. године доставе ЦЕНУС за школску 2017/2018. годину – Зоран Килибарда
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – јул 2017. године
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава у 2017. години
   • 3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • ПРАКТИЧНИ САВЕТИ

   • 258
    АКЦИЗА – Велимир Турановић
    • 1. Прерачун ТНГ из литри у килограме
    • 2. Медовина или нектар од меда је акцизни производ на који се обрачунава и плаћа акциза
    • 3. Збирна кутија или друга амбалажа са више бочица мање запремине обележава се једном акцизном маркицом
    • 4. Власник пословног простора може да оствари право на рефакцију плаћене акцизе за загревање пословног простора само за грејну сезону
   • 263
    ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ – Велимир Турановић
    • 5. Куповином кајмака од пољопривредника не стиче се право на ПДВ надокнаду јер се ради о производима прерађивачке делатности
    • 6. Ако обвезник ПДВ врши откуп дрва од пољопривредника и прода фабрици намештаја обрачуна и ПДВ накнаду и ПДВ
    • 7. Представништво страног привредног друштва има право на рефакцију ПДВ
    • 8. Страна компанија која је отворила пословну јединицу у Србији и обвезник је ПДВ има право на пореско ослобођење ако извози производе те пословне јединице
    • 9. Ако документ за обрачун ПДВ надокнаде не садржи све прописане податке, обвезник ПДВ не може да користи право на одбитак претходног пореза
   • 267
    ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ
    • 10. Доступност података о стану у ком живи заштићени подстанар
    • 11. (Не)обавезност подношења измењене пријаве за порез на имовину лица која не воде пословне књиге
    • 12. Поступање у случају да је физичком лицу утврђен мањи или већи порез на имовину
    • 13. Моменат престанка пореске обавезе за порез на имовину
    • 14. Опорезивање промета половних возила
    • 15. Опорезивање локала који је предузетник купио делом из личних средстава, а делом из средстава радње
  • 272
   АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 1. Објављена Јединствена тарифа накнада за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација од стране јавних медијских установа
   • 2. Услови, начин и образац захтева за остваривање права на подстицаје за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња
   • 3. Измене и допуне Правилника о садржини и начину вођења Винарског регистра, као и о обрасцу захтева за упис у Винарски регистар
   • 4. Измена Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017.
  • 279
   ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • Август 2017

АРХИВА

ereste