Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 19/17

  • РАЧУНОВОДСТВО

   • 5
    МСФИ 15 – Приходи по уговорима с купцима – др Весна Нешић
    • 1. Циљ
    • 2. Делокруг
    • 3. Дефиниције
    • 4. Оквир модела признавања прихода
    • 5. Трошкови уговора
    • 6. Презентација и обелодањивање
    • 7. Датум примене и прелазне одредбе
    • 8. Примена МСФИ 15
   • 16
    Измене МСФИ за МСП које се примењују у 2017. години – др Рада Стојановић
    • 1. Садржај измена МСФИ за МСП
    • 2. Метод ревалоризације као опција накнадног вредновања некретнина, постројења и опреме
    • 3. Признавање и вредновање одложених пореза
    • 4. Усаглашавање рачуноводственог третмана средстава у вези са истраживањем и процењивањем минералних ресурса
    • 5. Промене у вези са признавањем и вредновањем
    • 6. Промене у вези са захтевима за презентацију билансних ставки и обелодањивање информација о њима
    • 7. Прилог А
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 35
    Одлуком Уставног суда потврђено је да за оснивача, који не ради у свом привредном друштву, не постоји обавеза плаћања доприноса – др Весна Нешић
   • 39
    "Лизинг" радне снаге и посредовање у запошљавању – др Весна Нешић
    • 1. Делатности агенција за запошљавање и уступање људских ресурса
    • 2. (Не)могућност изнајмљивања радника према Закону о раду
    • 3. Делатност агенција за запошљавање
    • 4. Делатност агенције за привремено запошљавање
    • 5. Делатност уступања људских ресурса
   • 46
    Начин престанка радног односа и разлози за отказ – Бојана Потежица
  • ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

   • 51
    Подзаконски акти јединица локалне самоуправе за утврђивањe пореза на имовину за 2018. годину
    • 1. Подзаконски акти које су дужне да донесу јединице локалне самоуправе
    • 2. Подзаконски акти које могу донети јединице локалне самоуправе
  • ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

   • 61
    Девизни прекршаји – Бранка Ђорђевић
    • 1. Текући послови
    • 2. Прекршаји по пословима извештавања у пословању са иностранством
    • 3. Прекршаји по депозитним пословима
  • АКЦИЗА И ДУВАН

   • 68
    Правилник o изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденције, достављања података и подношења пореске пријаве – Велимир Турановић
   • 75
    Тромесечни обрачун акцизе за период од 1. јануара до 30. септембра 2017. године – Велимир Турановић
    • 1. Акцизни производи
    • 2. Износи и стопе акцизе
    • 3. Начин састављања тромесечног обрачуна акцизе
   • 90
    Обавеза вођења евиденција и достављања података о акцизним производима и акцизним маркицама за 3. квартал – Велимир Турановић
   • 92
    Достављање тромесечног извештаја произвођача и обрађивача дувана – Велимир Турановић
    • 1. Произвођачи дувана
    • 2. Обрађивачи дувана
    • 3. Казнене одредбе за прекршај невођења евиденције и недостављања извештаја
   • 95
    Правилник o изменама и допунама Правилника о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу – Велимир Турановић
  • ПОЉОПРИВРЕДА

   • 99
    Донети су правилници о IPARD подстицајима у физичку имовину – Велимир Турановић
    • 1. Правилник о IPARD подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
     • 1.1. Право на IPARD подстицаје
     • 1.2. Општи услови за остваривање права на одобравање пројекта
     • 1.3. Посебни услови за остваривање права на одобравање пројекта
     • 1.4. Износ IPARD подстицаја
     • 1.5. Поступак за остваривање права на IPARD подстицаје
     • 1.6. Израчунавање основице за обрачун IPARD подстицаја
     • 1.7. Бодовање и рангирање, доношење решења и измена одобреног пројекта
     • 1.8. Исплата IPARD подстицаја
     • 1.9. Покретање поступка за одобравање исплате и потребна документација
     • 1.10. Контрола, решење о исплати и обележавање предмета инвестиције
    • 2. Правилник о IPARD подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства
     • 2.1. Право на IPARD подстицаје
     • 2.2. Општи услови за остваривање права на одобравање пројекта
     • 2.3. Посебни услови за остваривање права на одобравање пројекта за прераду и маркетинг у сектору млека
     • 2.4. Износ IPARD подстицаја
     • 2.5. Поступак за остваривање права, израчунавање основице, бодовање и рангирење
     • 2.6. Решење о одобравању пројекта, измена пројекта и исплата
     • 2.7. Покретање поступка за исплату, потребна документација и решење о исплати
     • 2.8. Обележавање предмета инвестиције
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 110
    Усвојен је нови Закон о високом образовању – др Ружица Цветковић
    • 1. Основне одредбе и циљеви доношења закона
    • 2. Расподела финансијских средстава високошколским установама и буџетско финансирање студентских конференција и стручних тела
    • 3. Оснивање, рад, делатност и имовина установа које обављају делатност високог образовања
    • 4. Основе финансирања високошколских установа чији оснивач је Република
    • 5. Радно-правни статус на високошколским установама
    • 6. Права и обавезе запослених у високошколској установи
    • 7. Режим студија и студенти
    • 8. Евиденција и јавне исправе
    • 9. Надзор над радом високошколских установа и казнене одредбе
    • 10. Високошколске установе чији оснивач је Република на територији аутономних покрајина
    • 11. Прелазне и завршне одредбе
   • 123
    Усвојен је нови Закон о основама система образовања и васпитања – др Ружица Цветковић
    • 1. Основне одредбе Закона
    • 2. Остваривање образовања и васпитања
    • 3. Развој, обезбеђивање и унапређивање квалитета образовања и васпитања - министарства, савета, стручних тела и установа
    • 4. Програми образовања и васпитања и завршни испит
    • 5. Установе образовања и васпитања
    • 6. Средства и органи установе
    • 7. Запослени и радно правни статус
    • 8. Евиденција и јавне исправе
    • 9. Поверавање послова државне управе Аутономној покрајини
    • 10. Финансирање делатности установа чији је оснивач Република Србија, АП и ЈЛС
    • 11. Казнене, Прелазне и завршне одредбе
  • 136
   БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – октобар 2017. године
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава у 2017. години
   • 3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • ПРАКТИЧНИ САВЕТИ

   • 144
    РАДНИ ОДНОСИ – Бојана Потежица
    • 1. Давање решења о радном месту са бенефицираним радним стажом
    • 2. Додатни доприноси за бенефицирани радни стаж
    • 3. Радни стаж за пола радног времена
    • 4. Продужење уговора о раду на одређено време
   • 146
    ФИСКАЛНЕ КАСЕ – Дејан Младеновић
    • 5. Дневни извештај фискалне касе објекта који ради после поноћи
   • 147
    ПОРЕЗ НА ДОБИТ – Дејан Младеновић
    • 6. Подношење измењене пореске пријаве за порез на добит
  • 149
   АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 1. Преглед обрачуна ПДВ
   • 2. Ревалоризација отплатних рата на дан 1. октобар 2017. године
   • 3. Измењен знак забране пушења и знак да је пушење дозвољено у одређеном простору
  • 153
   ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • Октобар 2017

АРХИВА

ereste