Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 24/21

  • РАЧУНОВОДСТВО

   • 5
    Правилник о рачуноводству усклађен са МСФИ – др Рада Стојановић
    • 1. Избор и примена рачуноводствених политика
    • 2. Доследност рачуноводствених политика
    • 3. Промене рачуноводствених политика
    • 4. Одговорност за финансијске извештаје и доношење рачуноводствених политика
    • 5. Предлог Правилника о рачуноводству
   • 11
    Пример акта о рачуноводству и рачуноводственим политикама за ентитете који примењују МСФИ
    • Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
     • I. Опште одредбе
     • II. Организација рачуноводственог система
     • III. Рачуноводствене политике
     • IV. Прелазне и завршне одредбе
   • 40
    Обрачун амортизације за рачуноводствене сврхе – мр Предраг Петровић
    • 1. Средства која подлежу амортизацији
    • 2. Стална средства која не подлежу обрачуну амортизације
    • 3. Износ који са амортизује (основица амортизације)
    • 4. Амортизациони период
    • 5. Корисни век употребе
    • 6. Метод и стопе амортизације
    • 7. Начин обрачуна и књижење амортизације
  • ПОРЕЗ НА ДОБИТ

   • 54
    Обрачун амортизације за пореске сврхе – мр Предраг Петровић
    • 1. Стална средства која подлежу амортизацији за пореске сврхе
    • 2. Разврставање сталних средстава
    • 3. Пореска амортизација непокретности
    • 4. Пореска амортизација средстава стечених до 31.12.2018. године, разврстаних у групе II–V
    • 5. Пореска амортизација средстава стечених од 01.01.2019. године и разврстаних у групе II–V
    • 6. Амортизација нематеријалних средстава
    • 7. Средства узета у закуп са правом коришћења дужим од годину дана која се код примаоца лизинга признају као средство
    • 8. Обрачун пореске амортизације сталних средстава стечених путем статусне промене
    • 9. Евиденције које се воде за стална средства стечена од 01.01.2019. године и Образац ПОА
    • 10. Износ амортизације који се признаје као расход у пореском билансу
    • 11. Практични савети
   • 86
    Умањивање салда амортизационих група по основу отуђених средстава по "старим" правилима (утврђивање пореске неотписане вредности применом одговарајућих коефицијената) – мр Предраг Петровић
    • 1. Искључивање отуђених средстава из амортизационих група II – V
    • 2. Искључивање отуђених некретнина из обрачуна пореске амортизације
  • ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

   • 91
    Извештавање о лицима која нису у систему ПДВ, а извршила су промет секундарних сировина или пољопривредних производа – мр Предраг Петровић
    • 1. Промет секундарних сировина и с њима повезаних услуга
    • 2. Пољопривредници и промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга
    • 3. Садржај обавештења уз пореску пријаву
   • 97
    Утврђивање и исправка сразмерног пореског одбитка у 2021. години – мр Предраг Петровић
    • 1. Сразмерни порески одбитак према одредбама Закона о ПДВ
    • 2. Начин утврђивања сразмерног пореског одбитка према Правилнику
    • 3. Начин утврђивања исправке сразмерног пореског одбитка према Правилнику
    • 4. Случајеви у којима се не врши утврђивање сразмерног пореског одбитка
    • 5. Подела претходног пореза према економској припадности
    • 6. Пример утврђивања исправке сразмерног пореског одбитка
    • 7. Књижење пословних промена из примера према Контном плану за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике
    • 8. Књижење пословних промена из примера према Контном плану за буџетско рачуноводство (књижење обрачунатог ПДВ за последњи порески период – календарско тромесечје 2021. године)
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 107
    Порески третман пригодних поклона поводом предстојећих празника – др Весна Нешић
    • 1. Поклони деци запослених
    • 2. Давање поклона запосленима
    • 3. Давање поклона лицима која нису запослена код исплатиоца
   • 116
    Исплата бонуса и награда (зарада из процењене добити) – др Весна Нешић
    • 1. Могућност исплате зараде из процењене добити
    • 2. Обрачун пореза и доприноса
  • НОВИ ПРОПИСИ

   • 121
    Правилник о условима за обезбеђење простора и опреме за смештај и заштиту архивске грађе и документарног материјала – Зоран Килибарда
    • 1. Основне одредбе
    • 2. Услови чувања, простор за смештај и заштиту
    • 3. Приступ депоу и руковање архивском грађом и документарним материјалом
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 125
    Закон о буџету Републике Србије за 2022. годину – Зоран Килибарда
    • 1. Приходи и примања, расходи и издаци и финансирање буџета у 2022. години
    • 2. Извршавање буџета
   • 141
    Давање награда, бонуса и новчаних честитки за Божић и Нову годину код корисника јавних средстава, (не)укључених у КРТ – Зоран Килибарда
    • 1. (Не)могућност давања поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда запосленим и незапосленим лицима код КЈС
    • 2. Новчане честитке за децу запослених
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 148
    1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – децембар 2021. године
   • 151
    2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава од децембра 2020, односно марта 2021. године
   • 154
    3. Прагови до којих се не примењују поступци набавки у складу са Законом о јавним набавкама
   • 156
    4. Тарифa Управе за трезор
  • АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 158
    1. Ограничене цене основних животних намирница
   • 159
    2. Измена Уредбе о делатностима које су ослобођене евидентирања промета преко фискалног уређаја
   • 160
    3. Измењен уговор о избегавању двоструког опорезивања са Хрватском
  • ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • 161
    Децембар 2021

АРХИВА

ereste