Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 17/21

  • ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

   • 5
    ПДВ актуелности – мр Предраг Петровић
    • 1. Уколико се на основицу обрачуна попуст и она умањи за попуст, а ПДВ се обрачуна на основицу без попуста, ради се о неисправном рачуну
    • 2. Могућност коришћења претходног пореза на основу ПДВ који су обрачунале банке и друге финансијске институције
    • 3. На давање у закуп земљишта са засејаним пољопривредним културама ПДВ се не обрачунава
    • 4. Порески третман транспорта природног гаса гасоводом
  • РАЧУНОВОДСТВО

   • 10
    Исправка грешака из претходног периода и замена финансијских извештаја – мр Предраг Петровић
    • 1. Грешке из претходног периода у складу са рачуноводственом регулативом
    • 2. Замена финансијских извештаја
    • 3. Утицај грешке на исплаћене дивиденде власницима капитала
    • 4. Грешке које је открио ревизор пре предаје редовних финансијских извештаја
  • ПОРЕЗ НА ДОБИТ

   • 19
    Порески третман грешака из претходног периода и подношење измењене пореске пријаве пореза на добит – Дејан Младеновић
    • 1. Измењена пореска пријава пореза на добит
    • 2. Порески третман грешака из претходног периода
    • 3. Утврђивање пореза на добит у случају откривања грешке из претходног периода
    • 4. Поступање Пореске управе у случају откривања грешке у обрачуну пореза на добит и подношења измењене пореске пријаве
    • 5. Плаћање пореза на добит и обрачун камате у случају подношења измењене пореске пријаве
    • 6. Састављање и достављање измењене пореске пријаве у електронском облику
  • ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

   • 29
    Неосновано подношење Пореске пријаве ППП ПД од стране Пореске управе за запослене који су на боловању преко 30 дана и на породиљском боловању – др Весна Нешић
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 33
    Накнаде трошкова и неопорезива примања запослених – др Весна Нешић
    • 1. Право на одбитак претходног пореза приликом накнаде трошкова запосленима
    • 2. Подношење пореске пријаве
   • 37
    Накнада трошкова превоза за долазак на рад и повратак са рада – др Весна Нешић
    • 1. Право запосленог на накнаду трошкова превоза
    • 2. Порески третман трошкова превоза
    • 3. Начин документовања трошкова превоза и признавање расхода у пореском билансу
    • 4. Лица која имају право на неопорезиви износ накнаде трошкова
   • 55
    Накнада трошкова службеног путовања у земљи запосленима и предузетницима – др Весна Нешић
    • 1. Дужина трајања службеног пута
    • 2. Прековремени рад на службеном путу
    • 3. Дневнице за службено путовање
    • 4. Накнада трошкова смештаја на службеном путу
    • 5. Накнада трошкова превоза на службеном путу
    • 6. Остали трошкови службеног путовања
    • 7. Накнада трошкова службеног путовања предузетника
    • 8. Издаци за службени пут у АП Косово и Метохија
   • 69
    Издаци за службено путовање у иностранство – др Весна Нешић
    • 1. Начин исплате накнаде трошкова за службено путовање у иностранство
    • 2. Дневница за службени пут у иностранство
    • 3. Трошкови смештаја и превоза на службеном путу у иностранству
    • 4. Трошкови репрезентације, издавања визе и тестирање на COVID-19
    • 5. Плаћање путног осигурања за запослене упућене на службени пут у иностранство
    • 6. Правдање путних трошкова
    • 7. Пример обрачуна путних трошкова
   • 77
    Накнада трошкова смештаја и исхране за рад и боравак на терену и теренски додатак – др Весна Нешић
   • 79
    Накнада трошкова за службени пут лицима која нису запослена код исплатиоца – др Весна Нешић
    • 1. Накнада трошкова физичком лицу – нерезиденту
    • 2. Пореско ослобођење за накнаду трошкова лицима која нису запослена код исплатиоца
    • 3. Признавање накнаде трошкова лицима која нису запослена код исплатиоца у пореском билансу
   • 91
    Друга примања запослених – др Весна Нешић
   • 92
    Плаћање премије осигурања за запослене (добровољно пензијско и здравствено осигурање, колективно осигурање, животно осигурање) – др Весна Нешић
    • 1. Премија додатног добровољног пензијског и инвалидског осигурања
    • 2. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја
    • 3. Плаћање премије животног осигурања за запослене
   • 97
    Јубиларна награда – др Весна Нешић
   • 99
    Коришћење службеног аутомобила у приватне сврхе запосленог – др Весна Нешић
    • 1. Дефиниција зараде
    • 2. Доношење одлуке о давању запосленом на коришћење службеног аутомобила за његове приватне потребе
    • 3. Порески третман
    • 4. Утврђивање вредности примања
    • 5. Коришћење службеног аутомобила у приватне сврхе са аспекта Закона о ПДВ
    • 6. Пример обрачуна пореза и доприноса
   • 107
    Коришћење станова који су у власништву послодавца или на располагању послодавцу од стране запосленог – др Весна Нешић
    • 1. Утврђивање вредности примања
    • 2. Коришћење станова са аспекта Закона о ПДВ
    • 3. Пример обрачуна пореза и доприноса
   • 111
    Примена пореског ослобођења за рекреацију запослених – др Весна Нешић
    • 1. Обезбеђивање колективне рекреације истог обима и квалитета за све запослене
    • 2. Организовање спортског догађаја и заједничких активности и примена пореског ослобођења по том основу
    • 3. Изградња просторија и набавка опреме за рекреацију
   • 121
    Порески третман плаћања необавезних систематских прегледа за запослене – др Весна Нешић
    • 1. Порески третман
    • 2. Рачуноводствено евидентирање
    • 3. ПДВ се не плаћа на систематске прегледе
    • 4. Издаци по основу необавезних систематских прегледа представљају порески признати расход
    • 5. Исказивање података у пореској пријави ППП ПД
   • 126
    Давање запосленима одеће и обуће ради коришћења у службене сврхе – др Весна Нешић
    • 1. Порески третман
    • 2. Рачуноводствено евидентирање
    • 3. Право на одбитак претходног пореза
    • 4. Признавање расхода по основу набавке обуће и одеће за запослене у пореском билансу
    • 5. Попуњавање пореске пријаве ППП ПД
   • 129
    Солидарна и новчана помоћ за лечење која се исплаћује запосленом – др Весна Нешић
    • 1. Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности
    • 2. Новчана помоћ за лечење у земљи и иностранству
   • 132
    Солидарнa помоћ запосленом за рођење детета – др Весна Нешић
   • 135
    Помоћ у случају смрти члана породице запосленог – др Весна Нешић
  • ФИСКАЛНЕ КАСЕ

   • 137
    Техничко упутство за преглед функционалности ЕСИР-а или Л-ПФР-а – Дејан Младеновић
  • АКЦИЗА И ДУВАН

   • 142
    Утврђени су износи минималне акцизе за дуванске прерађевине – Дејан Младеновић
  • ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

   • 144
    Девизно пословање и пребијање дуговања и потраживања – Бранка Ђорђевић
   • 149
    Пренос потраживања и дуговања насталих у девизном пословању – Бранка Ђорђевић 149
    • 1. Пренос потраживања и дуговања по основу реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга резидената
    • 2. Пренос потраживања и дуговања по основу кредитног посла са иностранством
   • 152
    Послови наплате и плаћања другом нерезиденту по основу текућег или капиталног посла – Бранка Ђорђевић
   • 154
    Кредитни послови са иностранством у динарима – Бранка Ђорђевић
    • 1. Кредити које банка одобрава нерезиденту у динарима
    • 2. Динарски кредити које страни кредитор одобрава резиденту дужнику
  • ОСТАЛИ ПРОПИСИ

   • 157
    Закон о утврђивању финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства – Весна Живковић
    • 1. Корисници и намена средстава
    • 2. Услови коришћења средстава
    • 3. Финансијски оквир
    • 4. Начин реализације
    • 5. Праћење реализације
  • ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

   • 162
    Примена кредита за уштеђени порез – мр Дејан Дабетић
   • 164
    Ступање на снагу и почетак примене Уговора о избегавању двоструког опорезивања са Сингапуром – мр Дејан Дабетић
  • ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   • 166
    Централизоване јавне набавке Управе за заједничке послове републичких органа које ће се спроводити у 2022. години – Зоран Килибарда
    • 1. Предмет централизованих јавних набавки у 2022. години
    • 2. Основе уређења централизованих јавних набавки на републичком нивоу
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 170
    1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – септембар 2021. године
   • 172
    2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава од децембра 2020, односно марта 2021. године
   • 176
    3. Прагови до којих се не примењују поступци набавки у складу са Законом о јавним набавкама
   • 178
    4. Тарифa Управе за трезор
  • АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 180
    1. Измене у Програму "Моја прва плата"
   • 181
    2. Измене образаца финансијских извештаја за брокере, инвестиционе фондове и централни регистар и измене Контног оквира за берзе
   • 181
    3. Ревалоризација отплатних рата на дан 1. јула 2021. године
   • 181
    4. Измењен Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду
   • 182
    5. Измењенa Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада
  • ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • 185
    Септембар 2021

АРХИВА

ereste