Роковник

 

Плаћање обавеза

у року од 15 дана по истеку пореског приода ПДВ
у року од 10 дана по истеку пореског периода ПДВ за пореске дужнике који нису обвезници ПДВ
до 15. и до последњег дана у месецу Акциза
14. фебруар
15. мај
14. август
14. новембар.
Аконтација пореза на имовину
15. у месецу за претходни месец Аконтација пореза на добит правних лица
15. у месецу за претходни месец Аконтација пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности
15. у месецу за претходни месец Аконтација доприноса за социјално осигурање (предузетници и оснивачи прив. друштава)

 

Подношење обрачуна и извештаја

28. фебруар Завршни рачун корисника буџетских средстава
29. фебруар Финансијски извештаји за статистичке потребе
15. април Порески биланс и пореска пријава за предузетнике
31. март Пријава пореза на имовину
31. март Годишњи/консолидовани биланс
28. јун Порески биланс и пореска пријава за привредна друштва, задруге и друга правна лица
30. јун Годишњи финансијски извештаји

 

Традиционалне активности

мај Симпозијум (Златибор)
септембар Саветовање професионалних рачуновођа буџетског рачуноводства (Златибор)
септембар Јесењи семинар МРС/МСФИ (Златибор)