Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 7/18

  • АКТУЕЛНО

   • 5
    Одговори на питања о начину рада поверилаца и дужника у Централном регистру фактура
    • 1. Функционална питања
    • 2. Регистрација ПЛ
    • 3. Техничка питања
  • ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

   • 11
    Расподела добити и покриће губитка – др Рада Стојановић
    • 1. Добит која је предмет расподеле
    • 2. Расподела добити акционарског друштва
    • 3. Расподела добити друштва са ограниченом одговорношћу
    • 4. Расподела добити у ортачком друштву
    • 5. Расподела добити у командитном друштву
    • 6. Расподела добити у јавним предузећима
    • 7. Рачуноводствени аспект расподеле добити
    • 8. Порески аспекат расподеле добити
    • 9. Покриће губитка
    • 10. Пример расподеле добити за различите намене и њене евиденције
  • ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

   • 28
    Годишњи порез на доходак грађана за 2017. годину – др Весна Нешић, Велимир Турановић
    • 1. Порески обвезници
    • 2. Неопорезиви износ
    • 3. Приходи који се опорезују
    • 4. Умањење односно увећање дохотка за опорезивање
    • 5. Приходи који нису предмет опорезивања годишњим порезом на доходак грађана
    • 6. Опорезиви приходи који улазе у доходак за опорезивање годишњим порезом
    • 7. Доходак за опорезивање
    • 8. Пореска основица
    • 9. Пореска стопа
    • 10. Начин уношења података у образац ППДГ-2Р
    • 11. Подношење пореске пријаве
    • 12. Утврђивање и плаћање годишњег пореза на доходак грађана
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 52
    Повраћај више плаћеног доприноса за социјално осигурање – др Весна Нешић
    • 1. Повраћај више плаћеног доприноса
    • 2. (Не) могућност повраћаја доприноса из ранијих година
   • 56
    Престанак обавезе плаћања доприноса по основу уговорене накнаде у текућој години – др Весна Нешић
  • ТОКОВИ ОТПАДА

   • 60
    Годишњи извештај о производима који после употребе постају посебни токови отпада за 2017. годину – Велимир Турановић
    • 1. Обвезници достављања годишњег извештаја
    • 2. Висина накнаде
    • 3. Евиденције на основу којих се припрема годишњи извештај
    • 4. Годишњи извештај
    • 5. Казнене одредбе
   • 72
    Годишњи извештаји произвођача и власника отпада за 2017. годину – Велимир Турановић
    • 1. Обвезници достављања годишњег извештаја о отпаду
    • 2. Рокови и начин достављања извештаја
    • 3. Казнене одредбе
    • 4. Законска регулатива и документи неопходни за вођење дневне евиденције и припрему годишњег извештаја
    • 5. Упутство за попуњавање документа о кретању отпада
   • 86
    Годишњи извештаји о управљању амбалажом и амбалажним отпадом за 2017. годину – Велимир Турановић
    • 1. Извештавање о амбалажи и амбалажном отпаду
    • 2. Обвезници достављања годишњег извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом
    • 3. Рокови достављања извештаја
    • 4. Начин обрачунавања накнаде
    • 5. Начин достављања извештаја
    • 6. Казнене одредбе
  • ПРЕДУЗЕТНИШТВО

   • 92
    Оснивање предузетника и поступак након оснивања – Мирослав Рајлић
    • I РЕГИСТРАЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИКА (ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ)
     • 1. Израда (попуњавање) регистрационе пријаве (ЈРППС)
     • 2. Ток регистрације
    • II СЛЕД ПОСТУПАКА НАКОН ДОБИЈАЊА РЕШЕЊА О РЕГИСТРАЦИЈИ
     • 1. Пословна банка
     • 2. Пореска управа
     • 3. Локална пореска администрација
    • III ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА ПРЕДУЗЕТНИКА
     • 1. Мењање података
     • 2. Прекид обављања делатности
     • 3. Потврде
     • 4. Накнаде
  • ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

   • 105
    Јавна предузећа и друштава капитала чији су они оснивачи и даље достављају податке о преузетим обавезама on line приступом - у оквиру пројекта РИНО – Зоран Килибарда
    • 1. Разлози за доношење измена и допуна Правилника и начин достављања фактура, односно података о преузетим обавезама од 1. марта 2018. године
    • 2. Извршене измене и допуне Правилника
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 108
    Карактеристике отварања пословних књига за 2018. годину код корисника јавних средстава који примењују Контни план за буџетски систем – Зоран Килибарда
    • Увод
    • 1. Прекњижавања приликом отварања почетног стања
    • 2. Евидентирање распоређеног суфицита
   • 116
    Извештавање о систему финансијског управљања и контроле и систему интерне ревизије – до 31. марта – Дејан Младеновић
   • 118
    Директни корисници достављају Предлоге приоритетних области финансирања / Годишње извештаје и Годишњи извештај о учинку програма (до 15./31. марта 2018. године) – Зоран Килибарда
    • 1. Напомене у вези са Годишњим извештајем о учинку програма за претходну годину
    • 2. Рокови за достављање Извештаја о учинку програма
    • 3. Упутство за праћење и извештавање о учинку програма
    • 4. Инструкција за достављање предлога приоритетних области финансирања
   • 128
    Четврта измена Одлуке о максималном броју запослених за 2017. годину – Зоран Килибарда
    • 1. Последње, четврте, измене и допуне Одлуке
    • 2. Претходне и укупне измене и допуне Одлуке
    • 3. Дефиниције јавног сектора и његових система, на које се примењује рационализација
   • 132
    Прописани су услови за обављање одређених комуналних делатности – Зоран Килибарда
    • 1. Начин подношења и садржај Захтева за отпочињање делатности
    • 2. Минимални услови које морају да испуне вршиоци комуналних делатности за отпочињање обављања комуналне делатности
   • 134
    “Закон о солидарном порезу” и даље се примењује, све док не буде објављена одлука Уставног суда да закон није у сагласности с Уставом – Зоран Килибарда
  • 136
   БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – фебруар и март 2018.
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава у 2018. години
   • 3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • 144
   АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 1. Јавни конкурс за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења (опортунитета)
   • 2. Продужено је важење Посебног колективног уговора за естрадно-музичке уметнике и извођаче
   • 3. Утврђен је коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у шестомесечном обрачунском периоду јануар–јун 2018. године
   • 4. Уредба о условима и начину доделе коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета страних туриста на територији Републике Србије
   • 5. Уредба о утврђивању програма управљања водама у 2018. години
   • 6. Донет Правилник о одређивању уписнине и чланарине Коморе јавних извршитеља
   • 7. Податак о просечној заради за јануар 2018. године биће објављен 26. марта 2018. године
   • 8. Од 28. фебруара 2018. године аутоматска овера здравствених картица и за остале основе осигурања
   • 9. Од 1. марта 2018. године омогућено достављање редовних годишњих финансијских извештаја путем Посебног информационог система АПР
  • 153
   ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • Март 2018

АРХИВА

ereste