Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 10/17

  • 5
   Реаговање Савеза рачуновођа и ревизора Србије поводом текста објављеног у броју 9/17 часописа „Привредни саветник“

  • РАЧУНОВОДСТВО

   • 7
    Евидентирање и (не)курсирање девизних аванса – мр Предраг Петровић
    • 1. Шта је аванс
    • 2. Прописи којима се регулише пореска материја, а који се односе на курсирање
    • 3. Евидентирање и (не)курсирање девизних аванса код лица која примењују Правилник Министарства
    • 4. Евидентирање и (не)курсирање девизних аванса код лица која примењују МСФИ за МСП
    • 5. Евидентирање и (не)курсирање девизних аванса код лица која примењују пуне МСФИ
    • 6. Порески аспект (не)курсирања аванса
    • 7. Закључак
  • ПОРЕЗ НА ДОБИТ

   • 19
    Обрачун, плаћање и могућност измене месечне аконтације пореза на добит за 2017. (књижење аконтације пореза на добит) – Дејан Младеновић
    • 1. Обрачун и плаћање месечних аконтација
    • 2. Могућност измене месечне аконтације
    • 3. Књижење аконтација пореза на добит
   • 28
    Попуњавање БОП-а код плаћања пореза на добит – др Весна Нешић
    • 1. Плаћање аконтације и коначне обавезе пореза на добит правних лица
    • 2. Промена седишта обвезника
    • 3. Повраћај и прекњижавање пореза на добит
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 32
    Годишњи одмор, накнада зараде за коришћење годишњег одмора и накнада штете за неискоришћени годишњи одмор – др Весна Нешић
    • 1. Стицање права на годишњи одмор
    • 2. Критеријуми за утврђивање дужине годишњег одмора
    • 3. Дани који се рачунају, односно не рачунају у дане годишњег одмора
    • 4. Право на сразмерни део годишњег одмора
    • 5. Коришћење годишњег одмора у деловима
    • 6. Распоред коришћења годишњег одмора
    • 7. Право на годишњи одмор појединих запослених
    • 8. Накнада зараде за коришћење годишњег одмора
    • 9. Регрес за коришћење годишњег одмора
    • 10. Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор
   • 48
    Најнижа месечна основица доприноса од 1. маја 2017. и њен утицај на минималну зараду – др Весна Нешић
    • 1. Примена сразмерног износа најниже месечне основице доприноса
    • 2. Примена најниже месечне основице доприноса за запослене који раде непуно радно време
    • 3. Примања на која се не примењује најнижа месечна основица доприноса
    • 4. Примена најниже месечне основице доприноса за осниваче привредног друштва
    • 5. Примена најниже месечне основице приликом плаћања доприноса без исплате зарада и приликом исплате зараде у деловима
    • 6. Утицај нове најниже месечне основице доприноса на утврђивање бруто зараде, односно бруто минималне зараде
  • ПЛАТНИ ПРОМЕТ

   • 53
    Компензација, асигнација, цесија и преузимање дуга – др Весна Нешић
    • 1. Компензација
    • 2. Асигнација
    • 3. Цесија
    • 4. Преузимање дуга
    • 5. Спровођење алтернативних облика плаћања када још увек није настао дужничко–поверилачки однос
    • 6. Наплата накнаде за услугу прихватања упута, преноса потраживања и преузимање дуга
    • 7. Компензација, асигнација и цесија са физичким лицем
    • 8. Облици плаћања у пословању са лицима са подручја АП Косово и Метохија
   • 74
    Измирење обавеза када је рачун дужника блокиран ради извршења принудне наплате – др Весна Нешић
    • 1. Принудна наплата
    • 2. Плаћање јавних прихода путем алтернативних облика плаћања
    • 3. (Не)могућност измирења обавеза компензацијом
    • 4. (Не)могућност измирења обавеза путем уговора о јемству
    • 5. (Не)могућност измирења обавеза путем залоге потраживања
    • 6. Одговорност за измирење обавеза супротно одредбама члана 5. став 2. Закона о плаћању
   • 87
    Исплата зарада и других личних примања путем асигнације, односно цесије – др Весна Нешић
  • ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

   • 96
    Алтернативни начини измиривања дуговања и наплате потраживања у девизном пословању – Бранка Ђорђевић
    • 1. Пребијање дуговања и потраживања
    • 2. Пренос потраживања и дуговања
    • 3. Послови наплате, односно плаћања другом нерезиденту
   • 101
    Резиденти – физичка лица као обвезници извештавања у пословању са иностранством – Бранка Ђорђевић
    • 1. Директне инвестиције резидената у иностранству
    • 2. Извештавање о стању и промету на рачунима резидената у иностранству
   • 104
    Допунска уплата страног оснивача – Бранка Ђорђевић
    • 1. Прописи о привредним друштвима
    • 2. Закон о улагањима
    • 3. Регулатива допунских уплата кроз прописе о девизном пословању
    • 4. Враћање додатних уплата које не повећавају основни капитал
  • ТОКОВИ ОТПАДА

   • 109
    Усклађени износи накнада за производе који после употребе постају посебни токови отпада – Велимир Турановић
    • 1. Усклађени износи подстицајних средстава за поновну употребу и искоришћење отпада
    • 2. Усклађени износи накнада за загађивање животне средине
  • ПОЉОПРИВРЕДА

   • 113
    Измењен Правилник о Регистру пољопривредних газдинстава – Дејан Младеновић
   • 116
    Правилници о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју – Велимир Турановић
    • 1. Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње
    • 2. Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов
    • 3. Правилник о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља
   • 124
    Измене и допуне правилника везаних за подстицаје у пољопривреди – Велимир Турановић
    • 1. Правилник о изменама и допунама Правилника о подстицајима програма за диверзификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима
    • 2. Правилник о изменама Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње
    • 3. Правилник о престанку важења Правилника о коришћењу подстицаја у органској сточарској производњи по кошници пчела
  • ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   • 126
    Нове смернице Управе за јавне набавке – Зоран Килибарда
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 127
    Тврдње о нетачним упутствима буџетским корисницима – Редакција
   • 128
    Нове могућности давања у закуп непокретности у јавној својини без јавног надметања и са умањеном закупнином – Зоран Килибарда
    • 1. Разлози за доношење допуне Уредбе
    • 2. Предмет нове допуне Уредбе
   • 130
    Извршена је трећа Измена и допуна Правилника о Контном плану за буџетски системе – Зоран Килибарда
    • 1. Разлози за доношење Измена и допуна Правилника
    • 2. Извршене измене у нормативном делу Правилника
    • 3. Извршене измене и допуне у Прилогу - Контни план
   • 133
    Рачуноводствена (билансна и ванбилансна) евиденција екскурзија и других ваннаставних активности, финансираних од ученичких родитеља – Зоран Килибарда
    • 1. Због чега је неадекватан конто Родитељски динар за ваннаставне активности
    • 2. Накнада трошкова службеног пута и надокнада тзв. дневница за наставника
    • 3. Потреба за увођењем ванбилансне евиденције
    • 4. Рачуноводствена евиденција извођења екскурзије
   • 140
    Екскурзије и друге ученичке активности, које су финансиране тзв. „родитељским динаром“ – Зоран Килибарда
    • 1. Основни проблеми у примени прописа
    • 2. Надокнада за наставника не може имати карактер дневнице
    • 3. Финансијска средства добијена од ученичких родитеља не могу имати карактер прихода од продаје добара и услуга
    • 4. Примена Закона о јавним набавкама је обавезна, приликом избора туристичке агенције и набавке добара и услуга, од новца родитеља
    • 5. Измирење новчаних обавеза према туристичким агенцијама у року од 45/60 дана
    • 6. Остваривање радних/стварних права наставника и других пратилаца на дневницу и/или надокнаду приликом извођења ученичких екскурзија
    • 7. Проблем извора финансирања трошкова накнаде за услуге које врши Управа за трезор
    • 8. Не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе новца прикупљеног за ваннаставне активности
  • 155
   БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – јун 2017. године
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава у 2017. години
   • 3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • ПРАКТИЧНИ САВЕТИ

   • 163
    КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ – др Рада Стојановић
    • 1. Потпуни сет консолидованих финансијских извештаја
    • 2. Околности у којима се не достављају консолидовани финансијски извештаји
    • 3. Састављање Консолидованог извештаја о укупном осталом резултату
    • 4. Поступци консолидовања
    • 5. Исказивање мањинских учешћа у консолидованим финансијским извештајима
    • 6. Укључивање у круг консолидовања зависних правних лица чије седиште је у иностранству
    • 7. Консолидовање одложених пореских средстава и одложених пореских обавеза
    • 8. Поступање са зависним правним лицима над којима је покренут поступак стечаја или ликвидације приликом консолидовања
    • 9. Поступање са зависним правним лицем над којим је пре 31.12.2016. окончан поступак ликвидације
    • 10. Стицање статуса матичног правног лица у току обрачунског периода
    • 11. Обавезе привредног друштва које је у току 2016. године постало матично друштво након статусне промене издвајање уз оснивање
    • 12. Губљење статуса матичног правног лица у току обрачунског периода
    • 13. Исказивање обавезе по основу пореза на добит правних лица у консолидованим финанијским извештајима
    • 14. Исказивање у консолидованим финансијским извештајима обавеза за плаћање пореза и више плаћени порез (ПДВ, порез на имовину, порез на доходак грађана)
    • 15. Консолидовање и ревизија
    • 16. Остваривање индиректне контроле
    • 17. Придружено правно лице и консолидовање
    • 18. Инвестиционе некретнине које ентитет издаје у закуп у оквиру групе за консолидовање, ентитету који је такође обухваћен кругом консолидовања
    • 19. Консолидовање робе продате зависном правном лицу од стране матичног правног лица које у пословним књигама та иста добра евидентира као опрему
    • 20. Исказивање у консолидованим извештајима продаје софтвера од стране матичног правног лица зависном правном лицу
    • 21. Исказивање податка о укупном капиталу у консолидованом билансу стања
    • 22. Консолидовани годишњи извештај о пословању
  • 174
   АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 1. Објашњење Министарства финансија везано за пружање услуга организатора сајма и са њима повезаних
   • 2. Закључен и објављен Посебан колективни уговор за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач РС, АП и ЈЛС
   • 3. Измењен Правилник о уплатним рачунима
  • 177
   ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • Јун 2017

АРХИВА

ereste