Најаве семинара

XIX ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР


   

XIX ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР НА ЗЛАТИБОРУ

 

   

20-22. септембар 2018, Конгресни центар "Србија"
(19. септембар - регистрација и смештај учесника, коктел добродошлице)

    

ПРИМЕНА АКТУЕЛНИХ ПРОПИСА И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ

   

- КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ -

 

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

   

20. септембар (четвртак) од 10:00-14:00

· Попуњавање Прегледа обрачуна ПДВ и најчешћи проблеми у пракси
· Актуелности у примени МСФИ за МСП
· Актуелности у примени ЗПППА
· Прелазак са простог на двојно књиговодство од 2019. године
· МСФИ 16 Лизинг
· Доприноси за оснивача који ради без заснивања радног односа
· Употреба робе у пословне сврхе и активирање учинака
· Обавезе рачуновођа у вези спречавања прања новца

   

21. септембар (петак) од 9:30-13:30

· Обавеза пријављивања стварних власника
· Накнада зараде за породиљско одсуство
· Олакшице код запошљавања нових радника од 1. октобра 2018. године
· Пријављивање складишта и пословног простора
· Актуелности из радних односа
· Девизно пословање
· Двоструко опорезивање
· Ангажовање сезонских радника од 8. јануара 2019. године
· Фискалне касе - актуелности

 

22. септембар (субота) од 9:30-12:30

· Одговори на питања

ПРЕДАВАЧИ

 

Чланови редакције приручника "Рачуноводствена пракса" и представници државних органа и институција

                    
 

за 1-3 учесника

за 4 и више учесника

Претплатници Рачуноводствене праксе

16.900

12.675

Остали учесници

23.900

17.925

  

25% попуста на 4 и више учесника

 

За све учеснике: коктел добродошлице, свечана вечера, музички програм и излет (опционо).

 

Организован аутобуски превоз из Сомбора (Сомбор-Златибор-Сомбор, полазак испред спортског центра "Соко" (Партизан) у 6:30, Новог Сада (Нови Сад-Златибор-Нови Сад, полазак из парка преко пута Мастер центра у 8:30) и Београда (Београд-Златибор-Београд, полазак из Његошеве 19, у 10:00). Заинтересовани се могу пријавити на: 011/3344-405

  

Пријава учешћа 
за јесењи семинар 

 

Повлашћене цене смештаја 
за учеснике јесењих семинара
 

Пратећи програм 
за учеснике јесењих семинара
 

 

Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном стручном усавршавању

 

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 22 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији

  

Додатне информације: (011) 3238-611 и 3344-405

 


XVI САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА

  

XVI САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА

   

20-22. септембар 2018, Златибор, хотел "Палисад"
(19. септембар - регистрација и смештај учесника, коктел добродошлице)

 

Новине у радном праву, платама и накнадама; Закон о буџетском систему; Екстерна - државна ревизија; 
Јавна својина; Буџетска инспекција; Јавне набавке; Примена МРС ЈС

   

- КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ -

 

   

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

 

20. септембар (четвртак) од 10:00 - 14:00 - хотел „Палисад"

 

•         Новине и измењени и допуњени прописи у јавном сектору

•         Јавна својина - прибављање, отуђење, закуп и улагање
•         Актуелности у практичној примени прописа - планирање, евиденција, извештавање

 

21. септембар (петак) од 09:30 - 14:00 - хотел „Палисад"

 

•         Питања од значаја за поступање буџетских инспекција

•         Најчешће неправилности у ревизији буџета локалних власти и његових корисника

•         Радно-правни статус, плате и накнаде запослених у јавном сектору, кроз примену основног и посебних прописа у области рада и радних односа

•         Ограничење у запошљавању и примена системских прописа у области рада, код корисника јавних средстава

 

22. септембар (субота) од 09:30 - 12:30 - хотел „Палисад"

 

•         Најчешће неправилности уочене од стране Републичке комисије приликом спровођења поступка јавне набавке

•         Доношење новог Закона о јавним набавкама

•         Цена у поступку јавне набавке

 

ПРЕДАВАЧИ

 

• др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције

• Проф. др Златко Стефановић, Правни факултет Универзитета Унион

• Бојана Потежица, експерт у области радних односа, плата/зарада и других примања запослених

• Тамара Микић, виши саветник у Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки

• Милан Стефановић, Стручни саветник за област надзора и контроле, Пројекат: "Јачање инспекцијског, управног и управно-судског надзора над инспекцијским надзором" - НАЛЕД

• Зоран Килибарда, виши саветник - помоћник уредника приручника „Рачуноводствена пракса" за јавни сектор

• други компентентни предавачи, представници државних органа и институција

 

   

 

за 1-3 учесника

за 4 и више учесника

Претплатници Рачуноводствене праксе

13.900

10.425

Остали учесници

19.900

14.925

  

25% попуста на 4 и више учесника

 

За све учеснике: коктел добродошлице, свечана вечера, музички програм и излет (опционо).

 

Организован аутобуски превоз из Сомбора (Сомбор-Златибор-Сомбор, полазак испред спортског центра "Соко" (Партизан) у 6:30, Новог Сада (Нови Сад-Златибор-Нови Сад, полазак из парка преко пута Мастер центра у 8:30) и Београда (Београд-Златибор-Београд, полазак из Његошеве 19, у 10:00). Заинтересовани се могу пријавити на: 011/3344-405

 

Пријава учешћа 
за саветовање
 

 

Повлашћене цене смештаја 
за учеснике јесењих семинара
 

Пратећи програм 
за учеснике јесењих семинара
 

 

Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном стручном усавршавању

 

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 22 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији

   

Додатне информације: (011) 3344-405, 3237-139 и 3345-007


49 Симпозијум - Импликације финансијског извештавања и опорезивања на пословање реалног сектора, јавних предузећа и корисника буџетских средстава

 

49. СИМПОЗИЈУМ

 

Савез рачуновођа и ревизора Србије организује 49. традиционални Симпозијум на Златибору од 24. до 26. маја 2018. године
(23. мај – регистрација и смештај учесника, коктел добродошлице)

 

ИМПЛИКАЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА И ОПОРЕЗИВАЊА НА ПОСЛОВАЊЕ РЕАЛНОГ СЕКТОРА, ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

 

Пријава учешћа за Симпозијум 

   

Теме по данима

   

Први дан (четвртак 24. мај 2018. у 10:00)

Конкретизација примене новина у МСФИ и МСФИ за МСП и актуелна питања у оквиру пословања реалног сектора

1. др Благоје Новићевић, Тања Шкобић, мастер екон: Кардиналне врлине рачуновођа - услов и претпоставка професионалног расуђивања и понашања 
2. др Рада Стојановић: Сегментно извештавање у функцији пословања ентитета у производној делатности
3. мр Предраг Петровић: Рачуноводствени третман акција у складу са МСФИ 9
4. мр Ленче Папазовска: Анализа уговора о изградњи у циљу признавања прихода сагласно МСФИ 15
5. Момчило Милошевић, мастер екон: Новчани ток као индикатор процењивања перформанси привредног друштва
6. др Зоран Тодоровић: Анализа финансијске стабилности заснована на билансним индикаторима
7. др Јован Вукашиновић: Ревалоризација сталне имовине и њене импликације на пословни резултат

   

Други дан (петак 25. мај 2018. у 9:00)

Рачуноводственo-пореске aктуелности пословања јавних предузећа и корисника буџетских средстава

1. др Даница Јовић: Финансијско извештавање ентитета приватног vs јавног сектора
2. др Савка Вучковић Милутиновић: Нови модел ревизорског извештаја кроз призму измењених Међународних стандарда ревизије и регулативе ЕУ
3. др Весна Нешић: Проблематика остваривања права запослених на зараде и друга примања
4. мр Снежана Цицо: Раст компаније узрок и/или последица корпоративног реструктуирања
5. др Златко Стефановић, Зоран Килибарда: Улагање добара у јавној својини у капитал или имовину јавних предузећа
6. Милан Стефановић: Развој система финансијског управљања у јавном сектору 
7. др Биљана Јовковић: Значај успостављања интерне ревизије и квалитет система интерне контроле у јавним предузећима у Републици Србији
8. Дејан Младеновић: Камата по основу доцње у извршавању обавеза, као инструмент заштите поверилаца

   

Трећи дан (субота 26. мај 2018. у 9:00)

 

  • Панел дискусија на тему: Стање и перспективе рачуноводства и рачуноводствене професије у Републици Србији

  • Питања и одговори

   

УСЛОВИ УЧЕШЋА

Претплатници приручника Рачуноводствена пракса и чланови: 
- Савеза РР Србије, 
- Института сертификованих рачуновођа Црне Горе и 
- Савеза РР Србије Републике Српске плаћају само материјал

19.500
за 4 и више учесника
14.625
За остале заинтересоване котизација и материјал26.000
за 4 и више учесника
19.500

    

Повлашћене цене смештаја за учеснике Симпозијума 

Пријава учешћа за Симпозијум 

 

Више информација можете добити на тел: 011 / 3233 088, факс: 3231 220