Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 13/17

  • ОПОРЕЗИВАЊЕ ПРИХОДА ГРАЂАНА

   • 5
    Плаћање доприноса за осниваче привредних друштава – др Весна Нешић
    • 1. Оснивачи за које постоји обавеза плаћања доприноса
    • 2. Обавеза закључивања уговора са оснивачима
    • 3. Одређивање приоритетног основа осигурања
    • 4. Оснивач привредног друштва који је засновао радни однос у свом привредном друштву
    • 5. Оснивач привредног друштва који ради у привредном друштву без заснивања радног односа1
    • 6. Оснивач – пензионер који може да ради у свом привредном друштву
    • 7. Оснивач привредног друштва – нерезидент
    • 8. Оснивачи удружења, задруга, клубова и сл.
   • 20
    Примања директора (резиденaтa и нерезиденaтa) – др Весна Нешић
    • 1. Заснивање радног односа са директором
    • 2. Обављање послова директора без заснивања радног односа
    • 3. Уговор о допунском раду са директором
    • 4. Могућност ангажовања пензионера да обавља функцију директора и порески третман његовог примања
   • 29
    Заснивање радног односа са корисником старосне пензије – др Весна Нешић
   • 34
    Упућивање запослених на привремени рад у иностранство (услови и поступак упућивања, обавезе послодавца, зараде, накнаде зарада и друга примања) – др Весна Нешић
    • 1. Ко се сматра запосленим упућеним на привремени рад у иностранство
    • 2. Услови упућивања запосленог на привремени рад у иностранство
    • 3. Обавезе послодавца у вези са упућивањем запосленог на привремени рад у иностранство
    • 4. Поступак упућивања запосленог на привремени рад у иностранство
    • 5. Зарада запослених упућених на привремени рад у иностранство
    • 6. Накнаде зарада запослених упућених на привремени рад у иностранство
    • 7. Порески третман других примања запослених упућених на рад у иностранство
   • 46
    Запошљавање лица млађих од 18 година живота – др Весна Нешић
    • 1. Услови за запошљавање
    • 2. Закључење уговора о раду и права из радног односа
    • 3. Престанак радног односа
    • 4. Обезбеђивање превентивних мера за безбедан и здрав рад
    • 5. Утврђивање рада опасног за децу
  • ПОРЕЗ НА ДОБИТ

   • 54
    (Не) укључивање износа ПДВ и аванса при утврђивању вредности трансакција за потребе трансферних цена – мр Предраг Петровић
  • РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

   • 56
    Усклађени динарски износи републичких административних такси – Дејан Младеновић
  • РЕВИЗИЈА

   • 64
    Обавеза закључивања уговора о ревизији финансијских извештаја за 2017. годину и остале законске обавезе у вези са ревизијом – мр Предраг Петровић
    • 1. Обвезници ревизије
    • 2. Рок за закључивање уговора о ревизији
    • 3. Обављање ревизије и предузећа за ревизију
    • 4. Обавеза правних лица и предузетника да одговоре на конфирмацију ревизора
    • 5. Обавеза према ревизији у вези са пописом
    • 6. Друштва за ревизију
  • ЈАВНА ДРУШТВА

   • 73
    Уговарање ревизије и ревизија јавних друштава – ограничен број узастопних ревизија и критеријуми за ревизора – мр Предраг Петровић
    • 1. Број узастопних ревизија правног лица за ревизију код истог јавног друштва ограничен је на пет
    • 2. Законски захтеви у вези са ревизијом јавних друштава
    • 3. Критеријуми за ревизора јавног друштва
    • 4. Захтев за стављање на листу, поступак утврђивања и објављивања листе друштава за ревизију
    • 5. Консултантске услуге које друштво за ревизију може да пружа обвезнику ревизије
    • 6. Минималан садржај извештаја о ревизији финансијских извештаја јавних друштава
    • 7. Листа ревизорских кућа које могу да врше ревизију јавних друштава за 2017. годину
   • 81
    Састављање полугодишњих извештаја јавних друштава – мр Предраг Петровић
    • 1. Обвезници састављања полугодишњих извештаја
    • 2. Органи и правна лица којима се достављају полугодишњи извештаји
    • 3. Садржај полугодишњег извештаја
    • 4. Начин састављања полугодишњих финансијских извештаја
    • 5. Достављање полугодишњих извештаја Комисији и берзи
   • 90
    Измене и допуне Закона о преузимању акционарских друштава – др Ружица Цветковић
    • 1. Увод
    • 2. Циљеви измена и допуна Закона о преузимању акционарских друштава
    • 3. Усклађивање Закона о преузимању акционарских друштава са одредбама Закона о привредним друштвима
    • 4. Заједничко деловање
    • 5. Понуда за преузимање
    • 6. Цена акција у понуди за преузимање
    • 7. Прелазне и завршне одредбе
  • ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

   • 99
    Тромесечни извештаји о реализацији годишњег/трогодишњег програма пословања јавних предузећа (за период 1.1.2017 – 30.6.2017) – Дејан Младеновић
  • ЦАРИНСКИ ЗАКОН

   • 101
    Измене и допуне Царинског закона које ступају на снагу од 1. јула 2017. године и подзаконски акти – др Ружица Цветковић
    • 1. Увод
    • 2. Подзаконски акти донети на основу измена и допуна Царинског закона
    • 3. Закон о изменама и допунама Царинског закона
    • 4. Одредбе Закона о изменама и допунама Царинског закона које се примењују од 1. јула 2017. године
  • ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   • 105
    Грешке наручилаца и препоруке за правилно спровођење поступака јавних набавки – Тамара Микић
    • Увод
    • 1. Грешке наручилаца које настају у конкурсној документацији
    • 2. Пропусти наручилаца приликом отварања понуда и њихове стручне оцене
    • 3. Други пропусти наручилаца у примени поступака јавних набавки
    • 4. Закључци и препоруке
   • 115
    Централизоване јавне набавке Управе за заједничке послове републичких органа које ће се спроводити у 2018. годиние – Зоран Килибарда
    • 1. Предмет централизованих јавних набавки у 2018. години
    • 2. Информациони систем централизованих јавних набавки
    • 3. Државни органи и организације за које ће се спроводити централизоване јавне набавке
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 118
    Ново (ревидирано) Упутство за израду програмског буџета – Зоран Килибарда
    • 1. Циљ, структура и дефиниције програмског буџета
    • 2. Објашњења за доношење програмског буџета и Анекси Упутства, са униформним програмима
   • 125
    Донето је Упутство за праћење и извештавање о учинку програма – Зоран Килибарда
    • 1. Циљ, праћење, извештавање и коришћење резултата о учинку програма
    • 2. Прилози
   • 132
    Одлука о максималном броју запослених у систему државних органа, јавних служби, АП и локалне самоуправе за 2017. годину – Зоран Килибарда
    • 1. Дефиниције јавног сектора, система јавног сектора на које се примењују Закон / Одлука и рокови за рационализацију
    • 2. Обавезе вршења рационализације, са исплатом накнаде или отпремнине
   • 136
    Због обавеза у вези са придруживањем Европској унији и значаја очувања и заштите животне средине измењен је Закон о министарствима – Зоран Килибарда
    • 1. Разлози за доношење Измена и допуна Закона о министарствима
    • 2. Настале промене и рокови за примену и поступања
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 138
    1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – јул 2017. године
   • 141
    2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава у 2017. години
   • 143
    3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 144
    4. Тарифa Управе за трезор
  • АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 146
    1. Обавеза локалних самоуправа да до 30. јуна 2017. године израде антикорупцијске планове
  • ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • 147
    Јул 2017.

АРХИВА

ereste