Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 15-16/22

  • ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

   • 5
    Посебна обавеза електронског евидентирања ПДВ – појединачна и збирна евиденција – мр Предраг Петровић
    • 1. Збирна евиденција ПДВ
    • 2. Појединачна евиденција ПДВ
   • 8
    Рачуноводствено евидентирање рачуна обједињене наплате у име и за рачун других („Инфостан“ и др.) – мр Предраг Петровић
   • 10
    ПДВ актуелности – мр Предраг Петровић
    • 1. За коришћење претходног пореза довољан је исправан рачун, чак и у случају да ПДВ евиденције не садрже све прописане податке
    • 2. Ремонт резервоара за складиштење амонијака, као и код водног система реконструкција коруба на филтерским пољима спада у грађевинску делатност, а услуге чишћења филтерског поља и услуге израде пројекта изведеног објекта сматрају се споредним прометом
    • 3. Пренос објек(а)та који се даје у закуп лицу које ће га давати у закуп, сматра се преносом техничко–технолошке целине
    • 4. Управљење комуналним отпадом (сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман) опорезује се ПДВ по стопи од 10%
    • 5. На увоз и/или куповину роба и услуга од стране извођача радова, ради спровођења Међународних уговора којима је предвиђено пореско ослобођење, не плаћају се царина и ПДВ
    • 6. Супружник купца првог стана не сматра се купцем првог стана, за рефундацију ПДВ купцу првог стана
    • 7. Када се закуп измирује грађевинским радовима, то се сматра прометом из грађевинске делатности
  • ФИСКАЛИЗАЦИЈА

   • 19
    Актуелности из области фискализације – мр Предраг Петровић
    • 1. Испорука енергије за грејање, односно хлађење физичким лицима, чија потрошња се утврђује путем мерних инструмената не евидентира се преко електронског фискалног уређаја
    • 2. Услуга припреме и одржавања испита евидентира се преко електронског фискалног уређаја, када се врше лицима која нису обвезници фискализације (обвезници пореза на приход од самосталне делатности и обвезници пореза на добит правних лица)
   • 21
    Обавештење Пореске управе за обвезнике фискализације који привремено, због годишњег одмора, неће обављати делатност – Дејан Младеновић
  • Е-ФАКТУРЕ

   • 23
    Регистрација субјеката приватног сектора на порталу еФактура – Дејан Младеновић
   • 25
    Систем електронских фактура (СЕФ) – детаљи нове исправке 2.6 – Дејан Младеновић
  • ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

   • 27
    Статусна промена – припајање – др Рада Стојановић
    • 1. Статусне промене
    • 2. Припајање са аспекта Закона о привредним друштвима
    • 3. Припајање са аспекта заштите конкуренције
    • 4. Достављање финансијских извештаја у вези са припајањем
    • 5. Рачуноводствено евидентирање статусне промене припајање
    • 6. Порески аспект статусне промене припајање
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 68
    Радни однос на одређено време – др Весна Нешић
    • 1. Радни однос на одређено време због повећаног обима посла може трајати најдуже 24 месеца
    • 2. Начин продужења уговора о раду на одређено време и пријава и одјава са осигурања
    • 3. Изузеци приликом којих се уговор о раду може закључити у трајању дужем од 24 месеца
    • 4. Прерастање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време
   • 75
    Радно ангажовање пензионера – др Весна Нешић
    • 1. Могућност радног ангажовања пензионера
    • 2. Стицање статуса осигураника запосленог и права из радног односа
    • 3. Заснивање радног односа са корисником пензије
    • 4. Пример обрачуна пореза и доприноса на зараду запосленог пензионера
    • 5. Пензионери који раде по уговорима ван радног односа
   • 81
    Плаћање доприноса за осниваче привредних друштава – др Весна Нешић
    • 1. Оснивачи за које постоји обавеза плаћања доприноса
    • 2. Обавеза закључивања уговора са оснивачима
    • 3. Одређивање приоритетног основа осигурања
    • 4. Оснивач привредног друштва који је засновао радни однос у свом привредном друштву
    • 5. Оснивач привредног друштва који ради у привредном друштву без заснивања радног односа
    • 6. Оснивач – пензионер који може да ради у свом привредном друштву
    • 7. Оснивач привредног друштва – нерезидент
    • 8. Оснивачи удружења, задруга, клубова и сл.
   • 99
    Примања директора (резиденaтa и нерезиденaтa) – др Весна Нешић
    • 1. Заснивање радног односа са директором
    • 2. Обављање послова директора без заснивања радног односа
    • 3. Уговор о допунском раду са директором
    • 4. Могућност ангажовања пензионера да обавља функцију директора и порески третман његовог примања
   • 113
    Запошљавање лица млађих од 18 година живота – др Весна Нешић
    • 1. Услови за запошљавање
    • 2. Закључење уговора о раду и права из радног односа
    • 3. Престанак радног односа
    • 4. Обезбеђивање превентивних мера за безбедан и здрав рад
    • 5. Утврђивање рада опасног за децу
  • РЕВИЗИЈА

   • 121
    Обавеза закључивања уговора о ревизији финансијских извештаја за 2022. годину и остале законске обавезе у вези са ревизијом – мр Предраг Петровић
    • 1. Обвезници ревизије
    • 2. Рок за закључивање уговора о ревизији
    • 3. Обављање ревизије и предузећа за ревизију
    • 4. Обавеза правних лица и предузетника да одговоре на конфирмацију ревизора
    • 5. Обавеза према ревизији у вези са пописом
    • 6. Друштва за ревизију
  • ПЛАТНИ ПРОМЕТ

   • 130
    Компензација, асигнација, цесија и преузимање дуга – др Весна Нешић
    • 1. Компензација
    • 2. Асигнација
    • 3. Цесија
    • 4. Преузимање дуга
    • 5. Спровођење алтернативних облика плаћања када још увек није настао дужничко–поверилачки однос
    • 6. Наплата накнаде за услугу прихватања упута, преноса потраживања и преузимање дуга
    • 7. Компензација, асигнација и цесија са физичким лицем
    • 8. Облици плаћања у пословању са лицима са подручја АП Косово и Метохија
   • 151
    Измирење обавеза када је рачун дужника блокиран ради извршења принудне наплате – др Весна Нешић
    • 1. Принудна наплата
    • 2. Плаћање јавних прихода путем алтернативних облика плаћања
    • 3. (Не)могућност измирења обавеза компензацијом
    • 4. (Не)могућност измирења обавеза путем уговора о јемству
    • 5. (Не)могућност измирења обавеза путем залоге потраживања
    • 6. Одговорност за измирење обавеза супротно одредбама члана 5. став 2. Закона о плаћању
   • 165
    Исплата зарада и других личних примања путем асигнације, односно цесије – др Весна Нешић
    • 1. Начин исплате зараде путем асигнације, односно цесије
    • 2. Исплата накнаде трошкова и других примања запослених
  • ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

   • 174
    Послови пребијања дуговања и потраживања у девизном пословању – Бранка Ђорђевић
    • 1. Пребијање дуговања и потраживања по основу реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга резидената
    • 2. Пребијање дуговања и потраживања по основу кредитних послова са иностранством у девизама
   • 178
    Пренос потраживања и дуговања у девизном пословању – Бранка Ђорђевић
    • 1. Пренос потраживања и дуговања по основу реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга резидената (члан 7. Закона)
    • 2. Пренос потраживања и дуговања по основу кредитног посла са иностранством (члан 20. Закона)
   • 182
    Послови наплате и плаћања другом нерезиденту по основу текућег или капиталног посла – Бранка Ђорђевић
  • ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

   • 184
    Уговори о избегавању двоструког опорезивања (табеларни приказ права опорезивања појединих категорија прихода и имовине) – мр Дејан Дабетић
  • ЈАВНА ДРУШТВА

   • 212
    Подзаконска акта новог Закона о тржишту капитала (извештавање јавних друштава и ревизија ФИ јавних друштава) – Дејан Младеновић
    • 1. Извештавање јавних друштава
    • 2. Ревизија финансијских извештаја издавалаца јавних друштава
   • 218
    Уговарање ревизије и ревизија јавних друштава – ограничен број узастопних ревизија и критеријуми за ревизора – мр Предраг Петровић
    • 1. Број узастопних ревизија правног лица за ревизију код истог јавног друштва ограничен је на пет
    • 2. Законски захтеви у вези са ревизијом издаваоца
    • 3. Критеријуми за ревизора јавног друштва
    • 4. Захтев за стављање на листу, поступак утврђивања и објављивања листе друштава за ревизију
    • 5. Консултантске услуге које друштво за ревизију не може да пружа обвезнику ревизије
    • 6. Минималан садржај извештаја о ревизији финансијских извештаја јавних друштава
    • 7. Листа ревизорских кућа које могу да врше ревизију јавних друштава за 2022. годину
   • 225
    Састављање полугодишњих извештаја јавних друштава – мр Предраг Петровић
    • 1. Обвезници састављања полугодишњих извештаја
    • 2. Органи и правна лица којима се достављају полугодишњи извештаји
    • 3. Садржај полугодишњег извештаја
    • 4. Начин састављања полугодишњих финансијских извештаја
    • 5. Достављање полугодишњих извештаја Комисији и берзи
  • ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   • 234
    Централизоване јавне набавке Управе за заједничке послове републичких органа које ће се спроводити у 2023. години – Зоран Килибарда
    • 1. Предмет централизованих јавних набавки у 2023. години
    • 2. Основе уређења централизованих јавних набавки на републичком нивоу
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 238
    Упутство за припрему Закона о буџету РС за 2023. годину – Зоран Килибарда
   • 244
    Упутство за припрему буџета локалне власти за 2023. годину – Зоран Килибарда
   • 251
    Основне и средње школе су у обавези да најкасније до 16. септембра 2022. године, доставе ЦЕНУС за школску 2022/2023. годину – Зоран Килибарда
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 264
    1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – август 2022. године
   • 266
    2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава од јануара 2022. године
   • 269
    3. Прагови до којих се не примењују поступци набавки у складу са Законом о јавним набавкама
   • 271
    4. Тарифa Управе за трезор
  • ПРАКТИЧНИ САВЕТИ

   • 273
    ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ – Бранка Ђорђевић
    • 273
     1. (Не)могућност да резидент купи потраживање од нерезидента
    • 273
     2. Како да резидент наплати потраживање од нерезидента у блокади
    • 274
     3. Резидент предузетник може узети зајам од нерезидента – физичког лица
    • 275
     4. Нерезидент – физичко лице може платити уместо нерезидента – правног лица
    • 275
     5. Да ли су домаће и страно друштво са истим називом и власником део мултинационалне корпорације
    • 276
     6. Могућност да се обавеза према резиденту пренесе са нерезидента на резидента
    • 277
     7. Резидент – хуманитарна организација може отворити PayPal рачун
    • 277
     8. Моменат пријаве потраживања из иностранства које се плаћа у ратама кaо кредитног посла
    • 277
     9. (Не)могућност да резидент јемчи меницом нерезиденту
    • 278
     10. Обавеза извештавања за плаћања преко PayPal-а
  • АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 279
    1. Услуге бонитета АПР на основу података из финансијских извештаја за 2021. годину
  • ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • 281
    Август 2022

АРХИВА

ereste