Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 8/20

  • АКТУЕЛНО – ВАНРЕДНО СТАЊЕ

   • 5
    Права и обавезе запослених и послодаваца у току трајања ванредног стања – др Весна Нешић
    • 1. Рад од куће
    • 2. Рад краћи од пуног радног времена
    • 3. Организовање рада за запосленог родитеља са децом млађом од 12 година
    • 4. Годишњи одмор
    • 5. „Принудни одмор“
    • 6. Прекид рада по налогу надлежног органа или надлежног органа послодавца
    • 7. Неплаћено одсуство
    • 8. Проглашење запосленог „технолошким вишком”
    • 9. Боловање услед заражености корона вирусом
    • 10. Изолација због сумње да је запослени заражен
   • 12
    Радноправни статус запослених старијих од 65 година живота након увођења забране кретања – др Весна Нешић
   • 14
    Рокови у судским поступцима и поступци извршења и обезбеђења за време ванредног стања – Дејан Младеновић
   • 16
    Одлуке НБС о застоју (мораторијуму) у отплати обавеза – кредита /лизинга – Дејан Младеновић
   • 19
    Одлука о ограничењу висине цена основних животних намирница и заштитне опреме – Дејан Младеновић
   • 20
    Прве пореске олакшице (мере) за време ванредног стања – Дејан Младеновић
   • 21
    Обавештење носиоцима пољопривредних газдинстава о начину остваривања права на подстицаје
   • 22
    Захтев за остваривање права из ПИО електронским путем – eлектронски шалтер Фонда – Дејан Младеновић
   • 24
    Уплата донација за помоћ у борби против COVID-19
   • 25
    Уредба о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања – Дејан Младеновић
   • 26
    Извештавање о кредитним пословима са иностранством у електронском облику – Дејан Младеновић
   • 27
    Обустава рада са странкама путем шалтера – Дејан Младеновић
   • 29
    Дефискализација фискалних каса за време привременог затварања малопродајних објеката због ванредног стања – Дејан Младеновић
   • 30
    Допуњена одлука о вођењу Регистра меница и овлашћења – Дејан Младеновић
   • 31
    Обавештење у вези са спровођењем поступака јавних набавки у току ванредног стања
  • НОВИ ЗАКОНИ

   • 33
    Закон о утврђивању порекла имовине и посебном порезу – Дејан Младеновић
    • 1. Разлози за доношење
    • 2. Одредбе Закона
    • 3. Казнене одредбе
   • 37
    Нови закон о играма на срећу – Дејан Младеновић
    • 1. Разлози за доношење новог закона
    • 2. Усклађивање са новим Законом
    • 3. Одредбе новог Закона
    • 4. Казнене одредбе
    • 5. Повећање основног капитала
  • ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

   • 45
    Годишњи порез на доходак грађана за 2019. годину – др Весна Нешић
    • 1. Порески обвезници
    • 2. Неопорезиви износ
    • 3. Приходи који се опорезују
    • 4. Умањење односно увећање дохотка за опорезивање
    • 5. Приходи који нису предмет опорезивања годишњим порезом на доходак грађана
    • 6. Опорезиви приходи који улазе у доходак за опорезивање годишњим порезом
    • 7. Доходак за опорезивање
    • 8. Пореска основица
    • 9. Пореска стопа
    • 10. Начин уношења података у образац ППДГ-2Р
    • 11. Подношење пореске пријаве
    • 12. Утврђивање и плаћање годишњег пореза на доходак грађана
  • ПОРЕЗ НА ДОБИТ

   • 69
    Утврђене каматне стопе „ван дохвата руке“ за 2020. годину – мр Предраг Петровић
  • РАЧУНОВОДСТВО

   • 70
    Консолидовање финансијских извештаја за 2019. годину – др Рада Стојановић
    • 1. Обавеза консолидовања финансијских извештаја
    • 2. Изузеци од обавезе консолидовања
    • 3. Одређивање круга консолидовања
    • 4. Достављање консолидованих финансијских извештаја
    • 5. Основи вредновања билансних ставки код правних лица која улазе у круг консолидовања
    • 6. Претпоставке консолидовања финансијских извештаја
    • 7. Поступци консолидовања
    • 8. Анализа информација садржаних у консолидованим финансијским извештајима
  • ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

   • 97
    Усвајање финансијских извештаја и мишљења ревизора – мр Предраг Петровић
    • 1. Усвајање финансијских извештаја
    • 2. Неусвајање финансијских извештаја
    • 3. Побијање Одлуке о усвајању финансијских извештаја
    • 4. Утицај мишљења овлашћеног ревизора на усвајање финансијских извештаја
    • 5. Достављање редовних финансијских извештаја и документације уз финансијске извештаје
    • 6. Достављање усвојених финансијских извештаја јавних друштава
    • 7. Замена јавно објављених финансијских извештаја и документације за 2019. годину
   • 107
    Годишњи извештај о пословању – мр Предраг Петровић
    • 1. Законски основ за састављање
    • 2. Садржина годишњег извештаја о пословању
    • 3. Општи садржај годишњег извештаја о пословању
    • 4. Додатни садржај годишњег извештаја о пословању јавних друштава
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 126
    Повраћај више плаћеног доприноса за социјално осигурање – др Весна Нешић
    • 1. Повраћај више плаћеног доприноса
    • 2. (Не) могућност повраћаја доприноса из ранијих година
   • 130
    Престанак обавезе плаћања доприноса по основу уговорене накнаде у текућој години – др Весна Нешић
  • ЈАВНА ДРУШТВА

   • 134
    Достављање годишњег финансијског извештаја јавних друштава Комисији за ХОВ – мр Предраг Петровић
    • 1. Обвезници достављања годишњег извештаја
    • 2. Обавеза извештавања јавних друштава и рок за достављање извештаја
    • 3. Садржина годишњег извештаја о пословању
    • 4. Начин предаје годишњег финансијског извештаја и друге документације Комисији и Београдској берзи
   • 139
    Састављање кварталних извештаја јавних друштава чијим се хартијама од вредности тргује на листингу – мр Предраг Петровић
    • 1. Обвезници састављања и достављања кварталних извештаја
    • 2. Садржај кварталног извештаја
    • 3. Састављање кварталних извештаја
    • 4. Достављање кварталних извештаја Комисији и берзи
  • ТОКОВИ ОТПАДА

   • 145
    Годишњи извештај о производима који после употребе постају посебни токови отпада за 2019. годину – Дејан Младеновић
    • 1. Обвезници достављања годишњег извештаја
    • 2. Висина накнаде
    • 3. Евиденције на основу којих се припрема годишњи извештај
    • 4. Годишњи извештај
    • 5. Казнене одредбе
   • 158
    Годишњи извештаји произвођача и власника отпада за 2019. годину– Дејан Младеновић
    • 1. Обвезници достављања годишњег извештаја о отпаду
    • 2. Рокови и начин достављања извештаја
    • 3. Казнене одредбе
    • 4. Законска регулатива и документи неопходни за вођење података и припрему дневне евиденције и годишњег извештаја
    • 5. Упутство за попуњавање документа о кретању отпада
   • 174
    Годишњи извештаји о управљању амбалажом и амбалажним отпадом за 2019. годину – Дејан Младеновић
    • 1. Извештавање о амбалажи и амбалажном отпаду
    • 2. Обвезници достављања годишњег извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом
    • 3. Рокови достављања извештаја
    • 4. Начин утврђивања и плаћања накнаде
    • 5. Начин достављања извештаја
    • 6. Казнене одредбе
  • ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

   • 183
    Тромесечни извештаји о реализацији годишњег/ трогодишњег програма пословања јавних предузећа (за период 1.1.2020 – 31.3.2020) – Дејан Младеновић
  • ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   • 185
    Нови правилник о Регистру понуђача – Бранимир Благојевић
   • 189
    Тромесечни (квартални) извештај о јавним набавкама за период јануар - март 2020. године треба доставити до 10. априла 2020. године – Зоран Килибарда
   • 193
    Допуне уредбе о централизованим јавним набавкама здравствених установа из Плана мреже – Зоран Килибарда
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 195
    Измене и допуне Уредбе о буџетском рачуноводству – Зоран Килибарда
    • 1. Неопходна прецизирања одредаба
    • 2. Измене и допуне дефиниција
    • 3. Допуне код основа вођења рачуноводства и финансијског извештавања
    • 4. Пословне књиге и рачуноводствене исправе
    • 5. Брисане су казнене одредбе
   • 201
    Тромесечно периодично извештавање о извршењу буџета за период јануар - март 2020. године – Зоран Килибарда
    • 1. Обвезници и припремна књижења
    • 2. Рокови за достављање извештаја
    • 3. Обрасци за састављање извештаја
    • 4. Начин састављања и унос података у Образац 5
    • 5. Састављање писаних образложења
   • 211
    Нови Правилник о систeму извршења буџета РС – Зоран Килибарда
    • 1. Дефиниције
    • 2. Поступци извршења буџета РС
   • 215
    Извештавање о систему финансијског управљања и контроле и систему интерне ревизије – до 31. марта – Дејан Младеновић
  • 217
   БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – април 2020. године
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава у 2019. години (и даље)
   • 3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • 225
   АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 1. Издавање дозволе предузећима за кретање запослених у време полицијског часа (од 17 до 05 часова)
   • 2. Ревалоризација отплатних рата на дан 1. јануар 2020. године, односно 1. април 2020. године
  • 229
   ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

  • Април 2020

АРХИВА

ereste