Најаве семинара

Специјалистички курс Интерна ревизија у савременим технолошким условима

   

Организује специјалистички курс

 

ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА У САВРЕМЕНИМ
ТЕХНОЛОШКИМ УСЛОВИМА

 

TEMA КУРСА 

Интерна ревизија, као активност усмерена на побољшање и унапређење корпоративног управљања, управљања ризицима и система интерних контрола добија све већи значај у данашњем пословном окружењу.

У савременим условима интерна ревизија не може бити ефективна и ефикасна без спровођења активности испитивања и процене информационе инфрастуктуре, ИТ интерних контрола, интегритета и безбедности података и процеса.

 

КОМЕ ЈЕ ОВАЈ КУРС НАМЕЊЕН

Намењен је интерним и екстерним ревизорима, интерним контролорима, ИТ ревизорима, специјалистима за процену и управљање ризицима који желе да одрже корак са дигиталним светом који се стално мења и све комплекснијим информационим технологијама и системима.

 

САДРЖАЈ КУРСА

Курс Интерна ревизија у савременим технолошким условима је базиран на серији приручника Global Technology Audit Guide (Општи технолошки ревизијски водич) објављених од стране Института интерних ревизора (The Institute of Internal Auditors - IIA) из Сједињених Америчких Држава.

  

Курс обезбеђује свеобухватан преглед потенцијалних и постојећих ИТ ризика као и мера да се превазиђу ти ризици успостављањем ефикасних интерних контрола и процедура интерне ревизије.

 

Кроз тродневни, интензивни и ка пракси усмерен рад, обухваћене су следеће области: 

1.         ИТ контроле

2.         Контроле управљања ИТ променама и ажурирањима ("patches")

3.         Континуирана ревизија: уверавања, надзор и процена ризика 

4.         Менаџмент ИТ ревизије

5.         Управљање и ревизија ризика за приватност података 

6.         Управљање и ревизија ИТ слабости

7.         ИТ поверен трећим лицима ("IT Outsourcing")

8.         Ревизија апликативних контрола

9.         Идентитет и управљање приступом

10.       Управљање пословним континуитетом

11.       Развој плана ИТ ревизије

12.       Ревизија ИТ пројеката

13.       Превенција и детекција превара у аутоматизованом свету

14.       Ревизија апликација корисника

15.       Управљање информационом безбедношћу

16.       Технологије анализе података

17.       Ревизија ИТ управљања

18.       Процена ризика за безбедност ИТ окружења: три линије заштите

19.       Разумевање и ревизија мобилних "смарт" уређаја

 

ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА

Одржавање курса 20. (четвртак), 21. (петак) и 27. (четвртак) април 2017. од 10 до 15 часова у сали Савеза рачуновођа и ревизора Србије, Његошева 19.

 

УСЛОВИ УЧЕШЋА

Накнада за учешће на курсу и пратеће материјале је 15.000 динара (плус ПДВ). За другог учесника из исте фирме попуст 10%, за трећег и накнадне учеснике из исте фирме 20% попуста. Сви учесници добијају потврду о завршетку курса.

 

Програм курса са пријавом учешћа

   

Додатне информације: (011) 3343140, 3344589
itkurs@srrs.rs 


Семинар/пословни тренинг - Рачуноводствени и порески аспект увоза добара и прерачун курсева страних валута

   

Савез рачуновођа и ревизора Србије и Привредна комора Србије у складу са Споразумом о сарадњи, бр. 201, који су закључили 1.11.2016, организују једнодневни

 

СЕМИНАР/ПОСЛОВНИ ТРЕНИНГ

  

    

РАЧУНОВОДСТВЕНИ И ПОРЕСКИ АСПЕКТ УВОЗА ДОБАРА И ПРЕРАЧУН КУРСЕВА СТРАНИХ ВАЛУТА

 

за сва правна лица која врше увоз робе и услуга, која се баве троговином и производњом, која привремено извозе, ради дораде, прераде и оплемењивања материјала и полупроизвода и за рачуновође који воде пословне књиге

 

1. Рачуноводствени и порески аспект и евидентирање увоза добара, формирање набавне вредности, када је завршен поступак царињења и прерачун курсева страних валута:

 

 - када увоз врши увозник у своје име и за свој рачун

 - када увоз врши увозник у своје име а за рачун наручиоца

 - када посредовање у поступку царињења и плаћање обавеза за обрачунату царину, ПДВ и друге дажбине, врши шпедитер у име и за рачун увозника

- када се увозе услуге везане за увоз робе али које нису садржане у царинској основици и

- када се увозе услуге које нису везане за увоз робе (од. 1.4.2017.г. у примени, измењен члан 12. Закона о ПДВ који одређује пореског обвезника у сврху примене правила која се односе на одређивање места промета услуга)

   

2. Рачуноводствено евидентирање увоза робе када се поступак врши накнадно, а роба је смештена у царинском складишту

 

  - Пауза од 11. 30 до 12 часова

   

3. Рачуноводствени и порески аспект и евидентирање увоза, прерађених, дорађених, оплемењених, привремено извезених материјала и полупроизвода

   

4. Затварање обавеза према инодобављачу за увезена добра:

  

- пребијањем обавеза и потраживања

- путем компезације између инодобављача, нерезидента и купца у земљи, резидента

    

5. Рачуноводствено евидентирање разлике више плаћеног аванса у односу на вредност робе, кредитно одобрење и задужење и обавештавање НБС

  

6. Питања и одговори

 


ДатумГрадМесто одржавања
17.05.2017.БеоградПривредна комора Србије
29.05.2017.Нови СадРегионална привредна комора Нови Сад

    

Пословни тренинг/Едукација, почиње у 10 часова у свим местима

  

 

Детаљније информације

Пријаве се врше на сајту Привредне коморе Србије

   

Предавач мр Снежана Митровић

   

Котизацију за учешће у пословном тернингу, за чланове Привредне коморе и чланове Савеза рачуновођа и ревизора Србије и остале заинтересоване, износи 8.400 динара по учеснику (плус ПДВ). Пријаве се врше преко сајта Привредне коморе Србије.

  

За све додатне информације обратите се мр Снежани Митровић на тел. 011/3234-719 или 064/8383-810


Семинар УНАПРЕЂЕНО ИЗВЕШТАВАЊЕ РЕВИЗОРА

SAAA & ICAEW

Савез рачуновођа и ревизора Србије и 
Институт овлашћених рачуновођа Енглеске и Велса (ICAEW) 
организују семинар

 

УНАПРЕЂЕНО ИЗВЕШТАВАЊЕ РЕВИЗОРА

 

7. април 2017, Сава Центар, сала Анекс Б са почетком у 10:00

 

Након финансијске кризе, инвеститори, банке и други корисници финансијских извештаја су захтевали да Извештај ревизора буде транспарентнији и садржи више информација о пословним субјектима чија се ревизија врши.

 

Стога су Међународна федерација рачуновођа (IFAC) и Одбор за међународне стандарде ревизије и уверавања (IAASB) покренули пројекат "Унапређеног извештавања ревизора" као критичног елемента вредности ревизије и предуслова за суштинску релевантност ревизије финансијских извештаја.

 

Као резултат овог пројекта објављени су нови и измењени Међународни стандарди ревизије који се примењују за ревизије финансијских извештаја за периоде који се завршавају 15. децембра 2016. или касније.

 

Детаљан програм са пријавом учешћа за семинар 

"IAASB је изменом стандарда ревизије одговорио на захтеве, да је у јавном интересу да ревизор обезбеди већу транспарентност у вези са ревизијом коју спроводи. Повећање комуникативне вредности Извештаја ревизора је од кључног значаја за очување вредности ревизије финансијских извештаја."

 

Дан Монтгомери, председник IAASB пројекта
"Унапређеног извештавања ревизора"

ПРOГРАМ СЕМИНАРА
Семинар почиње у 10:00

 

1. Зашто је уведено Унапређено извештавање ревизора

2. Обим примене - искуства из Велике Британије

3. Захтеви нових стандарда

4. Практично објашњење измена/побољшања (кључна ревизијска питања, партнер ангажовања, промене формата извештаја, материјално значајне неизвесности, сталност пословања и остало)

5. Студија случаја - нови ревизорски извештај

6. Измена ревизорског мишљења

7. Наглашавање значајних питања

8. Студија случаја различитих мишљења

9. Ризици

10. Утицај на контролу квалитета

11. Будући развој, могућности и очекивања

12. Питања и одговори

МАТЕРИЈАЛ ЗА СЕМИНАР

 

Међународни стандари и саопштења ревизије, контроле квалитета, прегледа, осталих уверавања и сродних услуга
(издање 2016-2017)

комплет од 3 књиге, 1.675 страна

 

Комплет садржи нове,
ревидиране и измењене стандарде:

 

- ISA 260 (ревидиран) Комуникација са лицима овлашћеним за управљање

- ISA 570 (ревидиран) Начело сталности

- ISA 700 (ревидиран) Формирање мишљења и извештавање о финансијским извештајима

- ISA 701 Саопштавање кључних ревизијских питања у извештају независног ревизора

- ISA 705 (ревидиран) Модификације мишљења у извештају независног ревизора

- ISA 706 (ревидиран) Пасус којим се скреће пажња и пасус у вези са осталим питањима у извештају независног ревизора

- ISA 720 (ревидиран) Одговорности ревизора у вези са осталим информацијама

- ISA 800 Специјална разматрања - ревизије финансијских извештаја припремљених у складу са оквирима специјалне намене

- ISA 805 Специјална разматрања - ревизије појединачних финансијских извештаја и посебних елемената, рачуна или ставки финансијског извештаја

- ISA 810 Ангажовања на извештавању о сажетим финансијским извештајима

- ISA 200 Општи циљеви независног ревизора и спровођење ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије

- ISA 210 Договарање услова ревизијског ангажовања

- ISA 240 Одговорност ревизора за разматрање криминалних радњи у ревизији финансијских извештаја

- ISA 300 Планирање ревизије финансијских извештаја

- ISA 315 (ревидиран) Идентификовање и процена ризика материјално погрешних исказа путем разумевања ентитета и његовог окружења

- ISA 320 Материјалност у планирању и спровођењу ревизије

- ISA 330 Ревизорски одговор на процењене ризике

- ISA 450 Процена погрешних исказа идентификованих током ревизије

- ISA 700 Формирање мишљења и извештавање о финансијским извештајима

- ISAE 3000 (ревидиран) Ангажовања на основу којих се пружа уверавање која не спадају у ревизију или преглед историјских финансијских информација

- Међународни оквир за ангажовања на основу којeg се пружа уверавање

РЕЧ ПРЕДАВАЧА

 

Унапређено извештавање ревизора се у Великој Британији примењује од септембра 2013. године те је сада већ стандардна пракса. Раније усвајање унапређеног извештавања ревизора у Великој Британији је утицало на доношење релевантних Међународних стандарда ревизије - идентични кључни захтеви и велики утицај на доношење ISA 701 Саопштавање кључних ревизијских питања у извештају независног ревизора

 

Хенри Ирвинг, Председник Комитета за ревизију и уверавање, Институт овлашћених рачуновођа Енглеске и Велса (ICAEW)

За све додатне информације
можете нас контактирати на: 3344-589, 3344-404
   
Попуњену пријаву и потврду о уплати можете послати на e-mail: seminar@srrs.rs или на факс: 011 / 3231 220 до 5.04.2017.

 


48. традиционални Симпозијум на Златибору - НОВИНЕ У МСФИ И МСФИ ЗА МСП И ИЗВЕШТАВАЊЕ

48. традиционални
Симпозијум на Златибору
(25-27. мај 2017)

 


НОВИНЕ У МСФИ И МСФИ ЗА МСП И ИЗВЕШТАВАЊЕ
О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

 

 

 

 

Пријава учешћа за Симпозијум

 

 

Теме по данима

 

Први дан (четвртак 25. мај 2017. у 10:00)
Измене и новодонети МСФИ

 

 

1. др Жељко Шевић, др Зоран Шкобић: Значај и предности примене МСФИ на финансијско извештавање у Републици Србији
2. мр Предраг Петровић: Примена МСФИ 9 - Финансијски инструменти
3. др Весна Нешић: Примена МСФИ 15- Приходи
4. др Рада Стојановић: Рачуноводствени третман лизинга у контексту новог МСФИ 16
5. др Бојан Савић: Рефлектовање пословног модела предузећа на финансијске извештаје
6. мр Момчило Милошевић: Приносна метода као техника вредновања економске вредности производног привредног друштва
7. др Јелена Пољашевић: Приближавање МСФИ за МСЕ пуним МСФИ путем актуелних измена

 

Други дан (петак 26.мај 2017. у 9:00)
Измене МСФИ за МСП и пословање јавних предузећа

 

1. др Благоје Новићевић: Порез на резултат и финансијски извештаји опште намене
2. др Рада Стојановић: Импликације примене модела ревалоризације на извештавање у складу са МСФИ за МСП
3. др Бојана Вуковић, др Мирко Андрић: Финансијско извештавање и анализа перформанси јавних предузећа у Републици Србији
4. Дејан Младеновић: Управљачка структура јавних предузећа
5. др Душко Шњегота: Управљање непокретном имовином јавних предузећа

6. Тамара Микић, Зоран Килибарда: Јавна предузећа у систему јавних набавки Републике Србије
7. др Љубица Андријевић Јанковић: Ефекти ревизије финансијских извештаја на управљање имовином јавних предузећа
8. мр Биљана Јосиповић Родић: Програм пословања јавних предузећа у функцији унапређења перформанси
9. мр Снежана Цицо, Милорад Муникравић: Периодично финансијско извештавање у функцији пословног одлучивања предузећа у реструктуирању

 

Трећи дан (субота 27.мај 2017 у 9:00)
Округли сто на актуелне теме
Питања и одговори

  

Повлашћене цене смештаја за учеснике Симпозијума

 

више информација можете добити на тел: 011 / 3233 088, факс: 3231 220

 

 


Семинар/Пословни тренинг - Рачуноводствено евидентирање залиха, обрачун производње и утврђивање цене коштања у различитим облицима производње

  

Савез рачуновођа и ревизора Србије и Привредна комора Србије, у складу са Споразумом о сарадњи, бр. 201, који су закључили 1.11.2016, организују једнодневни, бесплатни промотивни семинар/пословни тренинг

 

Рачуноводствено евидентирање залиха, обрачун производње и утврђивање цене коштања у различитим облицима производње

  

за сва правна лица која рукују залихама, баве се услужним делатностима, производњом, трговином и за рачуновође који воде пословне књиге

  

Rezultat slika za zalihe kukuruza

        
    
МестоАдресаДатумПријаваАдреса за пријаву
Нови СадРегионална привредна комора Нови Сад, 
Народног фронта 10
17. и 18.11.2016.Пријава за учешће Нови Сад

jstankov@rpkns.com

НишРегионална привредна комора Ниш, 
Добричка 2
22.11.2016.Пријава за учешће Ниш

zoran.markovic@rpknis.rs

ВаљевоВелика сала града Ваљева, 
Карађорђева 64, први спрат
23.11.2016.Пријава за учешће Ваљево

ljuba@rpk-valjevo.co.rs

КрагујевацРегионална привредна комора Крагујевац, 
Зорана Ђинђића 10/IV
24.11.2016.Пријава за учешће Крагујевац

mstojanovic@rpk.kg.co.rs

СуботицаРегионална привредна комора Суботица, Сенћански пут бр. 1525.11.2016.Пријава за учешће 
Суботица

subotica@komora.net

КрушевацРегионална привредна комора Крушевац, 
Балканска 63, IV спрат
28.11.2016.Пријава за учешће Крушевац

danijela.miladinovic@komora.net

БеоградПривредна комора Србије, 
Ресавска 15, сала 1 у приземљу
1.12.2016.Пријава за учешће Београд

edukacija@pks.rs

БеоградПривредна комора Србије, 
Теразије 23, велика сала на другом спрату
5.12.2016.
Сремска МитровицаСала скупштине града7.12.2016.Пријава за учешће Сремска Митровица

pedrag.mujkic@pks.rs

 

семинар у свим местима почиње у 10 часова

 

Попуњену пријаву за учешће на семинару доставите на одговарајућу e-mail адресу за пријаву

 

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

 

1. Рачуноводствено евидентирање залиха у складу са МСФИ, Правилником о контном оквиру и рачуноводственим политикама 

 

2. Обрачун залиха недовршене производње и готових производа

 

- практични приказ евидентирања производње у књиговодству трошкова у различитим облицима производње и утврђивања цене коштања, у масовној, серијској и произвидњи по радном налогу

 

3. Попис залиха, рачуноводствено евидентирање у књиговодству трошкова пољопривредне производње, обртног стада и основног стада

  

4. Питања и одговори 

 

 

Предавач
мр Снежана Митровић
виши саветник