Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 4/20

  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 7
    Прописане су нове шифре прихода у пореској пријави ППП ПД – др Весна Нешић
    • 1. Шифре прихода за новонастањеног обвезника
    • 2. Шифре прихода за новоосноване који обављају иновациону делатност
    • 3. Шифре прихода за квалификованог новозапосленог
    • 4. Нове шифре прихода за исплату накнаде предузетнику и предузетнику паушалцу који су несамостални у раду
    • 5. Усаглашавање шифри прихода 110, 111 и 634 са законским изменама
    • 6. Усаглашавање шифри прихода са Законом о здравственом осигурању
    • 7. Брисане су шифре прихода за зараду и накнаду зараде новозапослених лица млађих од 30 година и старијих од 45 година
   • 19
    Олакшице за новозапослене које су у примени на дан 1. јануара 2020. године, односно 1. марта 2020. године – др Весна Нешић
   • 22
    Повраћај плаћеног пореза и доприноса за новозапослена лица од 1. јула 2014, односно 1. јануара 2016. године – продужене олакшице – др Весна Нешић
    • 1. Лица за која послодавац остварује право на повраћај дела плаћеног пореза по одбитку
    • 2. Услови за остваривање права на повраћај дела пореза плаћеног по одбитку
    • 3. Право на повраћај дела пореза плаћеног по одбитку
    • 4. Подношење појединачне пореске пријаве за новозапослена лица
    • 5. Подношење захтева за повраћај дела плаћеног пореза по одбитку
    • 6. Књижење повраћаја дела плаћеног пореза по одбитку
    • 7. Ограничења примене новог система подстицања запошљавања
   • 38
    Олакшице за запошљавање квалификованог новозапосленог – др Весна Нешић
    • 1. Послодавци који имају право на олакшице
    • 2. Квалификовани новозапослени за кога послодавац остварује право на олакшице
    • 3. Услови за остваривање права на олакшице
    • 4. У чему се састоје олакшице
    • 5. Период коришћења олакшице
    • 6. Губитак права на олакшице
    • 7. Боловање и олакшице
    • 8. Подношење Пореске пријаве ППП ПД
    • 9. Књижење олакшица
   • 51
    Тест самосталности предузетника – др Весна Нешић
    • 1. Критеријуми за спровођење теста самосталности
    • 2. Ко спроводи тест самосталности
    • 3. Када се спроводи тест самосталности (поступање у прелазном периоду)
    • 4. Опорезивање предузетника, односно предузетника паушалца порезом на друге приходе
    • 5. Подношење Пореске пријаве ППП ПД
    • 6. Анализа критеријума самосталности предузетника
   • 58
    Примена нове стопе доприноса за ПИО код оснивача - привредних друштава и предузетника – др Весна Нешић
  • ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

   • 60
    Нова Уредба о паушалном опорезивању и месечно утврђивање обавеза – Дејан Младеновић
    • 1. Критеријуми
    • 2. Полазна основица
    • 3. Елементи за утврђивање паушалног прихода
    • 4. Прелазне и завршне одредбе Уредбе
    • 5. Калкулатор паушалног опорезивања
    • Прилог – Списак паушално опорезивих делатности
   • 76
    Нови систем паушалног опорезивања од 1.1.2020. године (Саопштење – питања и одговори Пореске управе) – Дејан Младеновић
  • ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

   • 84
    Измене и допуне правилника о рачунима – мр Предраг Петровић
    • 1. Услуге техничке подршке приликом коришћења софтвера, хардвера и друге опреме на одређени временски период
    • 2. Издавање књижних одобрења/задужења на основу својих података и података других лица
    • 3. Навођење податка о броју фискалног рачуна
   • 87
    (Не)издавање рачуна и фискалних исечака за ваучере – мр Предраг Петровић
    • 1. При продаји ваучера није обавезно издавање фискалних исечака
    • 2. Издавање рачуна за једнонаменске ваучере
    • 3. Неиздавање рачуна за вишенаменске ваучере
    • 4. Порески третман ваучера издатих до 31.12.2019. године
   • 93
    Измене и допуне правилника о евидентирању и брисању обвезника ПДВ и садржини пореске пријаве ПДВ – мр Предраг Петровић
    • 1. Измене везане за ЕППДВ пријаву
    • 2. Измене везане за Образац ПЕПДВ
    • 3. Измене везане за Образац ЗБПДВ
    • 4. Измене везане за Образац ПБПДВ
    • 5. Измене везане за ПППДВ пријаву
    • 6. Брисање списка организационих јединица Пореске управе
    • 7. Прелазне и завршне одредбе
   • 98
    Утврђивање и исправка сразмерног пореског одбитка од јануара 2020. године – мр Предраг Петровић
    • 1. Сразмерни порески одбитак према одредбама Закона о ПДВ
    • 2. Начин утврђивања сразмерног пореског одбитка према Правилнику
    • 3. Начин утврђивања исправке сразмерног пореског одбитка према Правилнику
  • НОВИ ПРОПИСИ

   • 101
    Правилник о пријави за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине – Дејан Младеновић
   • 105
    Уредба о евиденцији привредних субјеката који обављају комуналну делатност – Дејан Младеновић
   • 107
    Услови за рад агенција за привремено запошљавање – Весна Живковић
    • 1. Просторни и технички услови
    • 2. Захтев за издавање дозволе
    • 3. Лице овлашћено за потписивање уговора
    • 4. Стручни испит
    • 5. Комисија за полагање стручног испита
  • ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

   • 110
    „Нови“ Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину
    • 1. Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину
    • 2. Пореска пријава за утврђивање пореза на наслеђе и поклон
    • 3. Пореске пријаве за утврђивање пореза на пренос апсолутних права
  • УПОТРЕБА, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА

   • 125
    Опорезивање порезом на употребу, држање и ношење добара у 2020. години
    • 1. Порез на употребу моторних возила
    • 2. Порез на употребу пловила
    • 3. Порез на употребу ваздухоплова
    • 4. Порез на регистровано оружје
  • ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   • 137
    Нови Закон о јавним набавкама – Бранимир Благојевић
    • Увод
    • 1. (Електронска) комуникација у поступку јавне набавке
    • 2. Појмови наручиоца и привредног субјекта
    • 3. Ново начело – „начело пропорционалности“
    • 4. Изузеци од примене Закона
    • 5. Прагови за примену Закона
    • 6. Резервисане јавне набавке
    • 7. Врсте поступака јавних набавки и рокови за подношење понуда
    • 8. Преговарачки поступак без објављивања јавног позива
    • 9. Друштвене и друге посебне услуге
    • 10. Припрема за спровођење поступка јавне набавке, Комисија за јавну набавку и покретање поступка
    • 11. Огласи о јавној набавци
    • 12. Критеријуми за квалитативан избор привредног субјекта
    • 13. Критеријуми за доделу уговора
    • 14. Измене, допуне и додатна објашњења документације о набавци
    • 15. Подизвођачи
    • 16. Понуда – додатна објашњења, контрола и допуштене исправке и услови за доделу уговора
    • 17. Извршење уговора о јавној набавци
    • 18. Мониторинг над применом прописа о јавним набавкама
    • 19. Новине у поступку заштите права
    • 20. Из прелазних и завршних одредаба
   • 154
    Доношење финансијског и плана јавних набавки, КЈС / наручилаца, за 2020. годину – Зоран Килибарда
    • 1. Усклађивање/доношење финансијског плана или плана за коришћење апропријација
    • 2. Доношење годишњег плана набавки за 2020. годину
    • 3. Правилник о форми плана јавних набавки и важност интерног акта наручиоца у планирању
    • 4. Надограђена верзија софтвера за планирање јавних набавки и квартално извештавање
    • 5. Усклађивање Плана јавних набавки са новим Законом о јавним набавкама
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 164
    Донет је нови Списак корисника јавних средстава за 2020. годину који (ни)су укључени у Консолидовани рачун трезора – Зоран Килибарда
    • 1. Предмет уређивања новог Правилника
    • 2. Ознаке типа КЈС и припадност одређеној групи КЈС
   • 167
    Припрема, састављање и достављање годишњих финансијских извештаја (завршних рачуна) за 2019. годину – корисника јавних средстава који примењују Контни план за буџетски систем – Зоран Килибарда
    • 1. Нормативни оквир којим се уређују буџетско рачуноводство и извештавање
    • 2. Поступак припреме и послови који претходе састављању финансијских извештаја
    • 3. Додатна објашњења о садржини и функцији конта имовине, обавеза и капитала, прихода и примања, расхода и издатака и резултата пословања
    • 4. Обрасци на којима се састављају и достављају финансијски извештаји (завршни рачун)
    • 5. Закључивање пословних књига и чување рачуноводствених исправа
   • 205
    Утврђивање резултата пословања за 2019. годину – корисника јавних средстава који примењују Контни план за буџетски систем – Зоран Килибарда
    • Увод
    • 1. Утврђивање вишка прихода и примања – суфицит
    • 2. (Не)могућност утврђивања мањка прихода и примања – дефицит
    • 3. Закључак
   • 213
    Промена начина вођења пословних књига – „прекњижавања“ – Зоран Килибарда
  • 221
   БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – јануар 2020. године
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава у 2019. години (и даље)
   • 3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • 229
   АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 1. Достављање потврде о плаћеном порезу по одбитку физичким лицима до 31. јануара 2020. године
   • 2. Подношење аконтационе пријаве ППДГ-1Р паушално опорезованих предузетника за 2020. годину
   • 3. Објављене основице доприноса у „Сл. гласнику РС“
   • 4. Анекс Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности
   • 5. Правилник о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом
   • 6. Допуна Правилника о утврђивању статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност из области културе
  • 233
   ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • Јануар 2020

АРХИВА

ereste