Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 11-12/17

  • АКТУЕЛНО

   • 5
    Закључци са 48. Симпозијума Савеза рачуновођа и ревизора Србије, Златибор, 2017.
  • ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

   • 8
    Услуге туристичких агенција у систему ПДВ – мр Предраг Петровић, др Весна Нешић
    • 1. Туристичка агенција
    • 2. Туристичка услуга
    • 3. Место вршења туристичке услуге и случајеви у којима је туристичка агенција порески дужник
    • 4. Време промета туристичке услуге и настанак обавезе обрачуна ПДВ
    • 5. Основица за опорезивање јединствене туристичке услуге
    • 6. Рачун или други документ који издаје туристичка агенција
    • 7. Право на одбитак претходног пореза
    • 8. Евиденција ПДВ и исказивање података у пореској пријави
    • 9. Рачуноводствена правила евидентирања пословних промена
    • 10. Туристичке агенције – посредници
   • 28
    За пореско ослобођење од ПДВ превоза при увозу довољан је CMR, CIM, манифест и др. – мр Предраг Петровић
  • ОПОРЕЗИВАЊЕ ПРИХОДА ГРАЂАНА

   • 30
    Привремени и повремени послови – др Весна Нешић
    • 1. Основна обележја привремених и повремених послова
    • 2. Могућност уговарања и исплате накнаде трошкова лицу на привременим и повременим пословима и порески третман тих трошкова
    • 3. Лица са којима може да се закључи уговор о привременим и повременим пословима
    • 4. Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
    • 5. Допринос за здравствено осигурање
    • 6. Допринос за осигурање од незапослености
    • 7. Пријава на осигурање
    • 8. Најнижа и највиша основица за обрачун социјалног доприноса и сразмерна најнижа основица
    • 9. Плаћање пореза на накнаду по уговору о привременим и повременим пословима
    • 10. Преглед пореза и доприноса на накнаде по основу уговора о привременим /повременим пословима
    • 11. Примери обрачуна накнаде за привремене и повремене послове
   • 43
    Уговор о стручном оспособљавању и усавршавању – др Весна Нешић
    • 1. Уговор о стручном оспособљавању
    • 2. Уговор о стручном усавршавању
    • 3. Обавезе које се плаћају код уговора о стручном оспособљавању и усавршавању без уговорене накнаде
    • 4. Обавезе које се плаћају према уговору о стручном оспособљавању и усавршавању када је уговорена накнада
    • 5. Плаћање трошкова, без исплате накнаде за рад лицу које ради по уговору о стручном оспособљавању и усавршавању
    • 6. Подношење пореске пријаве
    • 7. Пример обрачуна пореза и доприноса
   • 52
    Уговор о волонтерском раду закључен у складу са Законом о волонтирању – др Весна Нешић
    • 1. Појам волонтирања
    • 2. Волонтер и организатор волонтирања
    • 3. Накнада трошкова и могућност исплате џепарца за дугорочно волонтирање
    • 4. Уговор о волонтирању
    • 5. Престанак уговора о волонтирању
    • 6. Обавезе које се плаћају на основу волонтерског рада
   • 58
    Плаћање доприноса за ученике и студенте на професионалној пракси или практичној настави – др Весна Нешић
   • 61
    Приходи од ауторског права и права индустријске својине – др Весна Нешић
    • 1. Приходи од ауторских права
    • 2. Приходи од права индустријске својине
    • 3. Предмет опорезивања
    • 4. Порески обвезник
    • 5. Пореска основица
    • 6. Стопа пореза
    • 7. Доприноси за социјално осигурање
    • 8. Обрачун пореза и доприноса
    • 9. Порески третман накнаде трошкова аутору које ради по уговору о ауторском делу
    • 10. Подношење пореске пријаве
   • 71
    Приходи од права сродних ауторском праву (самостални уметници – интерпретатори) – др Весна Нешић
    • 1. Дефинисање појма права сродних ауторском праву
    • 2. Порески обвезник
    • 3. Пореска основица
    • 4. Процена пореске основице
    • 5. Стопа пореза
    • 6. Доприноси за обавезно социјално осигурање интерпретатора
   • 79
    Приходи од капитала – др Весна Нешић
    • 1. Камата
    • 2. Дивиденде и учешће у добити
    • 3. Приход од инвестиционе јединице фонда
    • 4. Узимање из имовине и коришћење услуга привредног друштва од стране власника за његове приватне потребе
    • 5. Утврђивање и плаћање пореза на приходе од капитала
   • 88
    Приходи од непокретности – др Весна Нешић
    • 1. Предмет опорезивања
    • 2. Порески обвезник
    • 3. Пореска основица и пореска стопа
    • 4. Уговарање закупнине
    • 5. Подношење пореских пријава и утврђивање пореза
    • 6. Уговор о закупу непокретности између оснивача привредног друштва и привредног друштва чији је он власник
    • 7. Коришћење непокретности предузетника за обављање делатности
    • 8. Пример обрачуна пореза на приходе од закупа непокретности
    • 9. Подзакуп непокретности
   • 101
    Капитални добици – др Весна Нешић
    • 1. Појам капиталног добитка и капиталног губитка
    • 2. Порески обвезник
    • 3. Случајеви у којима се не утврђује капитални добитак
    • 4. Одређивање капиталног добитка
    • 5. Пореска основица и пореска стопа
    • 6. Пребијање капиталних добитака и капиталних губитака
    • 7. Пореско ослобођење
    • 8. Утврђивање и плаћање пореза на капитални добитак
   • 115
    Остали и други приходи (у складу са чланом 81-85. Закона о порезу на доходак грађана) – др Весна Нешић
   • 117
    Приходи од давања у закуп покретних ствари – др Весна Нешић
    • 1. Утврђивање пореза
    • 2. Начин плаћања и подношење пореске пријаве
    • 3. Закуп покретних ствари када је закуподавац физичко лице, а закупац предузеће чији је оно власник
   • 120
    Добици од игара на срећу – др Весна Нешић
    • 1. Утврђивање пореза
    • 2. Подношење пореске пријаве
   • 122
    Приходи од осигурања лица – др Весна Нешић
    • 1. Утврђивање пореза
    • 2. Подношење пореске пријаве
   • 124
    Приходи спортиста и спортских стручњака – др Весна Нешић
    • 1. Предмет опорезивања
    • 2. Пореска основица и пореска стопа
    • 3. Доприноси за обавезно социјално осигурање
    • 4. Обрачун пореза, доприноса за ПИО и здравствено осигурање
   • 129
    Уговор о делу – др Весна Нешић
    • 1. Плаћање обавеза када је уговор закључен са нерезидентним физичким лицем
    • 2. Исплата прихода физичком лицу – страном држављанину, који ради на реализацији пројекта који се финансира из средстава ИПА фонда
    • 3. Пример обрачуна пореза и доприноса код уговора о делу
    • 4. Пријава на осигурање
    • 5. Обрасци који се достављају приликом исплате накнаде по уговору о делу
   • 135
    Примања чланова органа управе правног лица, накнаде посланика и одборника, судских поротника, вештака, судских тумача и стечајних управника – др Весна Нешић
   • 138
    Уговор о допунском раду – др Весна Нешић
    • 1. Допунски рад према Закону о раду
    • 2. Обрачун пореза и доприноса
    • 3. Пореске пријаве
   • 141
    Примања запослених и чланова органа управе на основу учешћа у добити – др Весна Нешић
    • 1. Примања запослених на основу учешћа у добити
    • 2. Примања чланова органа управе на основу учешћа у добити
   • 147
    Приходи физичких лица по основу прикупљања и продаје секундарних сировина – др Весна Нешић
    • 1. Прикупљање и продаја секундарних сировина
    • 2. Порески третман
    • 3. Плаћање пореза и подношење пореске пријаве
    • 4. Достављање обавештења Пореској управи
   • 150
    Приходи од продаје пољопривредних и шумских производа, односно плодова и лековитог биља – др Весна Нешић
    • 1. Приходи од пољопривреде и шумарства на које се плаћа порез на приходе од самосталне делатности
    • 2. Приходи од продаје пољопривредних и шумских производа, који се опорезују као други приходи
    • 3. Приходи од продаје пољопривредних и шумских производа, који су ослобођени пореза на доходак грађана
    • 4. Приходи од прикупљања и продаје шумских плодова и лековитог биља
    • 5. Подношење пореске пријаве
    • 6. Достављање обавештења Пореској управи
   • 155
    Приходи остварени по основу узгоја и продаје печурки, пчелињег роја, пужева и других добара остварених обављањем привремених или повремених послова – др Весна Нешић
   • 156
    Продаја делова имовине физичког лица "од случаја до случаја" – др Весна Нешић
   • 159
    Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца – др Весна Нешић
   • 161
    Обрачун пореза и доприноса самоопорезивањем физичког лица као пореског обвезника (пореска пријава ПП ОПО) – др Весна Нешић
    • 1. Примена самоопорезивања
    • 2. Начин обрачунавања пореза и доприноса
    • 3. Начин подношења пореске пријаве ПП ОПО
    • 4. Попуњавање пореске пријаве ПП ОПО
    • Каталог врсте прихода
  • АКЦИЗА И ДУВАН

   • 179
    Тромесечни обрачун акцизе за период од 1. јануара до 30. јуна 2017. године – Велимир Турановић
    • 1. Акцизни производи
    • 2. Износи и стопе акцизе
    • 3. Начин састављања тромесечног обрачуна акцизе
   • 196
    Од 1. јула 2017. године на цигарете се примењује прописани износ фиксне акцизе од 65,50 динарa – Велимир Турановић
   • 198
    Полугодишњи и тромесечни извештаји о дувану и дуванским производима – Велимир Турановић
    • 1. Достављање полугодишњег извештаја
    • 2. Достављање тромесечног извештаја
  • ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

   • 202
    Потписан Мултилатерални уговор за примену мера које се са циљем спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре – мр Дејан Дабетић
  • ТОКОВИ ОТПАДА

   • 207
    Измене и допуне Правилника о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада – Велимир Турановић
  • АКТУЕЛНИ ПРОПИСИ

   • 209
    Почела примена Закона о проценитељима вредности непокретности – Дејан Младеновић
   • 1. Правилник о износу обавезне чланарине коју акредитовано професионално удружење проценитеља наплаћује својим члановима
   • 2. Правилник о континуираном професионалном усавршавању лиценцираних проценитеља
   • 3. Правилник о садржају програма и начину полагања и оцењивања испита за стицање звања лиценцирани проценитељ
   • 4. Одлука о садржају, роковима и начину достављања извештаја о проценама вредности непокретности које су предмет хипотеке и кредитима обезбеђеним хипотеком
   • 5. Правилник о врсти, висини и начину плаћања такси у вези са проценитељима вредности непокретности
   • 6. Правилник о поступку издавања, обнављања и одузимања лиценци за вршење процене вредности непокретности
  • ПОЉОПРИВРЕДА

   • 214
    Правилници о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју – Велимир Турановић
    • 1. Правилник о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу
    • 2. Правилник о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу
    • 3. Правилник о подстицајима за спровођење активности са циљем подизања конкурентности кроз увођење и цертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла
  • ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   • 221
    Тромесечни (квартални) извештај о јавним набавкама за период април - јун 2017. године треба доставити до 10. јула 2017. године – Зоран Килибарда
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 225
    Kоришћење годишњег одмора запослених у јавном сектору у 2017. години – Зоран Килибарда
    • 1. Начин и услови остваривања права запослених у вези са коришћењем годишњег одмора
    • 2. Специфичности код државних службеника и намештеника, запослених у органима локалне власти и професионалних војних лица
    • 3. Специфичности код запослених у основном, средњем и високом образовању
    • 4. Годишњи одмор у колективним уговорима за поједине делатности јавног сектора
    • 5. План и распоред коришћења годишњих одмора, обавеза доношења и начин достављања решења
    • 6. Накнада плате и друга примања запослених поводом коришћења годишњег одмора
    • 7. Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор
    • 8. Напомене за књижења, према Контном плану за буџетски систем
    • 9. Мишљења надлежних органа
   • 248
    Тромесечно периодично извештавање о извршењу буџета за период јануар - јун 2017. године – Зоран Килибарда
  • 255
   БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – јул 2017. године
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава у 2017. години
   • 3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • ПРАКТИЧНИ САВЕТИ

   • 263
    AКЦИЗА – Велимир Турановић
    • 1. На увезени дуван за пушење обавеза по основу акцизе настаје даном настанка обавезе обрачунавања увозних дажбина
    • 2. Произвођач који нема акцизну дозволу врши обрачун акцизе приликом сваког отпремања акцизних производа из производног погона
    • 3. На купљено пиво од произвођача ради извоза купац може да оствари право на рефакцију плаћене акцизе само за количину пива коју је извезао
   • 266
    ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ – Велимир Турановић
    • 4. Пружалац превозних услуга корисницима слободних зона може да оствари право на пореско ослобођење ако су услуге непосредно повезане са уносом добара у слободну зону
    • 5. Уплатом аванса пољопривреднику не стиче се право на одбитак на основу ПДВ надокнаде
   • 268
    ОТПАД – Велимир Турановић
    • 6. Лица која рециклирају отпад не могу да умање накнаду за производе који после употребе постају посебни токови отпада
    • 7. Произвођачи и увозници акумулатора и батерија обвезници су плаћања накнаде за производе који после употребе постају посебни токови отпада
   • 270
    ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ
    • 8. Подношење пореске пријаве за телекомуникациону мрежу на територији више општина
    • 9. Рекреативни комплекс
    • 10. Опорезивање непокретности стечене у извршном поступку
   • 273
    ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
    • 11. Поступање по пријави
  • 274
   АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 1. Усклађени су износи оствареног укупног месечног прихода домаћинства као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца
   • 2. Обавеза локалних самоуправа да до 30. јуна 2017. године израде антикорупцијске планове
  • 277
   ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • Јул 2017

АРХИВА

ereste