Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 16-17/17

  • 5
   Саопштење Извршног одбора Савеза РР Србије у вези са Радном верзијом Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденција о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ

  • 10
   Саопштење Уредништва приручника „Рачуноводствена пракса“

  • РАЧУНОВОДСТВО

   • 11
    Исправка грешака из претходног периода и замена финансијских извештаја – мр Предраг Петровић
    • 1. Грешке из претходног периода у складу са рачуноводственом регулативом
    • 2. Замена финансијских извештаја
    • 3. Утицај грешке на исплаћене дивиденде власницима капитала
    • 4. Грешке које је открио ревизор пре предаје редовних финансијских извештаја
  • ПОРЕЗ НА ДОБИТ

   • 20
    Порески третман грешака из претходног периода и подношење измењене пореске пријаве пореза на добит – Дејан Младеновић
    • 1. Измењена пореска пријава пореза на добит
    • 2. Порески третман грешака из претходног периода
    • 3. Утврђивање пореза на добит у случају откривања грешке из претходног периода
    • 4. Поступање Пореске управе у случају откривања грешке у обрачуну пореза на добит и подношења измењене пореске пријаве
    • 5. Плаћање пореза на добит и обрачун камате у случају подношења измењене пореске пријаве
    • 6. Састављање и достављање измењене пореске пријаве у електронском облику
  • ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

   • 30
    Посредовање у промету непокретности при вршењу туристичких услуга (корекција текста "Услуге туристичких агенција у систему ПДВ") – мр Предраг Петровић
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 33
    Зараде и друга примања запослених – др Весна Нешић
    • 1. Право запосленог на зараду
    • 2. Минули рад
    • 3. Прековремени рад
    • 4. Прерасподела радног времена
    • 5. Рад на дан празника
    • 6. Рад ноћу
    • 7. Зарада приправника
    • 8. Рокови за исплату зараде
    • 9. Обрачун зараде и евиденција зараде
    • 10. Обуставе од зараде
    • 11. Застарелост потраживања по основу зараде
    • 12. Начин исплате зараде
   • 48
    Обрачун пореза и доприноса на зараду запослених – др Весна Нешић
    • 1. Порез на зараде
    • 1. Дефиниција статуса и права инвалида II и III категорије
    • 2. Доприноси за обавезно социјално осигурање
    • 2. Право на зараду
    • 3. Обрачун зарада, пореза и доприноса
    • 3. Умањење основице за порез на зараде инвалидима II и III категорије
    • 4. Подношење пореске пријаве
    • 4. Права која инвалид остварује у пуном обиму
    • 5. Зарада за рад са непуним радним временом
    • 5. Накнада зараде инвалида
    • 6. Накнада за боловање инвалида
    • 7. Инвалиди рада нису заштићени од престанка радног односа
    • 8. Законске одредбе о праву на накнаду инвалида II и III категорије
    • 9. Усклађивање новчане накнаде инвалида II и III категорије
    • 10. Обавезе које се плаћају на накнаде инвалида II и III категорије из средстава фонда ПИО
    • 11. Подношење пореске пријаве
  • 72
   накнада зараде инвалида II и III категорије – др Весна Нешић

   • 77
    Зарада по основу специфичних облика рада – др Весна Нешић
    • 1. Зарада запослених који су засновали радни однос за обављање послова ван просторија послодавца
    • 2. Зарада запослених који су засновали радни однос за обављање послова кућног помоћног особља
   • 84
    Неплаћено одсуство – др Весна Нешић
   • 86
    Обавезе послодавaца који ангажују извођаче естрадно-музичког програма од 29. јула 2017. године – др Весна Нешић
    • 1. Појам послодавца и извођача естрадно-музичког програма
    • 2. Ангажовање извођача
    • 3. Закључење Уговора о извођачком раду – делу
    • 4. Уговарање цене рада – хонорара
    • 5. Обрачун пореза и доприноса на уговорену цену рада
  • НАКНАДЕ ЗАРАДА

   • 97
    Накнаде зарада на терет средстава послодавца – др Весна Нешић
    • 1. Накнада зараде за време државних и верских празника
    • 2. Накнада зараде за годишњи одмор
    • 3. Накнада зараде за време војне вежбе
    • 4. Накнада зараде за време плаћеног одсуства
    • 5. Накнада зараде за време прекида рада до којег је дошло без кривице запосленог
    • 6. Накнаде зараде за боловање до 30 дана
    • 7. Накнада зараде у случају повреде на раду или професионалне болести
   • 111
    Накнада зараде за боловање преко 30 дана на терет Фонда – др Весна Нешић
    • 1. Лица која имају право на накнаду зараде за боловање дуже од 30 дана
    • 2. Случајеви и услови за стицање права на накнаду зараде
    • 3. Остваривање права на накнаду зараде
    • 4. Повезивање привремене спречености за рад
    • 5. Дужина коришћења права на накнаду зараде за време привремене спречености за рад
    • 6. Обавезно упућивање осигураника на оцену радне способности
    • 7. Основ за обрачун накнаде зараде
    • 8. Усклађивање основа за накнаду зараде
    • 9. Висина накнаде зараде
    • 10. Накнада зараде за трудничко боловање
    • 11. Накнада зараде у посебним случајевима
    • 12. Исплата накнаде зараде
    • 13. Доспелост права и рок за исплату накнаде зараде
    • 14. Обавезе које се плаћају
    • 15. Обрачун накнаде зараде
    • 16. Подношење пореске пријаве ППП ПД
    • 17. Обрасци који се подносе
    • 18. Остваривање права када запослени ради код два или више послодаваца
    • 19. Нека питања у вези са остваривањем права на накнаду зараде за време привремене спречености за рад
    • 20. Исплата накнаде зараде у случају блокаде рачуна послодавца
    • 21. Утврђивање накнаде зараде за предузетнике
   • 137
    Породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета – др Весна Нешић
    • 1. Право на породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета
    • 2. Право на накнаду зараде за запослене код послодаваца
    • 3. Обавезе које се плаћају приликом исплате накнаде зараде
    • 4. Накнада зараде за лица која самостално обављају делатност
  • ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

   • 160
    Измена уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање предузетника
   • 163
    Плаћање доприноса на накнаду трошкова лицима која раде према уговору о привременим и повременим пословима – др Весна Нешић
  • ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

   • 167
    Посредовање и заступање у спољној трговини – Бранка Ђорђевић
    • 1. Посредовање
    • 2. Заступање
    • 3. Трговинско заступање
   • 171
    Услови за обављање мењачког пословања и цертификација запослених – Бранка Ђорђевић
    • 1. Прописи којима су уређени мењачки послови
    • 2. Субјекти који могу обављати мењачко пословање
    • 3. Овлашћење за обављање мењачких послова
    • 4. Цертификација запослених за обављање мењачких послова
    • 5. Трајни и привремени престанак обављања мењачких послова
    • 6. Одузимање овлашћења за обављање мењачких послова
   • 176
    Факторинг и показатељи кретања на факторинг тржишту за 2016. годину – Бранка Ђорђевић
    • 1. Факторинг
    • 2. Домаћи и међународни факторинг
    • 3. Остали подаци о кретањима на домаћем факторинг тржишту
  • АКЦИЗЕ И ДУВАН

   • 179
    Утврђени су износи минималне акцизе за дуванске прерађевине – Велимир Турановић
   • 181
    Усклађени износи накнада прописаних Законом о дувану – Велимир Турановић
  • ПОЉОПРИВРЕДА

   • 183
    Правилник о коришћењу подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју – Велимир Турановић
    • 1. Остваривање права на подстицаје
    • 2. Начин остваривања права на подстицаје
    • 3. Обрада захтева и утврђивање подстицаја
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 187
    Нормативно уређење радних односа – плата, накнада и других примања запослених у јавном сектору – Зоран Килибарда
    • Увод
    • 1. Прописи о рационализацији и старо ограничење броја запослених у јавном сектору
    • 2. Прописи о систему плата у јавном сектору и правима из радних односа у локалној власти
    • 3. Активни прописи, којима се утврђују и/или ограничавају права и број запослених у јавном сектору
    • 4. Начин уређења радних односа, према основним групама послова и корисницима јавних средстава
   • 203
    Примери обрачуна и књижења плата, додатака, накнада плата запослених и других примања корисника јавних средстава који примењују Контни план за буџетски систем – Зоран Килибарда
    • 1. Плате
    • 2. Појачана исхрана и маркица за превоз
    • 3. Социјална давања – породиљско, отпремнине и солидарне помоћи
    • 4. Превоз на посао у новцу и друге накнаде трошкова запослених
    • 5. Награде и остали посебни расходи
    • 6. Посланички додатак
    • 7. Трошкови службеног путовања
    • 8. Услуге по уговору – ауторски, уговор о делу, допунски рад, волонтерски, привремени и повремени послови
    • 9. Привремени и повремени послови
  • 269
   БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – септембар 2017. године
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава у 2017. години
   • 3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • ПРАКТИЧНИ САВЕТИ

   • 277
    ПОРЕЗИ НА УПОТРЕБУ ДОБАРА
    • 1. Умањење пореза на употребу добара на чамце због старости
    • 2. Ослобођење од пореза на употребу добара на чамце који се користе за риболов
   • 278
    ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ
    • 3. За стан у коме обвезник нема пријављено боравиште не користи се порески кредит
    • 4. Опорезивање порезом на имовину стана који припада цркви
    • 5. Порез на имовину за објекте аутобуске станице и друге који служе за одржавање и технички преглед аутобуса
    • 6. Престанак пореске обавезе због рушења објекта
   • 281
    ПОРЕСКИ ПОСТУПАК И ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА
    • 7. Пореске обавезе се не могу плаћати страном валутом
  • 282
   АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 1. Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т – 500”
   • 2. Ревалоризација отплатних рата на дан 1. јула 2017. године
   • 3. Одредбе члана 179. став 3. тачка 5) Закона о раду, које је уставни суд прогласио неуставним, неуставне су, иако су прописане општим актом послодавца
   • 4. Новчана давања за запослене и незапослене породиље на територији Града Београда од 8. јула 2017. године
  • 287
   ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • Септембар 2017

АРХИВА

ereste