Најаве семинара

Webinar - Опорезивање прихода нерезидентних правних и физичких лица порезом по одбитку и ПДВ

   

организују дводневни WEBINAR на тему

Опорезивање прихода нерезидентних правних и физичких лица порезом по одбитку и ПДВ
 

20. мај 2022, од 10 часова
23. мај од 10 часова (одговори на питања)
 

Резидентна правна лица често имају потребу да послују са нерезиднетним правним и физичким лицима, те се појављује проблем пореског третмана прихода који се тим лицима исплаћује и утврђивање свих пореских и других обавеза по том основу. На webinaru ћемо објаснити све аспекте пословања са нерезидентима, узимајући у обзир национално законодавство и међународне уговоре о избегавању двоструког опорезивања (УИДО), уз навођење примера из праксе. Учесници ће моћи да поставе питања, на која ће добити одговоре у оквиру другог дана webinara.

ПРОГРАМ ВЕБИНАРА

 

Предавачи:

Предраг Петровић, уредник приручника "Рачуноводствена пракса"

Весна Нешић, заменик уредника приручника "Рачуноводствена пракса"

Први дан:

1. Обвезници пореза на добит по одбитку и нерезиденти чији приходи подлежу опорезивању;

2. Опорезивање прихода нерезидетних правних лица према Закону о порезу на добит правних лица и УИДО по основу:

- вршења услуга,

- ауторског и сродних права и права индустријске својине,

- закупа и подзакупа покретне и непокретне имовине,

- дивиденди и удела у добити,

- камата;

3. Попуњавање и подношење пореске пријаве за порез по одбитку ПДПО/С за приходе нерезидентних правних лица;

4. Опорезивање прихода, нерезидентних физичких лица, према Закону о порезу на доходак грађана и УИДО од:

- рада,

- ауторских права,

- капитала,

- закупа непокретности;

5. Попуњавање и подношење пореске пријаве ППП ПД од стране исплатиоца прихода за приходе нерезидентних физичких лица;

6. Интерни обрачун ПДВ по основу прихода исплаћених нерезиднетном физичком и правном лицу;

7. Рачуноводствено евидентирање исплаћених прихода нерезидентима;

8. Девизно плаћање нерезидентним физичким и правним лицима.

  

Други дан:


- Одговори на питања. (23. мај 2022)

   

Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.

  

У цену котизације обухваћена су оба дана (20. и 23. мај).

Пријаву за учешће на webinaru можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_20_maj_2022.pdf
  

Попуњену пријаву за учешће доставите (најкасније до 19. маја) на webinar@irr.co.rs

 

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство webinaru евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији.

   

Број места је ограничен.
Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 19. маја.
Учесницима ће ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ бити достављене путем email-a.

 

Котизација за webinar - повлашћена цена за претплатнике Рачуноводствене праксе, чланове Савеза РР Србије укључујући и чланове правна лица и предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга и за учеснике неког од претходних вебинара износи 8.900 дин. (ПДВ је урачунат у цену).

За остале заинтересоване котизација за webinar износи 12.400 дин. (ПДВ је урачунат у цену).

   

Предрачун за уплату котизације можете преузети са: 
www.srrs.rs/savetovanje/predracun_20_maj_2022.pdf

   

Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa
Додатне информације: (011) 3345-043, 3345-007, 3344-405


Webinar - Актуелне олакшице за запошљавање нових лица

 

организују WEBINAR

 

АКТУЕЛНЕ ОЛАКШИЦЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НОВИХ ЛИЦА

  

КАКО ИЗАБРАТИ ПРАВУ ОЛАКШИЦУ И ПРАВИЛНО ЈЕ ПРИМЕНИТИ

 

27. мај 2022, од 10 часова

  

Учесници БЕСПЛАТНО добијају Приручник о примени олакшица за запошљавање нових лица

 

 

 

СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ

Уплатом котизације за webinar учесници БЕСПЛАТНО добијају Приручник о примени олакшица

Законом о порезу на доходак грађана и Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање прописане су бројне олакшице за запошљавање нових лица, чијом применом послодавац може да уштеди значајна средства. Од 1. јануара 2022, продужено је коришћење олакшица за квалификоване новозапослене и уведена нова категорија квалификованог новозапосленог лица, а од 1. марта 2022, почеле су да се примењују и још две нове врсте олакшица.

Имајући у виду да су законске одредбе којима су олакшице прописане изузетно сложене намера нам је да овим вебинаром упознамо послодавце са свим олакшицама, које су у примени од 1. јануара 2022. године и помогнемо им да изаберу оне које су за њих најприхватљивије и најисплативије, као и да их правилно примене.

Указујемо на то да је порески орган ових дана отпочео контролу примене олакшица за квалификоване новозапослене, као и да је 16. априла 2022. почео да се примењује нови правилник којим су утврђени услови за примену пореског ослобођења за зараде запослених на пословима истраживања и развоја.

 

ПРОГРАМ WEBINARA

 

1. Олакшице за квалификоване новозапослене:

 - ко се сматра квалификованим новозапосленим од 1.1.2022. године;

 - услови под којима се олакшице могу користити до 31.12.2025. године;

 - динамика примене олакшица и шифре прихода које се користе у пореској пријави ППП ПД;

 - губитак права на олакшице.

  

2. Нове олакшице за новозапослене од 1. марта 2022. године:

 - олакшице за новозапослене са месечном зарадом већом од 76.500 динара;

 - олакшице за лица која непосредно раде на пословима истраживања и развоја.

 

3. Олакшице за новооснована правна лица који обављају иновациону делатност

4. Олакшице за новонастањеног обвезника

5. Олакшице за запошљавање особа са инвалидитетом

6. Повраћај дела плаћеног пореза по одбитку, по основу зараде новозапослених лица (олакшице из 2014. и 2016, које се користе до краја 2022, при чему је могуће њихово продужење)

   

Одговори на питања

 

ПРЕДАВАЧ

 - др Весна Нешић, заменик уредника приручника "Рачуноводствена пракса"

 

Пријаву за учешће можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_27_maj_2022.pdf 

Попуњену пријаву за учешће доставите најкасније до 26. маја на webinar@irr.co.rs

   

Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.
Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 26. маја.

 

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство вебинару евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији и усавршавању професионалних рачуновођа.


  

Котизација за вебинар - повлашћена цена за претплатнике Рачуноводствене праксе, чланове Савеза РР Србије укључујући и чланове правна лица и предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга и за учеснике неког од претходних вебинара износи 7.900 дин. (ПДВ је укључен у цену)

  

За остале заинтересоване котизација за вебинар износи 10.600 дин. (ПДВ је укључен у цену)

 

У цену котизације укључено је издање Приручник о примени олакшица за запошљавање нових лица, које сви учесници добијају поштом.

   

Предрачун за уплату котизације можете преузети са:
www.srrs.rs/savetovanje/predracun_27_maj_2022.pdf 

    

Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa,
170-30054883000-22 Unicredit bank
Додатне информације: (011) 3344-405, 3345-007


ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР И САВЕТОВАЊЕ НА ЗЛАТИБОРУ

ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР И САВЕТОВАЊЕ
НА ЗЛАТИБОРУ
 

XXI ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР
  

ПРИМЕНА АКТУЕЛНИХ ПРОПИСА И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ
  

(30. септембар - 2. октобар 2021)

Програм семинара
   

Четвртак 30.9. (10:00 - 13:00)
- Примена новог контног оквира за привреду
- Нови обрасци финансијских извештаја који се примењују 31.12.2021.
- Правилник за микро и друга правна лица
- Правилник о порезу на додату вредност
- ПДВ актуелности
- Примена МСФИ 15 - Приходи од уговора са купцима 

   

Петак 1.10.(9.00-13.00)
- Систем електронских фактура
- Актуелности из радних односа
- УОИДО и опорезивање нерезидената физичких лица
- Промене прописа везаних за фискалне касе и фискализацију
- Закон о заштити потрошача
- Промена имовине и капитала код статусних промена

    

Субота 2.10. (10.00-12.00)
- Одговори на питања

   

Услови учешћа
 

 1-3 учесника4 и више учесника
Претплатници Рачуноводствене праксе и чланови Савеза РР Србије16.90012.675
Остали учесници23.90017.925

  

Семинар ће се организовати у зависности и у складу са епидемиолошким мерама и препорукама надлежних здравствених односно државних органа.

  

Пријава учешћа за јесењи семинар 

   

Поводом одржавања семинара биће приређени посебни материјали, које добијају сви учесници.

 


Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном стручном усавршавању

  

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 22 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији


     


 

XVIII САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА
 

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ПРОПИСА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  

(30. септембар - 2. октобар 2021)

Програм саветовања
 
 

30. септембар (четвртак) од 10:00 - 14:00 - хотел „Палисад"
- Нови, измењени и прописи у припреми
- Одговорност оснивача за обавезе субјеката јавног сектора
- Архивска грађа/Рачуноводствена документација и друге актуелности
 
1. октобар (петак) од 09:30 - 14:00 - хотел „Палисад"
- Самосталност и интегритет буџетске инспекције и буџетских инспектора
- Систем за управљање фактурама (СУФ)
- Примена Закона о фискализацији
- Права запослених у време пандемије COVID-19
- Примена системских прописа у области рада, код корисника јавних средстава
 
2. октобар (субота) од 09:30 - 11:00 - хотел „Палисад"
- Практична примена прописа о јавним набавкама

  

Услови учешћа
  

 1-3 учесника4 и више учесника
Претплатници
Рачуноводствене праксе  и чланови Савеза РР Србије
13.90010.425
Остали учесници19.90014.925

     

  

Пријава учешћа за саветовање за кориснике јавних средстава 

   

 

Семинар ће се организовати у зависности и у складу са епидемиолошким мерама и препорукама надлежних здравствених односно државних органа.
 

Поводом одржавања семинара биће приређени посебни материјали, које добијају сви учесници.

   


Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном стручном усавршавању

  

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 22 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији 

Додатне информације на: 011/3238-611, 3233-088, 3239-444, 3241-948


Webinar - ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКИМ ФАКТУРАМА СА ПОДЗАКОНСКИМ АКТИМА


УСВОЈЕНА СУ И ПОДЗАКОНСКА АКТА
ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ

организују дводневни WEBINAR на тему

 

 ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА
ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ
СА ПОДЗАКОНСКИМ АКТИМА

 

НОВО: Оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура 

ЗАКОНСКЕ ОБАВЕЗЕ И ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА
 

10. септембар 2021. од 10 до 14 часова
13. септембар од 10 часова (одговори на питања)

 

ПРОГРАМ ВЕБИНАРА:
 

Садржај приручника

Повлашћена цена издања:
1.600 дин. + ПДВ за учеснике вебинара и претплатнике приручника Рачуноводствена пракса

1. ПРЕГЛЕД ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ И ПРАТЕЋИХ ЗАКОНА
 

- Дефиниције Е-Рачуноводствених исправа из старог и новог Закона о рачуноводству

- Најважније особине Закона о Е-Фактурисању и предложених подзаконских аката

- Законски услови израде Е-Фактуре и других рачуноводствених исправа и рад са њима у складу са Законом о
Е-Фактурисању

- Приказ примера Е-Фактура и других Е-Рачуноводствених исправа валидираних ИД ознаком и/или дигиталним потписом у ПДФ и ХМЛ формату
 

2. МОДЕЛИ Е-ФАКТУРИСАЊА
 

- Како Е-Фактурисање функционише?

- Систем Електронских фактура - опис функционисања

- Приказ и објашњење Система за управљања фактурама у јавном сектору

- Шеме обраде Е-Рачуноводствених исправа у рачуноводственим секторима и рачуноводственим агенцијама

- Модели интеграције информатичких система са Информационим посредницима у организацијама приватног сектора

- Оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура
 

3. ПРОЦЕСИ ПРИЈЕМА, ОБРАДЕ И АРХИВИРАЊА Е-РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИСПРАВА
 

- Услови и примери пријема, слања, обраде и архивирања Е-Фактура и других електронских пословних докумената

- Могући начини интеграције рачуноводствених и ЕРП софтвера са системима обраде Е-Фактура - Е-писарница,
Е-деловодник, Е-администрација и Е-архива

- Упутства за израду решења опште дигитализације обраде пословне документације

- Безбедне методе и услови архивирања и заштите електронских пословних докумената
 

4. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ (други дан вебинара, 13. септембар)


 

Детаљан програм webinara са информацијама о предавачу 
 

Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
 
Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.
 

У цену котизације обухваћена су оба дана (10. и 13. септембар).
 
Пријаву за учешће на webinaru можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_10_septembar.pdf
 

Попуњену пријаву за учешће доставите (најкасније до 9. септембра) на webinar@irr.co.rs
 

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство webinaru евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији.


Број места је ограничен.
Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 
9. септембра.
 

Учесницима ће ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ бити достављене путем email-a.

Котизација за webinar - повлашћена цена
за претплатнике Рачуноводствене праксе,
чланове Савеза РР Србије укључујући и чланове правна лица
и предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга и
за кориснике услуга Института РР
(учесници неког од претходних вебинара и др.)
износи 6.500 дин. + ПДВ (са ПДВ 7.800 дин.)
 

За остале заинтересоване котизација за webinar
износи 7.500 дин. + ПДВ (са ПДВ 9.000 дин.)
 

Предрачун за уплату котизације можете преузети овде 


 Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa

Додатне информације: (011)  3345-007, 3344-405

 


Logo